Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Rechtspositieregeling hoofdstuk 3

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling hoofdstuk 3
CiteertitelBijlage Rechtspositieregeling Hoofdstuk 3 CARUWO gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBijlage hoofdstuk 3 CAR-UWO

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017Nieuwe regeling

14-12-2016

gmb-2019-137575

Z/18/667798

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling hoofdstuk 3

Bijlage rechtspositieregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO

 

Deze regeling geldt voor de Gemeente Boxmeer en de Gemeente Sint Anthonis.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Salaris

 • Artikel 2 Toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 (TOR/PGB)

 • Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

 

Artikel 1 Salaris

Aanvulling artikel 3:6 CAR-UWO

Lid 1

Wanneer voor de ambtenaar een salarisschaal gaat gelden met een hoger maximumsalaris, wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op een bedrag, gelegen onmiddellijk boven het salaris, dat de ambtenaar in de oude schaal zou hebben genoten. Indien deze overschaling tegelijkertijd plaatsvindt met een periodieke verhoging vindt eerst de overschaling plaats en wordt vervolgens de periodieke verhoging toegepast.

Lid 2

Bij toepassing van ad. 1. wordt het nieuwe salaris met één (1) periodiek verhoogd, indien door inschaling in het naast hoger gelegen salaris in de nieuwe schaal een groei van minder dan 75% wordt gerealiseerd van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar als laatste heeft genoten en het naast hogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naast lagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal al overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

Aanvulling artikel 3:7 CAR-UWO

Uitsluitend voor ambtenaren in dienst van de gemeente Sint Anthonis.

Ambtenaren die het maximum salaris van de voor hem geldende salarisschaal heeft bereikt en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders blijk heeft gegeven van langdurig zeer goed functioneren voor een periode van tenminste 3 jaar, kan worden benoemd in de uitloopschaal.

Toekenning van benoeming in de uitloopschaal vindt plaats als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • 1.

  Er minimaal twee beoordelingen hebben plaatsgevonden met als resultaat tenminste een score van 4 op alle te beoordelen criteria;

 • 2.

  De functie volledig wordt vervuld.

 

Aanvulling artikel 3:8 en 3:9 CAR-UWO/Functioneringstoelage respectievelijk Arbeidsmarkttoelage

Ter uitvoering van het bepaalde in deze artikelen kan het bestuur nadere regels vaststellen.

Aanvulling artikel 3:15 CAR-UWO/Garantieregelingen

De ambtenaar die een garantietoelage is toegekend vóór 1-1-2016, blijft deze toelage ontvangen onder de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend.

Aanvulling artikel 3:17 CAR-UWO/Vergoeding BHV

Lid 1

De toelage wordt niet betaalbaar gesteld indien de bedrijfshulpverlener langer dan één maand zijn bedrijfshulpverleningstaken wegens ziekte niet kan uitvoeren.

Lid 2

Indien de medewerker niet meer voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden om de BHV-taken uit te mogen voeren wordt de vergoeding met ingang van de verloopdatum ingetrokken.

Aanvulling artikel 3:20 CAR-UWO/Beloning uitstekend functioneren en/of prestaties

Lid 1

Indien een ambtenaar een uitstekende kortdurende, eenmalige of bijzondere prestatie heeft geleverd, kan het bestuur een gratificatie als bedoeld in artikel 3:20 van de CARUWO toekennen.

Lid 2

Indien een groep ambtenaren als collectief een uitstekende kortdurende, eenmalige of bijzondere prestatie heeft geleverd, kan het bestuur een gratificatie als bedoeld in artikel 3:20 van de CAR-UWO toekennen.

Lid 3

Bij de verdeling van de in ad 2 bedoelde gratificatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen ambtenaren in voltijddienst of in deeltijddienst.

Aanvulling artikel 3:30 Doelen

 • d. Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

 • e. Reiskostenvergoeding openbaar vervoer.

 • f. Verhuiskosten.

 • g. Aanvullend pensioen.

 • h. Levensloopverlof.

 

Artikel 2 Toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 (TOR/PGB)

De ambtenaar in dienst op 31 december 2015 ontvangt een toelage overgangsrecht H3 (TOR) gelijk aan het bedrag PGB (Persoonsgebonden budget) dat in 2015 is toegekend:

 • 1.

  Als een dienstverband in de loop van het kalenderjaar eindigt, dan wordt de toelage naar rato uitgekeerd;

 • 2.

  Als een dienstverband in omvang verkleind wordt, dan daalt de toelage overgangsrecht H3 naar rato;

 • 3.

  Vergroten van de aanstellingsomvang ná 31-12-2015 heeft geen effect;

 • 4.

  Het toegekende bedrag wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald.

 

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Bijlage Rechtspositieregeling Hoofdstuk 3 CARUWO gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2016”en treedt 1 januari 2017 in werking.