Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

BABS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBABS
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling rechtspositie Babs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017Nieuwe regeling

14-12-2016

gmb-2019-137543

O-PO/2016/1206

Tekst van de regeling

Intitulé

BABS

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

Deze regeling geldt voor de Gemeente Boxmeer en de Gemeente Sint Anthonis.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Artikel 2 Aanstelling

 • Artikel 3 Salaris

 • Artikel 4 Vakantie

 • Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

 • Artikel 6 Ontslag en schorsing

 • Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

 • Artikel 8 Plichtsverzuim

 • Artikel 9 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 10 Inwerkingtreding

 • Artikel 11 Aanhaling

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar:

  de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 • b.

  CAR/UWO:

  de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer

 

Artikel 2 Aanstelling

Lid 1

Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

Lid 2

Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Salaris

Lid 1

De buitengewoon ambtenaar ontvangt een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan zeseneenhalfmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8,bijlage IIa van de CAR/UWO.

Lid 2

Het salaris bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met de percentages van artikel 3:28, lid 2, sub b van de CAR/UWO (voorheen de eindejaarsuitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage).

Lid 3

De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met een percentage van 8,6% ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof.

Lid 4

De uitbetaling van de vergoeding geschiedt op declaratiebasis per gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap. De babs ontvangt de maand volgend op de maand waarin de werkzaamheden zijn verricht de vergoeding waar hij recht op heeft.

Artikel 4 Vakantie

De buitengewoon ambtenaar heeft recht op een opbouw 8,6% vakantieverlof per voltrokken huwelijk als bedoeld in artikel 3 lid1 . Dit resulteert in een opbouw van 0,56 uur vakantieverlof per huwelijksvoltrekking.

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

Lid 1

Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1, 7:2, 7:3 , 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 CAR/UWO van toepassing.

Lid 2

Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

Lid 3

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

Lid 4

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 6 Ontslag en schorsing

Lid 1

Ontslag kan worden verleend overeenkomst de artikelen 8:1, 8:2 en 8:2a, 8:3, 8:4, 8:5 en 8:5a, 8:6, 8:7, 8:8, 8:12 en 8:12:1 en 8:13 van de CAR-UWO;

Lid 2

Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 tot en met 8:15:3 van de CAR/UWO.

Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

De artikelen 3:21, 15:1, 15:1b tot en met 15:1g, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16, 15:1:19, 15:1:20, 15:1:23 tot en met 15:1:25 en 15:2 van de CARUWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 (disciplinaire straffen) van de CAR/UWO. In dit hoofdstuk is ook de strafprocedure geregeld.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 11 Aanhaling

Deze regeling kan worden aangehaald als de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer.