Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Mandaat-, machtigings- en volmachtregeling gemeente Boxmeer 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, machtigings- en volmachtregeling gemeente Boxmeer 2019
CiteertitelDe mandaat-, machtigings- en volmachtregeling Boxmeer 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDe mandaat-, machtigings- en volmachtregeling Boxmeer 2019
Externe bijlageMandaat-, machtigings- en volmachtregister

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2019Vervanging regeling

02-04-2019

gmb-2019-87317

D/19/763297

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, machtigings- en volmachtregeling gemeente Boxmeer 2019

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Boxmeer, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft:

 

- overwegende dat het in het belang van een doelmatige en spoedige besluitvorming

gewenst is de uitoefening van een aantal nader aan te geven taken en bevoegdheden op te dragen aan en in hun naam te laten uitoefenen door functionarissen;

- overwegende dat nieuwe wet- en/of regelgeving vereist dat de bestaande regeling aanpassing behoeft;

- een aantal van de bestaande mandaten aan functionarissen niet meer toereikend zijn dan wel geactualiseerd dienen te worden;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende regels met betrekking tot de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen van de gemeente Boxmeer en Omgevingsdienst Brabant Noord.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  mandaatgever: het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer, voor zover het haar bevoegdheid betreft, of de burgemeester van Boxmeer, voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 • 2.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen, zoals bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel de besluiten van de mandaatgever te ondertekenen;

 • 3.

  volmacht: de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • 4.

  machtiging: de bevoegdheid om feitelijke handelingen en proceshandelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Uitoefening mandaat

 • 1.

  Het uitoefenen van de taken en het nemen van de besluiten welke vermeld zijn op het bij dit besluit behorende mandaat-, machtigings- en volmachtoverzicht wordt opgedragen aan de in dit overzicht aangegeven functionarissen.

 • 2.

  Aan de in het mandaatoverzicht aangegeven functionarissen wordt de bevoegdheid verleend de daarin genoemde taken, met inachtneming van de aangegeven specifieke voorwaarden en beperkingen, in naam van de mandaatgever uit te oefenen, de aangegeven besluiten in naam van de mandaatgever te nemen en/of deze besluiten tevens in naam van de mandaatgever te ondertekenen.

 • 3.

  Het mandaat op een aanvraag te beslissen omvat mede de beslissing een aanvraag niet in behandeling te nemen wegens het niet verstrekken van de noodzakelijke gegevens.

 • 4.

  De functionaris die bevoegd is namens het college of de burgemeester te besluiten op een aanvraag is tevens bevoegd alle privaatrechtelijke rechtshandelingen (volmacht) en feitelijke handelingen te verrichten die direct voortvloeien uit het genomen besluit (machtiging).

 • 5.

  De functionaris is slechts bevoegd de gemandateerde bevoegdheden door te mandateren aan onder hem ressorterende medewerkers indien dit in het bij dit besluit behorende mandaatoverzicht is aangegeven.

 • 6.

  Indien sprake is van de mogelijkheid tot doormandatering (submandaat) aan een beperkte groep functionarissen is dat expliciet in het bij dit besluit behorende mandaatoverzicht.

 • 7.

  Indien doormandatering / het verlenen van een submandaat in zijn geheel niet is toegestaan is dit expliciet in het bij dit besluit behorende mandaatoverzicht aangegeven

Artikel 3 Uitoefening volmacht / machtiging

 • 1.

  De burgemeester verleent volmacht voor het verrichten van de in de bijlage bij dit besluit genoemde feitelijke handelingen aan de daarbij genoemde functionarissen.

 • 2.

  Het college verleent volmacht voor het verrichten van de in de bijlage van dit besluit genoemde privaatrechtelijke- of feitelijke handelingen aan de daarbij aangegeven functionaris.

 • 3.

  Artikel 5 e.v. zijn van overeenkomstige toepassing op bevoegdheden die krachtens machtiging dan wel volmacht zijn opgedragen aan een functionaris.

Artikel 4a Afwezigheid gemandateerde namens college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Bij afwezigheid van een afdelingshoofd aan wie bij het mandaatregister Boxmeer door het college van burgemeester en wethouders bevoegdheden zijn gemandateerd worden deze bevoegdheden uitgeoefend door het sectorhoofd van de betrokken afdeling. Bij afwezigheid van het sectorhoofd worden de bevoegdheden uitgeoefend door de (loco-) gemeentesecretaris.

 • 2.

  Bij afwezigheid van een sectorhoofd aan wie bij het mandaatregister Boxmeer door het college van burgemeester en wethouders bevoegdheden zijn (onder) gemandateerd worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de (loco-) gemeentesecretaris.

 • 3.

  Bij afwezigheid van een medewerker aan wie bij het mandaatregister Boxmeer door het afdelingshoofd bevoegdheden zijn (onder)gemandateerd, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door diens afdelingshoofd. Bij afwezigheid van diens afdelingshoofd worden de bevoegdheden uitgeoefend door het sectorhoofd van de betrokken afdeling. Bij afwezigheid van het sectorhoofd worden de bevoegdheden uitgeoefend door de (loco-) gemeentesecretaris.

 • 4.

  Bij afwezigheid van de onder 1 tot en met 3 genoemde en bedoelde personen worden de in deze artikelen bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door een afdelingshoofd van een andere afdeling.

Artikel 4b Afwezigheid gemandateerde namens burgemeester

1. Bij afwezigheid van een afdelingshoofd aan wie bij het mandaatregister Boxmeer door de burgemeester bevoegdheden zijn gemandateerd worden deze bevoegdheden uitgeoefend door het sectorhoofd van de betrokken afdeling. Bij afwezigheid van het sectorhoofd worden de bevoegdheden uitgeoefend door de (loco-)burgemeester.

2. Bij afwezigheid van een medewerker aan wie bij het mandaatregister Boxmeer door de burgemeester bevoegdheden zijn (onder)gemandateerd, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door diens afdelingshoofd. Bij afwezigheid van diens afdelingshoofd worden de bevoegdheden uitgeoefend door het sectorhoofd van de betrokken afdeling. Bij afwezigheid van het sectorhoofd worden de bevoegdheden uitgeoefend door de (loco-) burgemeester.

3. Bij afwezigheid van de onder 1 en 2 genoemde en bedoelde personen worden de in deze artikelen bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door een afdelingshoofd van een andere afdeling.

Artikel 5 Algemene regels, bijzondere situaties

1. De mandaatgever blijft te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen.

2. De gemandateerde functionaris zal van zijn bevoegdheid geen gebruik dienen te maken en een zaak ter besluitvorming voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester, wanneer:

a. voor de uitoefening van de bevoegdheid een budget beschikbaar is gesteld en het budget als gevolg van het besluit zal worden

overschreden;

b. (een lid) van het college of de burgemeester kenbaar heeft gemaakt dat het college of de burgemeester de beslissing aan zich wil houden;

c. het besluit belangrijke politieke, financiële en / of maatschappelijke consequenties heeft of kan hebben;

d. het besluit een complexe kwestie dan wel aangelegenheid betreft;

e. het besluit genomen wordt ondanks andersluidende adviezen van andere afdelingen.

3. De verantwoordelijkheid voor de toepassing van lid 2 berust bij de gemandateerde functionaris. In geval van twijfel moet deze daaromtrent overleg plegen met zijn directe leidinggevende, de mandaatgever en/of de betreffende portefeuillehouder van het college van burgemeester en wethouders.

a. Indien bij een namens het college te nemen besluit het beleid van het college betrokken is legt de ge(sub)mandateerde de zaak vooraf voor aan de portefeuillehouder. Indien deze zulks nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming voorgelegd aan het college.

b. Indien bij een namens het college te nemen besluit het beleid van de burgemeester betrokken is legt de ge(sub)mandateerde de zaak vooraf voor aan de portefeuillehouder. Indien deze zulks nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming voorgelegd aan het college.

c. Besluiten worden geacht in elk geval beleidsaspecten te bevatten indien:

- die zouden leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgelegde gedragslijn c.q. beleidslijn;

- die bestuurlijk gevoelig zijn en waarvan kennisneming door het college of door de burgemeester gewenst is;

- afdoening daarvan niet voorziene financiële en/of andere belangrijke consequenties heeft en/of het budget wordt overschreden;

- dit door of namens het college of door of namens de burgemeester is kenbaar gemaakt;

d. Indien een voorgenomen besluit meer dan één afdeling aangaat, dient overeenstemming te bestaan over de wijze van afdoening. Bij ontbreken van overeenstemming legt de gemandateerde de zaak ter besluitvorming voor aan het college of aan de burgemeester, inclusief de van elkaar afwijkende standpunten.

Artikel 6 Ondertekeningwijze bij mandaat

1. De ondertekening van in mandaat genomen besluiten dient binnen de gehele organisatie op gelijke wijze te geschieden.

2. Boven het plaatsen van de handtekening wordt aangegeven:

het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer,

namens deze,

 

of

 

de burgemeester van Boxmeer,

namens deze,

3. Onder het plaatsen van de handtekening wordt aangegeven:

4. de naam van de ge(sub)mandateerde functionaris;

5. de functie van de functionaris en/of waar deze werkzaam is.

Artikel 7 Noodzakelijke uitvoeringshandelingen

Indien in het register mandaat wordt verleend voor het nemen van een besluit, dan houdt dit mandaat tevens in het doen van de noodzakelijke uitvoeringshandelingen in het kader van dat besluit.

Artikel 8 Register

Het bij dit besluit behorende mandaat-, volmacht en machtigingsregister 2019 geeft een overzicht van de bevoegdheden welke zijn gemandateerd dan wel via een machtiging/volmacht zijn overgedragen.

Artikel 9  

De in dit besluit opgenomen mandaten worden geacht te zijn gewijzigd of vervallen voor zoveel en op het tijdstip dat de hierin genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen.

Artikel 10 Intrekking en overgangsrecht

 • 1.

  De mandaat-, machtigings- en volmachtregeling 2017 wordt ingetrokken

 • 2.

  De mandaat-, machtigings- en volmachtregeling 2019 treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

 • 3.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het “Boxmeers weekblad” en via het elektronische gemeenteblad van de gemeente (via DROP) en zal op www.overheid.nl beschikbaar worden gesteld.

 

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: mandaat-, machtigings- en volmachtregeling gemeente Boxmeer 2019.

 

 

Boxmeer, 2 april 2019

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de loco-gemeentesecretaris,

A.J.M. Reintjes

de burgemeester,

K.W.T. van Soest

U vindt het Mandaatregister in de bijlage.