Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Integraal toezicht- en handhavingsprogramma 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegraal toezicht- en handhavingsprogramma 2016
CiteertitelHandhavingsprogramma 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageIntegraal toezicht- en handhavingsprogramma 2016.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-201605-09-2017Nieuw jaarprogramma

19-01-2016

Website gemeente Boxmeer, 2 februari 2016

O-BOC/2015/5224

Tekst van de regeling

Intitulé

Integraal toezicht- en handhavingsprogramma 2016

Gemeente Boxmeer

Inleiding.

In artikel 7.3 lid 1 van het besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat het college het handhavingsbeleid jaarlijks uitwerkt in een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan het komende jaar uitvoert. Daarbij houdt het bestuursorgaan rekening met de krachtens artikel 7.2, eerste lid, gestelde doelen en de krachtens artikel 7.2, derde lid, onder a, gestelde prioriteiten. Dus op basis van het vastgestelde handhavingsbeleid en de prioriteitenstelling.

Het gemeentelijk beleid is neergelegd in de nota Handhavingsbeleid 2014 – 2018 en de wijzigingen daarvan en de prioriteitenstelling is gebaseerd op de uitgevoerde risicoanalyse, die onderdeel uitmaakt van het handhavingsbeleid.

 

Doelstellingen van het beleid.

Het algemene doel dat met handhaving wordt gediend is het zorg dragen voor de naleving van de regels. De gemeente Boxmeer kent daarbij een aantal specifieke doelstellingen die zij met haar handhavingvisie en beleid wenst te bereiken:

 

 • 1.

  het geven van invulling aan de gemeentelijke handhavingstaak;

 • 2.

  het tonen van bestuurskracht en het vergroten van het vertrouwen in het bestuur;

 • 3.

  het opstellen van een leidraad voor handhaving;

 • 4.

  integraal vorm geven aan de handhaving van de fysieke leefomgeving;

 • 5.

  de vergroting van de efficiency;

 • 6.

  het bereiken van een naleefgedrag van 100% na doorlopen van het handhavingtraject;

 • 7.

  het belonen van goed naleefgedrag;

 • 8.

  de vermindering van meldingen en klachten;

 • 9.

  programmatisch handhaven;

 • 10.

  rechtsgelijkheid;

 • 11.

  veiligheid en gezondheid waarborgen;

 • 12.

  communicatie als preventief handhavinginstrument.

   

Om de doelstellingen te realiseren zijn de resultaten van de risicoanalyse vertaald in operationele doelstellingen. Deze bestaan uit de uit te voeren toezicht- en handhavingactiviteiten zoals in dit programma staan opgenomen.

Om te kunnen bepalen hoeveel tijd is gemoeid met de toezicht- en handhavingactiviteiten wordt deels gebruik gemaakt van kentallen welke ook bij de voorgaande handhavingprogramma’s werden gebruikt.

 

Kentallen voor milieu.

De kentallen voor milieu bevatten de volgende werkzaamheden:

# voorbereiding controle;

# uitvoering eerste controle;

# opstellen controlerapport;

# reistijd;

# administratieve afhandeling.

 

Kentallen voor bouwen.

De kentallen voor bouwen bevatten de volgende werkzaamheden:

# voorbereiding controle;

# uitvoeren basisinspecties;

# uitvoeren extra inspecties;

# opstellen van brieven;

# stilleggen bouw (indien noodzakelijk);

# reistijd;

# administratieve afhandeling.

 

Kentallen voor brandveiligheid.

De kentallen voor brandveiligheid bevatten de volgende werkzaamheden:

# voorbereiding controle;

# uitvoering controle;

# opstellen controlerapport;

# benodigde reistijd;

# administratieve afhandeling.

 

Toezicht en Handhavingactiviteiten; de benodigde uren.

 

Toezicht en handhavingactiviteitenmilieu.

Het toezicht en handhavingsprogramma 2016 is opgebouwd uit de zogenaamde verplichte taken en de verzoektaken. Op basis van het basistakenpakket is de gemeente Boxmeer verplicht om de milieuhandhaving ten aanzien van een aantal categorieën bedrijven uit te besteden aan de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Daarnaast is er nog ruimte om verzoektaken in te brengen. De benodigde ruimte daarvoor is gebaseerd op ervaringscijfers.

 

In onderstaande tabel is de verdeling van de benodigde uren in het algemeen weergegeven. De gedetailleerde uitwerking van de controles is opgenomen in het controleprogramma. Het uitvoeringsprogramma is tevens het controleprogramma. In het uitvoeringsprogramma staan de bedrijven opgenomen die gecontroleerd gaan worden.

 

Benodigde uren

Uitvoeren van controles en hercontroles bij inrichtingen.

Basistaken en verzoektaken.

C agrarisch, C industrie, C+ agrarisch,

C+ industrie, B+ activiteitenbesluit,

B activiteitenbesluit.

1646 uur

 

 

 

Beoordelingen onderzoek

Basistaken en verzoektaken

50 uur

 

 

 

Bestuursrechtelijke handhaving

Voorafgaande correspondentie, opstellen concept handhavingsbesluiten

50 uur

 

 

 

Behandeling klachten/meldingen Wabo milieu

Eerstelijns behandeling van klachten en meldingen.

125 uur

 

 

 

Toezicht besluit bodemkwaliteit

Milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het besluit bodemkwaliteit en milieutoezicht bij bodemsanering

100 uur

 

 

 

Toezicht sloop en asbest

Toetsing asbestinventarisatierapporten en toezicht op sloopwerkzaamheden igv bedrijfsmatige asbestverwijdering

200 uur

Totaal

 

2171 uur

Toezicht bouwen.

Sinds 2015 heeft de gemeente Boxmeer niet meer de beschikking over een eigen toezichthouder voor bouwen. De benodigde uren gaan ingekocht worden door de afdeling Ruimte Economie en Vergunningen bij ODBN. In onderstaand overzicht zijn het verwachte aantal controles per categorie aangegeven en het aantal daarbij behorende uren. De benodigde tijd is gebaseerd op ervaringscijfers.

 

Controles Bouwen

 

 

Activiteit

Totaal Aantal

Benodigde capaciteit

Verbouw util.(publiek)

10

75

Nieuwbouw util. (publiek)

6

164

Verbouw util.(niet publiek)

18

73

Nieuwbouw util. (niet publiek)

21

85

Nieuwbouw woningen

80

226

Verbouw woningen

55

176

Bijgebouwen

25

38

Overig geen gebouw zijnde

35

30

Sloopmelding niet risicovol

4

2

Vergunningsvrije bouwwerken

452

113

Inzet i.o.m. BOA

 

132

Toezicht bouwbesluit voor BOC

200

200

Totaal

906

1314 uur

Toezicht en Handhavingactiviteiten brandveiligheid.

 

Doelen handhaving brandveiligheid

De gemeente Boxmeer kent een hoge prioriteit toe aan handhaving van brandveiligheid. Brandveiligheid is echter geen eenduidig begrip. Het omvat onder meer de veiligheid van personen opdat er geen doden of gewonden vallen als gevolg van brand. Maar het begrip omvat ook de veiligheid van bouwwerken inclusief de inventaris.

Bij handhaving van brandveiligheid is het dus wenselijk om een nadere prioritering aan te brengen in de doelen, afhankelijk van de impact die een brand heeft c.q. kan hebben. De gemeente Boxmeer kent de navolgende geprioriteerde doelen bij handhaving van brandveiligheid:

 • 1.

  voorkomen van menselijke slachtoffers en gewonden;

 • 2.

  voorkomen van onherstelbare schade door aantasting van milieu of cultureel erfgoed;

 • 3.

  voorkomen van ernstige maatschappelijke ontwrichting door uitval van voorzieningen of wegvallen van werkgelegenheid;

 • 4.

  voorkomen van dierenleed.

   

Voornaamste doel is het voorkomen van menselijke slachtoffers en gewonden. De andere doelen zijn van lagere prioriteit dan deze. Het voorkomen van zuiver materiële schade als gevolg van brand (niet zijnde monumentale panden of cultuurhistorisch erfgoed) is geen doel van handhaving brandveiligheid in de gemeente Boxmeer. Dit is een verantwoordelijkheid van de eigenaar van de opstal of inboedel. De bepalingen uit de Woningwet en aanpalende wetgeving strekken bovendien niet tot bescherming tegen materiële schade.

 

Probleemanalyse en prioritering

De regionale brandweer Brabant-Noord heeft het concrete voornemen om eind 2016 een probleemanalyse uitgevoerd te hebben ten aanzien van brandveiligheid. Hierbij zal per objecttype het maatgevend gebruik worden geïnventariseerd. Vervolgens wordt bepaald welke voorzieningen per objecttype cruciaal zijn om reële incidentscenario’s te voorkomen.

In 2015 werd de procedure opgestart. De gemeente Boxmeer neemt deel aan de werkgroep. Adviesbureau Efectis doet de inhoudelijke begeleiding. Begin 2016 is de analyse nog niet beschikbaar. Tot deze beschikbaar komt wordt aangesloten bij de probleemanalyse en prioritering zoals die is verwoord in de handleiding Preventie Activiteiten plan (PREVAP) 2009. Deze handleiding is opgesteld door ingenieursbureau SAVE in opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid. PREVAP 2009 geldt in Nederland als een deskundigennorm. In onderstaande tabel zijn objecten opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik verplicht is gesteld dan wel een melding brandveilig gebruik dient te worden gedaan bij de gemeente. De objecten zijn opgedeeld naar de gebruiksfunctie uit het Bouwbesluit. Voorts is er per objectsoort aangegeven welk doel van handhaving centraal staat en welke prioriteit toezicht op brandveiligheid wordt toegekend aan de objectsoort op een schaal van 1 (hoge prioriteit) tot en met 4 (lage prioriteit).

 

Gebouwen met een woonfunctie

Naam

Typering

Prioriteit

Doel

Tehuizen

> 10 pers.

1

1, 3

Woningen (bedrijfsm./complexen) niet zelfredzame bewoners

> 10 pers.

1

1

Bejaardenoorden / verzorgingshuizen

> 10 pers.

1

1, 3

Kamerverhuur

> 4 pers.

3

1

Gebouwen met een bijeenkomstfunctie

Naam

Typering

Prioriteit

Doel

Kinderdagverblijf

> 10 pers.

2

1

Peuterspeelzaal

> 10 pers.

3

1

Theater, schouwburg, bioscoop, aula

50-250 pers.

3

1

Theater, schouwburg, bioscoop, aula

250-500 pers.

2

1

Theater, schouwburg, bioscoop, aula

> 500 pers.

2

1

Museum, bibliotheek

50-250 pers.

4

1, 2

Museum, bibliotheek

250-500 pers.

3

1, 2

Museum, bibliotheek

> 500 pers.

2

1, 2

Buurthuis, ontm.centrum, wijkcentr.

50-250 pers.

3

1

Buurthuis, ontm.centrum, wijkcentr.

> 250 pers.

2

1

Gebedshuis

50-250 pers.

3

1, 2

Gebedshuis

> 250 pers.

2

1, 2

Tentoonstellingsgebouwen

50-250 pers.

4

1, 2

Tentoonstellingsgebouwen

250-500 pers.

3

1, 2

Tentoonstellingsgebouwen

> 500 pers.

2

1, 2

Kantine, eetzaal

> 50 pers.

3

1

Cafe's, discotheek, restaurant

50-250 pers.

3

1

Cafe's, discotheek, restaurant

250-500 pers.

2

1

Cafe's, discotheek, restaurant

> 500 pers.

1

1

Gebouwen met een gezondheidszorgfunctie

Naam

Typering

Prioriteit

Doel

Gezondheidsdiensten

> 50 pers.

3

1

Klinieken (poli-, psychiatrisch)

> 10 pers.

1

 

Ziekenhuis

> 10 pers.

1

1, 3

Verpleegtehuizen

> 10 pers.

1

1, 3

Gebouwen met een industriefunctie

Naam

Typering

Prioriteit

Doel

Fabrieken

50-250 pers.

4

1

Fabrieken

250-500 pers.

3

1, 3

Fabrieken

> 500 pers.

2

1, 3

Gebouwen met een industriefunctie

Naam

Typering

Prioriteit

Doel

Kantoren

50-250 pers.

4

1

Kantoren

250-500 pers.

3

1, 3

Kantoren

> 500 pers.

2

1, 3

Gebouwen met een logiesfunctie

Naam

Typering

Prioriteit

Doel

Hotel

10-50 pers.

2

1

Hotel

> 50 pers.

1

1

Pension/Nachtverblijf

10-50 pers.

2

1

Pension/Nachtverblijf

> 50 pers.

1

1

Dagverblijf (kinderen / gehandicapten)

10-50 pers.

2

1

Dagverblijf (kinderen / gehandicapten)

> 50 pers.

1

1

Gebouwen met een onderwijsfunctie

Naam

Typering

Prioriteit

Doel

School (leerlingen < 12 jaar)

> 10 pers.

2

1, 3

School (leerlingen > 12 jaar)

50-250 pers.

3

1, 3

School (leerlingen > 12 jaar)

250-500 pers.

2

1, 3

School (leerlingen > 12 jaar)

> 500 pers.

2

1, 3

Gebouwen met een sportfunctie

Naam

Typering

Prioriteit

Doel

Gymzaal, studio (ballet bv.)

> 50 pers.

4

1

Sporthal, stadion

50-250 pers.

3

1

Sporthal, stadion

250-1000 pers.

2

1

Sporthal, stadion

> 1000 pers.

2

1

Zwembad

 

2

1, 3

Gebouwen met een winkelfunctie

Naam

Typering

Prioriteit

Doel

Winkelgebouwen

50-250 pers.

4

1

Winkelgebouwen

250-500 pers.

3

1

Winkelgebouwen

500-1000 pers.

3

1

Winkelgebouwen

> 1000 pers.

2

1

Gebouwen met een overige gebruiksfunctie

Naam

Typering

Prioriteit

Doel

Studio's (opname bv. TV)

 

3

1

Stationsgebouwen

50-250 pers.

4

1, 3

Stationsgebouwen

250-500 pers.

3

1, 3

Stationsgebouwen

> 500 pers.

2

1, 3

Doelstelling 2016

Het toezicht dat de brandweer voor 2016 zal uitvoeren is in drie type controles verdeeld, namelijk themacontroles brandveilig gebruik, Evenementencontroles brandveiligheid en Bouwcontroles/ klachten brandveiligheid. Via de gemeente zijn de benodigde adressen aangeleverd.

 

Bij de controles van evenementen zal de aandacht uitgaan naar de risicovollere evenementen, waar de brandveiligheid gecontroleerd moet worden. Ook zullen de grotere kermissen op brandveiligheid worden gecontroleerd. De gemeente geeft aan welke evenementen zij hiervoor geselecteerd hebben. De brandweer zal de bevindingen rapporteren aan de gemeente.

 

De Brandweer zal, op verzoek van de gemeente, bouwcontroles uitvoeren. Tijdens deze controle zal de brandweer meelopen met de toezichthouder bouwen, waarbij de brandweer op de onderdelen met betrekking tot brandveiligheid een advies geeft aan de gemeente. Ditzelfde geldt voor controles naar aanleiding van klachten.

 

Themacontroles Brandveilig gebruik

 

Typering

Aantal

Doel

Gebouwen met gezondheidzorgfunctie

> 10 pers.

4

1,3

School (leerlingen >12 jaar)

> 10 pers.

4

1,3

Gebouwen met logiesfunctie

Hotels

6

1

Woongebouw met verminderd zelfredzame personen.

50% > 65 jaar

1

1

Evenementencontroles brandveiligheid

 

Typering

Aantal

Doel

Kermissen

Conform opgave gemeente

5

1

Grote evenementen

Conform opgave gemeente

10

1

Bouwcontroles/ klachten brandveiligheid

 

Typering

Aantal

Doel

Controle met toezichthouder tijdens bouw

Op verzoek gemeente

ntb

ntb

Klachten brandveiligheid

Op verzoek gemeente

ntb

ntb

Toezicht en Handhavingactiviteiten APV en bijzondere wetten.

In de gemeentelijke APV zijn diverse regels opgenomen die moeten worden nageleefd. De aard van de regels is zeer divers. Dat varieert van evenementenvergunningen tot drank en horeca gelegenheden controleren op schenkgedrag aan 18 minners. De controles worden uitgevoerd door gemeentelijke BOA’s.

 

Voor 2016 zijn de volgende taken gepland:

APV en Bijzondere Wetten

 

Activiteit

Benodigde capaciteit

Overlast huisdieren

350

Fietsen in voetgangersgebied

200

Evenementenvergunning/melding

300

Toezicht in de openbare ruimte

400

Controle drank- en horecawet

300

Toezicht veiligheid rondom scholen

150

Toezicht in de wijken

400

Parkeren (blauwe zone)

100

Overtredingen afvalinzameling

450

Intergemeentelijke projecten ( bv horecaestafette)

150

Adresonderzoeken

200

Vuurwerkcontroles

100

Verkeersregelen

 

Totaal

3100

De controles in bovenstaande tabel worden uitgevoerd door de drie gemeentelijke BOA’s.

 

Diversen

 

Samen sterk in het buitengebied (project (SSiB)

Het project samen Sterk in het Buitengebied is vanaf 2010 een samenwerking tussen de provincie, 36 gemeenten, de waterschappen, politie, Staatsbosbeheer, Brabantslandschap Natuurmonumenten en de Nieuwe Voedsel- en warenautoriteit.

Het project is gericht op het verbeteren van de kwaliteit in het buitengebied door verbeterde controle, het voorkomen van overtredingen en het vergroten van de pakkans. Door de gemeente Boxmeer wordt deelgenomen worden aan dit project vanaf 1 januari 2014 voor een periode van drie jaar. De gemeente heeft de beschikking over een groen-BOA.

 

Juridische handhaving.

Wanneer een overtreder weigert een overtreding op het gebied van Milieu, bouwen, brandveiligheid of APV te beëindigen zal een juridisch traject worden opgestart, dat loopt van vooraanschrijving tot en met de raad van state in hoogste instantie.

Daarbij gaat het om alle soorten van milieuovertredingen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, het handelen in strijd met een bestemmingsplan, het zonder of in afwijking van vergunning bouwen, tekortkomingen op het gebied van de brandveiligheid en het handelen in strijd met de APV. Voor de juridische handhaving en het opstellen van beleid is 1,6 fte benodigd en beschikbaar, door de inzet van 1 vaste fte en 0,6 ingehuurde fte.

In 2016 zal op basis van de kwaliteitseisen VTH de capaciteit voor juridische handhaving met

1 fte worden uitgebreid.

 

Toezicht en Handhavingactiviteiten. De financiering van de benodigde uren.

 

Toezicht en Handhavingactiviteiten milieu.Beleidsveld 303020 Handhaving

 

Algemeen

Ten behoeve van toezicht en handhaving op milieugebied en diverse kosten milieu/ruimte zijn twee kostenplaatsen opgenomen in de begroting:

 

Budgetpost 6.140.50.20 handhaving ODBN voor een bedrag van

€ 193.143,--. Hieruit wordt de uitvoering van de basistaken en de verzoektaken door ODBN gefinancierd.

 

Budgetpost 6.140.50.10 handhaving diverse kosten voor een bedrag van

€ 7.400,--. Hieruit wordt de uitvoering van SSIB gefinancierd, alsmede opdrachten verstrekt aan derden, waartoe ook ODBN kan behoren.

 

De salariskosten van de bij toezicht en handhaving betrokken eigen medewerkers zijn opgenomen op de begroting onder personeelskosten.

 

Uitwerking

Het controleprogramma

Op basis van het in onderling overleg opgestelde en goedgekeurde werkplan 2016 werd door ODBN een controleprogramma opgesteld dat is bijgevoegd en dat onderdeel uitmaakt van dit handhavinguitvoeringsprogramma. Uit het controleprogramma volgt dat voor het uitvoeren van de diverse controles 2.171 uur benodigd zijn van de 2.750 uur die beschikbaar zijn.

Voor de bepaling van het benodigde budget wordt gerekend met een gemiddeld uurtarief van € 70,-- Aan de uitvoering van het controleprogramma is dan een bedrag gekoppeld van 2.171 x € 70 =

€ 151.970. Deze kosten kunnen hoger uitvallen wanneer de inzet van een jurist bij een zaak nodig is.

 

De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van het ODBN werden behandeld in decollegevergadering van 15 september 2015.

Op de post 6.140.50.20 Handhaving ODBN wordt voor wat betreft de begroting voor 2016 uitgegaan van 2750 uur inzet op gebied van milieu en RO taken.

 

De gemeente Boxmeer blijft ook in 2016 aangesloten bij het RIEC. Het

meerjarenbeleidsplan geeft visie op de koers RIEC Oost-Brabant en Zeeland West-Brabant. De beheersing van een complex en maatschappelijk vertakt probleem alsondermijnende criminaliteit vraagt veel van overheid en samenleving. Het gaat om debestrijding van machtige industrie. Voor 2016 is de focus vooral gelegen op dekernelementen van de aanpak t.b.v. focus vitale elementen van de criminele industrie,creëren van een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen en vergrotingmaatschappelijke bewustwording en betrokkenheid. Ook zet het RIEC zich sterkin op de versterking van kennis en inzicht door de uitwerking van ondermijningsbeeldenen wat daarmee samenhangt. Eerder werden hiertoe al trainingen voor medewerkers vande gemeente gegeven door het RIEC.

Op de post 61404040 Deelname RIEC is een bedrag van € 12.100 begroot.

Op de post 61404025 Politie: integraal veiligheidsplan is het reguliere bedrag van€ 31.100 begroot.

 

Vanaf 2014 is t.b.v. van Veiligheidsarrangement Maaslijn structureel

€ 5.000 opgenomen.

 

Toezicht en Handhavingactiviteiten brandveiligheid.

Mede ten behoeve van deze activiteiten levert de gemeente Boxmeer een bijdrage aan de veiligheidsregio welke is opgenomen op de begroting. De ambtelijke inzet bij het brandveiligheidsbeleid komt ten last van de post personeelskosten en de post inhuur externen.

 

Toezicht bouwen.

Voor deze toezichtactiviteiten wordt ingehuurd van ODBN. In totaal zijn 1014 uren beschikbaar.

Op de begroting is hiervoor een bedrag voor inhuur derden opgenomen.

 

Toezicht en Handhavingactiviteiten APV en bijzondere wetten.

De gemeente Boxmeer heeft drie BOA’s in dienst. De salariskosten zijn meegenomen in de begroting.

Piekmomenten worden opgevangen in een regionale BOA-pool. Hierbij wordt niet onderling gefactureerd, maar wordt door onderlinge uitwisseling rechtgetrokken.

 

Samen sterk in het buitengebied (project (SSIB)

Het project SSiB loopt vanaf 1 januari 2014 voor een periode van drie jaar. De kosten bedragen jaarlijks € 7.500. Omdat het zowel reguliere handhavingtaken zijn maar ook het tegengaan van afval stortingen en dumpen, wordt voorgesteld de kosten als volgt te dekken:

€ 3.750 ten laste van begrotingspost 61405010, handhaving diverse kosten€ 3.750 ten laste van de afvalstoffenheffing.

 

Juridische handhaving.

Voor de juridische handhaving en het opstellen van beleid is een volledige fte beschikbaar. Voor 0,6 fte is een ingehuurde jurist beschikbaar. De salariskosten en inhuurkosten zijn meegenomen in de begroting.

 

Monitoring

Monitoring van de toezicht en handhavingsresultaten vindt continu plaats. Door ODBN wordt maandelijks een rekening toegezonden met betrekking tot het basistakenpakket. Verzoekopdrachten worden afzonderlijk gefactureerd. Op basis van de rekeningen kan de voortgang worden gemonitord voor wat betreft het basistakenpakket.

Daarnaast kan via het systeem Docman en Squit de ontwikkeling en het tijdsverloop van zaken worden gemonitord. Ook heeft de gemeente een eigen overzichtssysteem ontwikkeld dat wordt gebruikt als snel naslagwerk en voor het opstellen van de wekelijkse takenlijst.

 

Bij de algemene bijstellingen van de begroting wordt periodiek bekeken of de financiële dekking voldoende blijft.

 

Integraal toezicht- en handhavingsprogramma 2016.pdf