Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Verordening monumentencommissie 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening monumentencommissie 2016
CiteertitelVerordening monumentencommissie 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2016Nieuwe regeling

30-06-2016

Boxmeers Weekblad en website, 2 augustus 2016

R-REV/2016/5728

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening monumentencommissie 2016

 

 

Artikel 1. De Monumentencommissie

 • 1.

  Er is een Monumentencommissie.

 • 2.

  De leden van de Monumentencommissie worden door burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Zij treden af volgens een door de commissie op te stellen rooster.

 • 3.

  Een lid van de Monumentencommissie kan te allen tijde ontslag nemen. Hij geeft daarvan schriftelijk kennis aan burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen een lid van de Monumentencommissie tussentijds benoemen en ontslaan.

 • 5.

  In een in de Monumentencommissie opengevallen plaats wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 6.

  Leden van het college van Burgemeester en wethouders en raadsleden maken geen deel uit van de monumentencommissie.

Artikel 2. Benoeming van leden

 • 1.

  De Monumentencommissie telt tenminste 5 leden, die door burgemeester en wethouders worden benoemd.

   

 • 2.

  Bij het benoemen houden burgemeester en wethouders rekening met de binding van de kandidaten met het op het terrein van de monumentenzorg actieve particuliere instellingen en met hun deskundigheid, waarbij in ieder geval wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van:

  • a.

   bouwkundige deskundigheid en kennis van restauraties;

  • b.

   kennis van architectuur/bouwhistorie;

  • c.

   kennis van lokale(bouw)historie.

    

 • 3.

  Burgemeester en Wethouders benoemen op voorstel van de Monumentencommissie uit de leden van de commissie een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

   

 • 4.

  Burgemeester en Wethouders wijzen een gemeenteambtenaar, belast met demonumentenzorg, aan als adviseur van de commissie.

   

 • 5.

  Burgemeester en wethouders benoemen een secretaris/notulist van de commissie. De secretaris en de ambtelijk adviseur bezitten geen stemrecht.

Artikel 3. Taak van de Monumentencommissie

De Monumentencommissie heeft tot taak het gemeentebestuur te adviseren met betrekking tot:

 • a.

  aanvragen om vergunning betreffende het afbreken, verplaatsen, wijzigen, herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd gemeentelijk-en rijksmonument;

 • b.

  de aanwijzing van gemeentelijke- en rijksmonumenten

 • c.

  hetgeen het algemeen monumentenbeleid van de gemeente aangaat.

Artikel 4. Vergadering

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls haar voorzitter dit nodig oordeelt of dit door tenminste twee leden aan de voorzitter wordt verzocht.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie vinden in het openbaar plaats. De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter of ten minste twee leden dit nodig oordelen. De vergadering beslist vervolgens of zij over een of meerdere punten met gesloten deuren zal vergaderen. In geval van staken van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 • 3.

  Indien de aanvrager van een vergunning bij het indienen van de aanvraag heeft verzocht om een toelichting te mogen geven op de aanvraag, wordt deze door de commissie tijdens de vergadering hiertoe in staat gesteld.

Artikel 5. Adviseurs

 • 1.

  De commissie kan zich laten bijstaan door adviseurs.

 • 2.

  Indien de voorzitter, dan wel de commissie, raadpleging van een externe adviseur in de commissie nodig oordeelt en indien hieraan kosten zijn verbonden, wordt vooraf machtiging van burgemeester en wethouders gevraagd.

 • 3.

  De voorzitter draagt zorg voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door een of meerdere personen wordt verstoord, hen te gelasten de vergaderruimte te verlaten.

 • 4.

  In geval van onvoorziene zaken die zich tijdens de vergadering aandienen, wordt ter vergadering door de voorzitter, gehoord de commissie, beslist.

Artikel 6 Vergoeding lidmaatschap

 • 1.

  De leden van de monumentencommissie ontvangen voor hun werkzaamheden een honorarium dat door het college van Burgemeester en Wethouders jaarlijks op basis van de vergoeding van burgerleden in raadscommissies wordt vastgesteld.

 • 2.

  De vergoeding wordt verstrekt per bijgewoonde vergadering.

Artikel 7 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als “Verordening monumentencommissie 2016”.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Boxmeer, 30 juni 2016,

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC K.W.T. van Soest