Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Betaald ouderschapsverlof

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBetaald ouderschapsverlof
CiteertitelRegeling betaald ouderschapsverlof gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbetaald ouderschapsverlof

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2018Nieuwe regeling

21-02-2018

gmb-2019-137499

Z/18/667798

Tekst van de regeling

Intitulé

Betaald ouderschapsverlof

Regeling betaald ouderschapsverlof

 

Deze regeling geldt voor de Gemeente Boxmeer en de Gemeente Sint Anthonis.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepaling

 • Artikel 2 Werkingssfeer

 • Artikel 3 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever:

  De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer.

 • b.

  Medewerker:

  De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

 • c.

  Betaald ouderschapsverlof:

  Betaald ouderschapsverlof heeft betrekking op de medewerker die op grond van de Wet Arbeid en Zorg (Wazo) recht heeft op ouderschapsverlof conform artikel 6:5 CAR.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

De medewerker heeft recht op betaald ouderschapsverlof conform de bepalingen in de CAR/UWO (hoofdstuk 6), in aanvulling op het bepaalde in de Wet Arbeid en Zorg. Deze bepalingen zijn te vinden in artikel 6:5 CAR (hoogte van de aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging van de medewerker tijdens het ouderschapsverlof) en de artikelen 6:5:1 t/m 6:5:7 Uitwerkingsovereenkomst (UWO) (o.m. terugbetalingsverplichting).

Artikel 3 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling betaald ouderschapsverlof gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervallen:

 • Verordening betaald ouderschapsverlof gemeente Boxmeer d.d. 30 juni 1994

 • Verordening betaald ouderschapsverlof van de gemeente Sint Anthonis d.d. 11 april 1994.