Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2019Vervanging regeling

12-02-2019

gmb-2019-40995

Z/18/679426 - D/19/754210

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Onderwerp:

Aanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 

De burgemeester en burgemeester en wethouders van Boxmeer, ieder voor zover ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft;

 

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

 

Dat de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

 

B E S L U I T E N :

 

De volgende personen met directe ingang aan te wijzen tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten, op basis daarvan vastgestelde en vast te stellen AMvB’s en verordeningen:

 • A.J.J. van Sleeuwen

 • H.A.M.H. Remmen

 • R.F.J. Aarts

 

Hiertoe het volgende aanwijzingsbesluit vast te stellen:

Artikel 1  

 • a.

  De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (en bijbehorende wetten)

  • Betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals de Monumentenwet 1988, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Woningwet, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens die wetten zijn aangegeven;

  • Algemene Plaatselijke Verordening, inclusief bijgehorende regelingen/ bijzondere wetten

  • Wet op de Kansspelen

  • Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden gemeente Boxmeer

  • Afvalstoffenverordening van het Land van Cuijk en Boekel

  • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

  • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  • Bouwbesluit 2012

  • Bouwverordening Boxmeer

  • Erfgoedverordening Boxmeer

  • Asbestverwijderingsbesluit 2005

  • Wet op de lijkbezorging

  • Leegstandswet

  • Wegenverkeerswet 1994

  • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

  • Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

En de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

 

 • a.

  De toezichthouders zijn tevens belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet als bedoeld in artikel 41 Drank- en Horecawet.

Artikel 2  

Aan de in artikel 1 genoemde persoon wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 1 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb".

Artikel 3  

De aanwijzing tot toezichthouder als bedoeld in artikel 1 geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband.

Artikel 4  

Eerdere besluiten van de burgemeester en burgemeester en wethouders van Boxmeer college ten aanzien van de betreffende medewerkers tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook worden hierbij ingetrokken.

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkene en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad. Deze aanwijzing geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Boxmeer.

Boxmeer, 12 februari 2019

 

De burgemeester van Boxmeer,

 

 

 

K.W.T. van Soest

 

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Boxmeer

de loco-gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

A.J.M. Reintjes

 

 

 

K.W.T. van Soest