Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Makersregeling gemeente Boxmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMakersregeling gemeente Boxmeer
CiteertitelMakersregeling gemeente Boxmeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMakelaarsregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2019Nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-174072

Z/19/686110 – D/19/784170

Tekst van de regeling

Intitulé

Makersregeling gemeente Boxmeer

 

 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. artistieke kwaliteit: toetsing aan vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht;

 • b. project: een in tijd en financiële middelen begrensde culturele activiteit;

 • c. professionele maker: individuele kunstenaar die zich primair bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur. Makers met een bachelor van een kunstvakopleiding komen ook in aanmerking;

 • d. toetsingscommissie: beraad van deskundigen die aangezocht zijn om hun expertise ten behoeve van het kunst en cultuursysteem in de gemeente in te zetten;

 • e. zakelijke kwaliteit: toetsing van het cultureel ondernemerschap en de visie op de ontwikkeling van de eigen beroepspraktijk;

 • f. cultureel ondernemerschap is ondernemerschap waarbij gestreefd wordt naar een optimale balans tussen zakelijke en artistieke doelstellingen.

 • g. maker: makers houden zich beroepsmatig bezig met het ontwikkelen, produceren, beoefenen of presenteren van kunst en cultuur.

 • h. aanvrager: makers, initiatiefnemers van een cultureel project

 • i. subsidieontvanger: de aanvragende maker waaraan subsidie is toegezegd.

 

Artikel 1.2 Doelgroep

 • Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

 • a. Professionele makers, gevestigd in (naam gemeente);

 • b. Professionele makers die samen een collectief vormen, gevestigd in (naam gemeente);

 • c. Professionele makers die vanuit een artistieke invalshoek een project realiseren met amateurs, gevestigd in (naam gemeente).

 

Artikel 1.3 Subsidievorm

 • 1. De gemeente verstrekt op grond van deze regeling subsidies.

 • 2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

 

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt aan projecten van makers, zoals aangeduid in artikel 1.2.

 

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

 • Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a. een maker of een collectief van makers voor de tweede keer in hetzelfde jaar een aanvraag indient;

 • b. een maker en het collectief waarvan deze onderdeel uitmaakt ieder voor hetzelfde project een subsidie aanvraagt;

 • b. de einddatum van het project later is dan twee jaar na dag van indiening;

 • c. met het project wordt gestart binnen vier weken na indiening van de subsidieaanvraag;

 • d. als aanvrager al subsidie ontvangt uit een gemeentelijke basisvoorziening of als kunstenaarsinitiatief.

 

Artikel 1.6 Subsidievereisten

 • Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a. de artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd;

 • b. de zakelijke kwaliteit binnen het project is geborgd;

 • c. het project heeft effect of weerslag in de gemeente;

 • d. het project draagt bij aan de pluriformiteit van kunst en cultuur binnen de gemeente;

 • e. aan de aanvraag liggen ten grondslag:

 • 1°. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 • 2°. een projectplan van maximaal 2 A4, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling;

 • 3°. een sluitende begroting met een helder dekkingsplan.

 

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 1.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.7 komen de kosten waarvoor de aanvrager al subsidie heeft ontvangen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 1.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2019.

 

Artikel 1.10 Subsidieplafond

De gemeente stelt het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, voor de periode genoemd in artikel 1.9, vast op € 25.000,-.

 

Artikel 1.11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, bedraagt maximaal € 15.000, -.

 

Artikel 1.12 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 •  

Artikel 1.13 Toetsingscommissie

 • 1. De gemeente legt aanvragen voor subsidie als bedoeld in de artikelen 1.4 en 1.6 voor advies voor aan een toetsingscommissie.

 • 2. Aanvrager heeft de mogelijkheid om zijn aanvraag toe te lichten bij de toetsingscommissie. Dit verzoek maakt onderdeel uit van de subsidieaanvraag indien aanvrager hier gebruik van wil maken.

 

Artikel 1.14 Subsidieverlening

1. In de subsidieverlening worden nadere afspraken vastgelegd over uitvoering, communicatie en kennisdeling van het project.

2. De aanvrager ontvangt binnen vier weken na de ontvangst van een complete aanvraag of twee weken na de mondelinge toelichting een beschikking over de subsidieaanvraag.

 

Artikel 1.15 Verplichtingen van de subsidieontvanger

b. De subsidieontvanger heeft in ieder geval de verplichting om de gemeente op de hoogte te stellen van alle veranderingen die de uitvoering van het project dusdanig veranderen dat er sprake is van een ander project dan waarvoor subsidie is verleend.

 • a.

  Overige verplichtingen worden specifiek verwoord in de subsidiebeschikking.

 

Artikel 1.16 Subsidievaststelling

De vaststelling van de beschikking is afhankelijk van de wijze waarop tegemoetgekomen wordt aan hetgeen gesteld wordt onder 1.14 en 1.15.

 

Artikel 1.17 Onvoorziene omstandigheden en afwijkingsbevoegdheid

 • In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

 • Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze regeling.

 • Bij opheffing of beëindiging van de gesubsidieerde voorziening, wordt subsidieverstrekking beëindigd met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het beëindigings- of opheffingsjaar.

 

Artikel 1.18 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Makersregeling gemeente Boxmeer’.

 

Artikel 1.19 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2019

De loco-secretaris,

A.J.M. Reintjes

de burgemeester,

K.W.T. van Soest