Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Verordening op de elektronische kennisgeving en bekendmaking Boxmeer 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de elektronische kennisgeving en bekendmaking Boxmeer 2018
CiteertitelVerordening op de elektronische kennisgeving en bekendmaking Boxmeer 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2018Nieuwe regeling

29-05-2018

gmb-2018-128153

D/18/708815

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de elektronische kennisgeving en bekendmaking Boxmeer 2018

De raad van de gemeente Boxmeer;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 maart 2018;

 

gelet op artikel 147 juncto 149 van de Gemeentewet en de artikelen 2:14 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het noodzakelijk is om regels te stellen voor de elektronische bekendmaking en terinzagelegging van (ontwerp)besluiten en beleidsvoornemens van bestuursorganen van de gemeente Boxmeer;

 

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de verordening op de elektronische kennisgeving en bekendmaking Boxmeer 2018.

Artikel 1. Gemeenteblad

Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad, Gemeentenieuws geheten, wordt elektronisch uitgegeven op internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Artikel 2 Bekendmaking en kennisgeving

Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en overige besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (besluiten van algemene strekking) en ontwerpbesluiten worden uitsluitend bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronische gemeenteblad.

Berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, worden uitsluitend gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 3 Aanvullende kennisgeving op niet elektronische wijze

Onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 1 en artikel 2, lid 3 kan het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente, naast de elektronische kennisgeving, ook op een niet elektronische wijze kennisgeving doen voor zover dat naar haar oordeel gewenst is.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening op de elektronische kennisgeving en bekendmaking Boxmeer 2018’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Boxmeer

in zijn openbare vergadering van 31 mei 2018.

De raad voornoemd,

De griffier,

A.W.J.M. Cornelissen MMC,

de plv. voorzitter,

G.H.J. Kusters