Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Regeling kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer 2016
CiteertitelRegeling kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRegeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer 2016 Bijlage categorie-indeling niet-planmatige ontwikkelingen kwaliteitsverbetering landschap Schema ruimtelijke ontwikkeling t.b.v. kwaliteitsverbetering van het landschap Schema bepaling omvang kwaliteitsverbetering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3.2 Verordening ruimte 2014 Provincie Noord-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-201620-02-2019Gewijzigde categorie-indeling

13-09-2016

Boxmeers Weekblad en website gemeente Boxmeer, 20 september 2016

R-BR/2016/2685

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer 2016

Op grond van artikel 3.2 Verordening Ruimte van de provincie Noord- Brabant kunnen ontwikkelingen in het buitengebied alleen plaatsvinden indien deze gepaard gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de kwaliteiten van het buitengebied. Dit kan in de vorm van verbetering van de bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatie mogelijkheden. In de toelichting op een bestemmingsplan dient de gemeente aan te geven op welke wijze de beoogde landschapsverbetering is verzekerd.

De kwaliteitsverbetering kan zijn:

 • a.

  het slopen van bebouwing;

 • b.

  het wegnemen van verharding;

 • c.

  activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen;

 • d.

  de landschappelijke inpassing van bebouwing ten behoeve van intensieve veehouderij, voor zover vereist op grond van de Verordening Ruimte;

 • e.

  het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land;

 • f.

  een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones.

   

De Verordening Ruimte is juli 2011 in werking getreden. Om lokaal invulling te geven aan deze provinciale beleidsregel is in de vergadering van Burgemeester en wethouders van 19 maart 2013 de Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer vastgesteld.

 

Inhoud Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer

De Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer gaat er van uit dat een initiatief moet bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Met het oog hierop wordt bij een ruimtelijke ontwikkeling een redelijke (financiële) bijdrage gevraagd.

Om te voorkomen dat voor elke ruimtelijke ontwikkeling, hoe gering ook, een kwaliteitsverbetering noodzakelijk is zijn 3 categorieën vastgesteld voor de vereiste kwaliteitsverbetering in relatie tot de impact van de ruimtelijke ontwikkeling (zie bijlage 1).

 

Impact:

1. geen of verwaarloosbare impact

2. een beperkte impact

3. aanzienlijke impact

 

Maatregel:

1. geen tegenprestatie

2. goede landschappelijke inpassing

3. Berekende kwaliteitsverbetering van het landschap (20% van de

grondwaardevermeerdering)

 

Voor ontwikkelingen behorende tot categorie 1 wordt geen landschappelijke inpassing of tegenprestatie verlang, voor ontwikkelingen behorende tot categorie 2 uitsluitend een goede landschappelijke inpassing en voor ontwikkelingen behorende tot categorie 3 wordt een berekende kwaliteitsverbetering verlangd ter grootte van 20% van de vastgestelde grondwaardevermeerdering. Voor bepaling hiervan wordt verwezen naar de schema’s van bijlage 2 en 3).

 

Wanneer sprake is van een berekende tegenprestatie is het aan de ondernemer om er voor zorg te dragen dat deze wordt gerealiseerd. Bij de vaststelling van de structuurvisie Boxmeer 2030 is een landschapsfonds ingesteld waardoor het mogelijk is, bij het niet kunnen realiseren van de berekende tegenprestaties, de verlangde tegenprestatie te realiseren door het storten van een financiële bijdrage in dit landschapsfonds. De gemeente neemt daarmee de verplichting van het realiseren van kwaliteitsverbetering over van de betreffende ondernemer. Het landschapsfonds wordt besteed aan de uitvoering van aangewezen projecten ter verbetering van de kwaliteiten van het buitengebied.

 

Boxmeer, 13 september 2016,

 

Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer 2016

Bijlage 1: Categorie-indeling niet-planmatige ontwikkelingen kwaliteitsverbetering van het landschap per 13-9-2016

Bijlage categorie-indeling niet-planmatige ontwikkelingen kwaliteitsverbetering landschap

 

Bijlage 2: Schema ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. kwaliteitsverbetering landschap per 13-9-2016

Schema ruimtelijke ontwikkeling t.b.v. kwaliteitsverbetering van het landschap

Bijlage 3 : Schema voor bepaling kwaliteitsverbetering per 13-9-2016

Schema bepaling omvang kwaliteitsverbetering

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris-directeur, de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest