Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Boxmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Boxmeer
CiteertitelAanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Boxmeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Boxmeer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Boxmeer/626090/CVDR626090_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-2019Nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2019-221215

Z/18/677119 - D/18/727102

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Boxmeer

 

Onderwerp:

Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Boxmeer

 

Nummer:6.1.02

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Boxmeer, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft besluiten:

 

Gelet op:

Artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 6:2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxmeer 2019 (APV)

 

Overwegende dat:

 

de politie niet is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de APV;

 

de Awb in titel 5.2 bevoegdheden toekent aan toezichthouders;

 

het voor de uitoefening van toezicht door de politie noodzakelijk is dat politieambtenaren (naast hun strafrechtelijke bevoegdheden) over deze bestuursrechtelijke bevoegdheden beschikken;

 

de noodzaak bestaat om goed toezicht te houden op de naleving van de bepalingen zoals gesteld in de APV;

 

in de APV 2018 politieambtenaren bij recht werden aangewezen als toezichthouders, maar dat op grond van de APV 2019 een specifiek aanwijzingsbesluit noodzakelijk is;

 

Dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester de bevoegdheid hebben een toezichthouder aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens wettelijk voorschrift is belast;

 

Dat het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

 

Dat het noodzakelijk is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde.

 

 

B E S L U I T E N :

 

Aan te wijzen als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 6:2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxmeer 2019 en zodanig te belasten met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxmeer 2019 en navolgende versies, de ambtenaren van politie, als bedoeld in artikel 141, onder b, van het Wetboek van Strafvordering.

 

 

Boxmeer, 3 september 2019

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

secretaris,

Loco-secretaris A.J.M. Reintjes

de burgemeester van Boxmeer,

K.W.T. van Soest