Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Beleidsregels kappen waardevolle bomen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels kappen waardevolle bomen
CiteertitelBeleidsregels kappen waardevolle bomen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels kappen waardevolle bomen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

www.wetten.nl

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-2012Onbekend

21-08-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels kappen waardevolle bomen

 

 

Beleidsregels kappen waardevolle bomen

 

Inleiding

Met ingang van 1 juli 2008 heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om het kapvergunningenstelsel te vereenvoudigen en slechts een kapvergunningplicht in te stelen voor die bomen die door het college zijn aangewezen. In samenhang daarmee is een lijst van waardevolle bomen opgesteld en is een beleidsregel vastgesteld.

Er is een aantal redenen om een nieuwe beleidsregel voor het kappen van bomen vast te stellen.

Aanwijzingsbesluit

Op 20 december 2007 heeft de gemeenteraad besloten op basis van artikel 4.3.1., tweede lid van de APV Boxmeer 2007 dat het college van B&W een lijst van beschermde bomen dient vast te stellen op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde criteria. Het college heeft gevolg gegeven aan deze opdracht en een lijst van waardevolle bomen vastgesteld; deze lijst is nadien nog aangevuld. De lijst met waardevolle bomen is via het GIS-portaal toegankelijk gemaakt, zodat de burger via internet de lijst kan raadplegen.

Op 26 april 2012 heeft de gemeenteraad de APV 2012 gewijzigd vastgesteld. In deze gewijzigd vastgestelde APV is in afdeling 3 van hoofdstuk 4 het kapverbod vastgelegd. In artikel 4: 11 is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning van het bevoegd gezag een houtopstand te vellen. Het verbod geldt uitsluitend voor bomen die expliciet worden vermeld op de door het college van B&W vast te stellen lijst "waardevolle bomen" en/of vallen onder de meldingsplicht van de Boswet.

Deze wijziging van de APV 2012 is aanleiding het aanwijzingsbesluit van de lijst "waardevolle bomen" te actualiseren en gewijzigd vast te stellen.

Het gewijzigd vaststellen van de APV Boxmeer 2012 maakt het niet noodzakelijk de criteria voor het al dan niet aanwijzen van waardevolle bomen aan te passen. De criteria die de gemeenteraad heeft vastgelegd in haar besluit van 20 december 2007 zijn hieronder opgenomen.

Criteria bepaling waardevolle bomen

Om te worden opgenomen op de lijst van waardevolle bomen als bedoeld in artikel 4:11 van de APV dient te worden voldaan aan 2 hoofdcriteria en minimaal 2 subcriteria.

Hoofdcriteria

 • -

  de bomen moet een goede conditie hebben en dus een lange levensverwachting hebben;

 • -

  de boom moet zich op de standplaats volledig kunnen ontwikkelen, zonder belemmering van bouwkundige elementen e.d.

Subcriteria

 • -

  de boom moet karakteristiek zijn in relatie tot de standplaats

 • -

  landschapselement of typerende vorm voor stadsaankleding); `

 • -

  de boom moet beeldbepalend voor de omgeving zijn

  (onmisbaar voor de omgeving of natuurlijke aansluiting

  overig (gemeentelijk) groen)

 • -

  de boom is van dendrologisch van bijzondere waarde (bijzonder geslacht, soort, variëteit of ras);

 • -

  de boom is bijzonder omdat het uiterlijk, de omvang of de hoogte exceptioneel is; de boom heeft cultuurhistorische waarde en/of de boom kan verweven zijn met de geschiedenis van de omgeving (verwevenheid met de geschiedenis van de omgeving of herdenking, adoptie, bijzondere snoeivorm e.d.)

 • -

  de boom heeft natuurwetenschappelijke waarde (de boom biedt plaats aan overige flora en fauna)

 • -

  de boom maakt onderdeel uit van de ecologische infrastructuur

(deze ecologische infrastructuur is vastgelegd in het gemeentelijk groenstructuurplan)

-de boom heeft een monumentaal karakter

(leeftijd en uiterlijk geven de boom een monumentaal karakter)

Kappen bomen

Door het college zijn in 2008 beleidsregels vastgesteld in het kader van de bevoegdheid tot het verlenen of weigeren van kapvergunningen.

Onder meer als gevolg van het inwerking treden van de Algemene wet bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient deze beleidsregel geactualiseerd te worden.

Door inwerkingtreding van de Wabo is de benaming "kapvergunning" vervangen door "omgevingsvergunning voor het onderdeel kappen".

De procedureregels (termijn afhandeling, voorbereidingsprocedure) die in voornoemde beleidsregel uit 2008 staan, zijn nu opgenomen in de Wabo en kunnen in de beleidsregel worden geschrapt. In de beleidsregel zijn de criteria opgenomen op grond waarvan het college een aanvraag dient te beoordelen en zijn de gevallen aangegeven wanneer een herplantplicht kan worden opgelegd. In zijn algemeenheid is niet beoogd een wezenlijke verandering ten opzichte van de beleidsregel uit 2008 te bewerkstelligen.

Beleidsregel kappen boom

Artikel 1: Criteria verlenen vergunning

 • 1.

  Voor houtopstand voorkomende op de lijst van waardevolle bomen wordt in beginsel geen vergunning verleend behoudens het geval van de in de volgende leden bepaalde situaties.

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders kunnen toestemming geven tot direct vellen, indien sprake is van grote gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend belang van openbare orde of veiligheid.

 • 3.

  Burgemeester en Wethouders kunnen vergunning verlenen om bomen te vellen in die gevallen waar sprake is van zwaarwegende maatschappelijke belangen.

 • 4.

  Burgemeester en Wethouders kunnen vergunning verlenen wanneer het vanuit het oogpunt van onderhoud wenselijk is dat de boom wordt gekapt (bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven).

 • 5.

  Indien vergunning wordt aangevraagd vanwege overlastsituaties wordt de aanvraag beoordeeld op basis van de hierna vermelde criteria.

Criteria schade of overlastsituaties

ISchade

Indien de boom schade veroorzaakt die of niet door beheermaatregelen weggenomen

kan worden of onevenredig duur is, dan moet een vergunning overwogen worden. Kan de schade voorkomen worden door redelijke betaalbare beheermaatregelen dan deze uitvoeren en vergunning weigeren.

II Overlast

1.Overlastcriteria

Om te beoordelen of een aanvraag kan worden verleend, moet de overlast die de boom veroorzaakt afgewogen worden tegen de waarde die de boom heeft. Deze beoordeling dient uitgevoerd te worden aan de hand van een objectieve meetwijze.

De bepaling van de mate waarin de boom overlast veroorzaakt kan volgens een puntensysteem vastgesteld worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de volgende score toekenningen:

Overlast

Overlast is een relatief begrip en moet daarom gedefinieerd worden, zodat de gemeente handvatten heeft om te beoordelen of een vergunning in overweging moet worden genomen.

Besloten is tot de volgende indeling:

□ Wel tot overlast wordt gerekend:

schaduw zichtbeperking

□ Niet tot overlast wordt gerekend overlast veroorzaakt door:

bessen(val) vruchten stuifmeel pluisvorming insecten bladval

Tijdsduuroverlast (max. score 50 punten)

De tijdsduur van de overlast geeft aan hoelang de overlast duurt over de periode van een jaar.

 • -

  > 26 weken

 • -

  12 - 26 weken

50 punten

30 punten

 • -

  5 - 12 weken 10 punten

 • -

  < 5 weken 5 punten

Uren lastperdag (max. score 50 punten) Hoelang is de overlast per dag aanwezig

 • -

  > 6 uur 50 punten

 • -

  3 - 6 uur 30 punten

 • -

  1 - 3 uur 10 punten

 • -

  < 1 uur 0 punten

Score overlastcriteria

 • 1.

  Indien de overlast beneden de 60 punten ligt, wordt de kapvergunning geweigerd.

 • 2.

  Indien de overlast boven de 60 punten ligt, zal bepaald worden in hoeverre de overlast in verhouding staat tot de waarde van de boom.

Artikel 2 Herplantplicht

1.Indien een houtopstand is geveld waarop het verbod tot vellen, als bedoeld in deze beleidsregel van toepassing is, zonder vergunning van Burgemeester en wethouders is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gedaan, kunnen Burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond, dan wel aan degene die uit andere hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen, de verplichting opleggen te herplanten

overeenkomstig de door hen gegeven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn.

 • 2.

  Wordt een verplichting, als bedoeld in het eerste lid, opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald op welke wijze en binnen welke termijn niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3.

  Indien herplant ter plaatse niet mogelijk is geldt als alternatief voor de herplantplicht dat de boomwaarde wordt gestort in het gemeentelijk herplantfonds. Gelden van dit herplantfonds worden gebruikt voor nieuwe bomen binnen de gemeentegrenzen.

 • 4.

  Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze beleidsregels van toepassing is, in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd kunnen Burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te stellen termijn voorzieningen treffen waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

 • 5.

  Degene aan wie een verplichting, als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.