Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Archiefverordening gemeente Boxmeer 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Boxmeer 2018
CiteertitelArchiefverodening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting archiefverordening 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2018Vervanging verordening 2009

27-09-2018

gmb-2018-218372

Z/18/668540

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeente Boxmeer 2018

Onderwerp:

Vaststelling van de Archiefverordening gemeente Boxmeer 2018.

 

Nummer:

9e.

 

De raad van de gemeente Boxmeer;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 2018;

 

gelet op de artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995;

 

gezien het advies van de Bestuurscommissie;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Archiefverordening gemeente Boxmeer 2018

 

 

Artikel 1 Zorgplicht burgemeester en wethouders

 

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.

 

Artikel 2 Toezicht op de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

 

 • 1.

  De gemeentearchivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen ten aanzien van dit toezicht nadere regels vast.

 

Artikel 3 Verantwoording door burgemeester en wethouders

 

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad jaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij voegen daarbij in ieder geval:

 • a.

  het verslag van de gemeentearchivaris;

 • b.

  voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen;

 • c.

  een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

 

Artikel 4 Intrekking oude verordening

 

De ‘Archiefverordening gemeente Boxmeer 2009’ wordt ingetrokken.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Archiefverordening gemeente Boxmeer 2018’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Boxmeer in zijn openbare vergadering van 27 september 2018.

 

 

de plv. griffier,

de voorzitter,

 

 

 

mr. K.H.W. Groenewoud-de Best CMC

K.W.T. van Soest