Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Land van Cuijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSamenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Land van Cuijk
CiteertitelSamenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Land van Cuijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSamenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Land van Cuijk
Externe bijlageRaadsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201923-04-2019Aanpassing overeenkomst

13-12-2018

gmb-2019-89967

RIS 2018-R-249

Tekst van de regeling

Intitulé

Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Land van Cuijk

De ondergetekenden:

 

de gemeente Boxmeer, ter uitvoering van het besluit van de raad van 10 oktober 2013,

krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester

K.W.T. van Soest;

 

de gemeente Cuijk, ter uitvoering van het besluit van de raad van (datum) ,

krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester

mr. W.A.G. Hillenaar;

 

de gemeente Grave, ter uitvoering van het besluit van de raad van (datum) , krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester A.M.H. Roolvink;

 

de gemeente Mill en Sint Hubert, ter uitvoering van het besluit van de raad van (datum) , krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester

ing. A.A.M.J. Walraven;

 

de gemeente Sint Anthonis, ter uitvoering van het besluit van de raad van (datum) , krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester

M.L.P. Sijbers;

 

hierna te noemen “de gemeenten”

 

overwegende dat de gemeenten middels vaststelling van de Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014 (hierna te noemen: “Verordening”) gezamenlijk een rekenkamercommissie hebben ingesteld;

 

komen als volgt overeen:

 

 

 

Algemeen

Doel van deze overeenkomst is het vastleggen van afspraken met betrekking tot de uitvoering van de samenwerking tussen genoemde gemeenten op het gebied van de invulling van de rekenkamerfunctie, met de Verordening als basis.

 

Financiële bepalingen

 • 1.

  Het budget van de Rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 5 van de Verordening bedraagt op 1 januari 2014 € 0,90 per gemeentelijke inwoner. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het aantal inwoners per 1 januari van het betreffende jaar.

  Indien daartoe aanleiding wordt bevonden kan met inachtneming van de bepalingen van deze samenwerkingsovereenkomst het bedrag worden gewijzigd dan wel een andere budgettaire grondslag als uitgangspunt worden genomen.

 • 2.

  De gemeenteraad van iedere gemeente neemt het budget als bedoeld onder 1. in de begroting op en stelt deze middelen jaarlijks aan de Rekenkamercommissie beschikbaar.

 • 3.

  De gemeente Boxmeer voert de administratie van de gemeenschappelijke ondersteuning van de Rekenkamercommissie. De op de gemeente Boxmeer van toepassing zijnde regelingen, waaronder die met betrekking tot aanbesteding, integriteit, klachtrecht, administratie en archivering, zijn van overeenkomstige toepassing voor de Rekenkamercommissie.

 • 4.

  De gemeenteraden ontvangen uiterlijk op 1 april van het jaar volgend op het verslagjaar een (financiële) verantwoording van zowel de gemeenschappelijke ondersteuning als van de Rekenkamercommissie.

 

Onderzoeken

 • 5.

  De Rekenkamercommissie heeft de mogelijkheid tot het verrichten van:

  - een onderzoek voor de vijf gemeenten ten aanzien van een onderwerp van gezamenlijk beleid Land van Cuijk (productie: één onderzoeksrapport voor de vijf gemeenten);

  - een onderzoek over hetzelfde onderwerp in vijf gemeenten (productie: één onderzoeksrapport voor de vijf gemeenten);

  - een onderzoek specifiek voor één gemeente (productie: één onderzoeksrapport voor één gemeente).

  Een onderzoek kan zijn: een uitgebreid onderzoek (onderzoekstijd circa een half jaar) of een quick scan (onderzoekstijd circa drie maanden).

 

 • 6.

  Uitgangspunt is dat iedere gemeente qua onderzoeken door de Rekenkamercommissie wordt bediend naar rato van de financiële bijdrage. Kwaliteit gaat daarbij voor kwantiteit.

  Met als voorbehoud dat de uiteindelijke onderzoeksproductie in verhouding dient te staan met de binnen de Rekenkamercommissie aanwezige capaciteit, is volgens genoemd uitgangspunt de volgende onderzoeksproductie indicatief te achten:

jaarlijks een groot onderzoek betrekking hebbend op de gezamenlijke gemeenten Land van Cuijk en afhankelijk van de beschikbare capaciteit nog enkele andere onderwerpen in de gemeenten afzonderlijk.

 • 7.

  De Rekenkamercommissie heeft een vrije keuze in de onderzoeksonderwerpen, maar zal in de praktijk zoveel mogelijk rekening houden met de wensen vanuit de gemeenteraad / gemeenteraden. In het overleg met de gemeenteraad/gemeenteraden zal ook de onderzoeksproductie worden betrokken.

 

Overleg met de gemeenteraden

 • 8.

  Het regieteam raden Land van Cuijk treedt op als vertegenwoordiging van de gezamenlijke gemeenteraden voor het overleg met de Rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 3.2 van de Verordening.

 • Inzake een onderzoek welke op alle vijf gemeenten betrekking heeft, heeft het regieteam het mandaat om binnen de kaders van de vastgestelde onderzoeksopdracht met de Rekenkamercommissie zowel inhoudelijk als procedureel overleg te voeren met het oog op een efficiënte doorlooptijd van het onderzoek. De formele bevoegdheid tot het nemen van besluiten over het betreffende onderzoek blijft bij de gemeenteraden.

Ambtelijke ondersteuning

 • 9.

  De griffie van de gemeente Boxmeer levert ten behoeve van de commissie een ambtelijk secretaris, als medewerker in de zin van artikel 4.1 van de Verordening, voor vier uur per week.

   

 • 10.

  De ambtelijk secretaris is rechtspositioneel ondergebracht bij de griffie van de gemeente Boxmeer. Daarmee zijn op de medewerker de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Boxmeer van toepassing.

 

Profiel, werving en selectie leden Rekenkamercommissie

 • 11.

  De Rekenkamercommissie beschikt over voldoende expertise, kennis en capaciteit om een gangbaar onderzoek zelf uit te voeren.

   

 • 12.

  De leden worden geselecteerd op basis van hun onafhankelijkheid, onderzoekservaring en deskundigheid.

  Binnen de Rekenkamercommissie is in ieder geval deskundigheid en ervaring aanwezig op het gebied van:

  - bedrijfseconomische processen en gemeentelijke financiën;

  - bestuur en recht;

  - het aansturen of begeleiden van onderzoek.

   

 • 13.

  Het regieteam raden Land van Cuijk wijst uit haar midden een commissie (als bedoeld in artikel 2.2, lid 2 van de Verordening), bestaande uit raadsleden, aan die belast wordt met de werving en selectie van de leden van de Rekenkamercommissie. De commissie wordt bijgestaan door een van de raadsgriffiers van de gemeenten. De werving- en selectieprocedure mondt uit in een voordracht aan de gemeenteraden tot benoeming van de leden van de Rekenkamercommissie.

   

Voorziening

 • 14.

  In gevallen waarin deze samenwerkingsovereenkomst niet voorziet vindt overleg plaats binnen het regieteam raden Land van Cuijk. Het regieteam neemt een beslissing, na desgewenst de voorzitter van de Rekenkamercommissie en de afzonderlijke presidia te hebben gehoord.

   

Ingangsdatum van de overeenkomst

 • 15.

  Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2014.

 

Citeertitel

 

 • 16.

  Deze overeenkomst kan worden geciteerd als Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Land van Cuijk.

 

 

Gemeente Boxmeer,

K.W.T. van Soest

Gemeente Cuijk,

mr. W.A.G. Hillenaar

Gemeente Grave,

A.M.H. Roolvink

Gemeente Mill en Sint Hubert,

ing. A.A.M.J. Walraven

Gemeente Sint Anthonis,

M.L.P. Sijbers

(1e wijziging d.d. 1 januari 2019)