Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanwijzing toezichthouder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouder
CiteertitelAanwijzing toezichthouder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2017Nieuwe regeling

31-10-2017

Wegsite gemeente Boxmeer

Z/17/662377

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouder

 

 

Gemeente Boxmeer

Onderwerp:

Aanwijzingsbesluit toezichthouder C.P.M. Bongers

Nummer:2201

De burgemeester en burgemeester en wethouders van Boxmeer, ieder voor zover ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft;

Overwegende:

Dat de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft een toezichthouder aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

Dat het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

Dat het noodzakelijk is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde.

 

B E S L U I T E N :

Tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten, op basis daarvan vastgestelde en vast te stellen AMvB’s en verordeningen, met directe ingang aan te wijzen:

 • -

  De heer C.P.M. Bongers, werkzaam op de afdeling Bestuursondersteuning en communicatie (O-BOC) van de gemeente Boxmeer

 • -

  hiertoe het volgende aanwijzingsbesluit vast te stellen:

  Artikel 1

  De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • a.

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • b.

   Betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals de Monumentenwet 1988, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Woningwet.

  alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens die wetten zijn aangegeven;

  • c.

   Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel

  • d.

   Algemene plaatselijke verordening Boxmeer (APV)

  • d.

   Leegstandswet

  • e.

   Drank- en horecawet

  En de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

  Artikel 2 legitimatie

  Aan de in artikel 1 genoemde persoon wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 1 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb".

  Artikel 3 Termijn

  De aanwijzing tot toezichthouder als bedoeld in artikel 1 geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband.

  Artikel 4 inwerkingtreding

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

  Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkene en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad. Deze aanwijzing geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Boxmeer.

  Boxmeer, 31 oktober 2017

  Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

  de secretaris, de burgemeester,

  drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest

  De Burgemeester van Boxmeer

  K.W.T. van Soest