Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Jos van Kilsdonk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder Jos van Kilsdonk
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2018Nieuwe regeling

28-06-2018

gmb-2018-140317

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Jos van Kilsdonk

De burgemeester en burgemeester en wethouders van Boxmeer, ieder voor zover ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft;

 

Overwegende:

Dat de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft een toezichthouder aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

 

Dat het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

 

Dat het noodzakelijk is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde.

BESLUITEN:

 

Tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten, op basis daarvan vastgestelde en vast te stellen AMvB’s en verordeningen, met directe ingang aan te wijzen:

De heer J. van Kilsdonk, werkzaam binnen het team Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxmeer hiertoe het volgende aanwijzingsbesluit vast te stellen:

Artikel 1  

De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

a. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

b. Betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals de Monumentenwet 1988, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Woningwet.

alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens die wetten zijn aangegeven;

c. Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel

d. Algemene plaatselijke verordening Boxmeer (APV)

d. Leegstandswet

e. Drank- en horecawet

En de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

Artikel 2 legitimatie

Aan de in artikel 1 genoemde persoon wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 1 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb".

Artikel 3 Termijn

De aanwijzing tot toezichthouder als bedoeld in artikel 1 geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband.

Artikel 4 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkene en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad. Deze aanwijzing geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Boxmeer.

 

Boxmeer, 28 juni 2018

 

Namens het College van burgemeester en wethouders

en de Burgemeester van Boxmeer,

Hoofd afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie

 

 

J.L.M. Craenmehr-Hesen