Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Tweede wijziging van de Tarieventabel legesverordening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTweede wijziging van de Tarieventabel legesverordening 2018
Citeertiteltweede wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Boxmeer 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201801-01-2019Wijziging tarieventabel

05-07-2018

gmb-2018-159815

Z/17/650065 - D/18/703314

Tekst van de regeling

Intitulé

Tweede wijziging van de Tarieventabel legesverordening 2018

 

 

De raad van de gemeente Boxmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2018;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen:de tweede wijziging van de Tarieventabel behorende bij de “Legesverordening Boxmeer 2018”.

Artikel I

De tarieven van het navolgende artikel in de Tarieventabel behorende bij de “Legesverordening Boxmeer 2018” als volgt te wijzigen:

Hoofdstuk 8 Bestemmingen zonder activiteiten Tarief 2018 oud Tarief 2018 nieuw2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening € 4.662,-- € 4.662,--2.8.1.a Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening in gevallen waarin een wijzigingsverzoek meeloopt met een algehele herziening van het betreffende bestemmingsplan € - € 2.331,--

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingen zonder activiteiten

Tarief 2018 oud

Tarief 2018 nieuw

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.662,--

€ 4.662,--

2.8.1.a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening in gevallen waarin een wijzigingsverzoek meeloopt met een algehele herziening van het betreffende bestemmingsplan

€ -

€ 2.331,--

 

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Boxmeerin zijn openbare vergadering van 5 juli 2018.

De raad voornoemd,

de griffier,

A.W.J.M. Cornelissen

de voorzitter,

MMC K.W.T. van Soest