Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpAdviesraad Sociaal Domein

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2019-07-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Vervanging verordening

12-12-2019

gmb-2019-310972

Z/19/684246 - D/19/794574

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer

Onderwerp:

Vaststelling van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer.

 

Nummer:

11c.

 

De raad van de gemeente Boxmeer;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 2019;

 

gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 47 Participatiewet;

 

B E S L U I T :

 

de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer vast te stellen per

1 januari 2020 conform navolgende tekst;

kennis te nemen van de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Toelichting Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer;

de Verordening Burgerparticipatie 2015 in te trekken per 1 januari 2020 en

kennis te nemen van de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Beleidsregels Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer en de Toelichting Beleidsregels Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer.

 

 

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer

 

 

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer;

 • b.

  Sociaal Domein: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet;

 • c.

  Adviesraad Sociaal Domein: een onafhankelijk adviesorgaan, in het kader van de cliënt- en burgerparticipatie binnen het Sociaal Domein, zoals bedoeld in de wet en ingesteld door de gemeenteraad.

 

Artikel 2. Opdracht college

De gemeenteraad geeft het college opdracht uitvoering te geven aan de wettelijke taak van cliëntparticipatie zoals opgenomen in artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 47 Participatiewet.

 

Artikel 3. Taak

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over voorstellen van gemeentelijke regelgeving, beleid en de effecten daarvan voor inwoners. Dit doen zij op het terrein van het Sociaal Domein.

 • 2.

  Door middel van inbreng van en het overleg met de Adviesraad Sociaal Domein wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de uitvoering van het Sociaal Domein.

 

Artikel 4. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal 25 leden.

 • 2.

  Met de samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein wordt gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de doelgroepen binnen het Sociaal Domein.

 • 3.

  Leden van de Adviesraad zijn inwoners van de gemeente Boxmeer.

 • 4.

  Leden van de Adviesraad Sociaal Domein mogen:

 • a.

  geen lid zijn van het college;

 • b.

  geen lid zijn van de gemeenteraad van de gemeente Boxmeer;

 • c.

  geen burgerraadslid zijn van de gemeente Boxmeer;

 • d.

  niet werkzaam zijn bij de gemeente Boxmeer;

 • e.

  geen werknemer, lid of bestuurder zijn van een professionele onderneming of –organisatie die diensten aanbiedt in het Sociaal Domein;

 • f.

  geen zelfstandige zijn die diensten aanbiedt in het Sociaal Domein.

 

Artikel 5. Werving en selectie

 • 1.

  Teneinde leden van de doelgroepen en andere burgers de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen voor de Adviesraad Sociaal Domein wordt door deze raad een oproep geplaatst in de plaatselijke media.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein verzorgt de selectie en doet een voordracht aan het college.

 • 3.

  De zittingsduur van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein is vier jaar, welke periode maximaal éénmaal verlengd kan worden.

 • 4.

  Een lid van de Adviesraad Sociaal Domein kan zijn lidmaatschap tussentijds middels een schriftelijke kennisgeving beëindigen.

 

Artikel 6. Informatie uitwisseling Adviesraad Sociaal Domein en gemeente

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat zij de Adviesraad Sociaal Domein alle relevante informatie verstrekt die nodig is om te adviseren

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat de adviesvraag en de daarvoor benodigde informatie op een zodanig tijdstip wordt verstrekt, dat de Adviesraad Sociaal Domein adequaat advies uit kan brengen.

 • 3.

  Periodiek vindt overleg plaats tussen de Adviesraad Sociaal Domein en de coördinerend ambtenaar en/of de verantwoordelijk wethouder.

 

Artikel 7. Overige bepalingen

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein behandelt geen zaken die op individuen betrekking hebben.

 • 2.

  De vergaderingen zijn in principe openbaar. De Adviesraad Sociaal Domein kan bepalen dat een vergadering geheel of gedeeltelijk besloten is.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Tegelijk met de in lid 1 genoemde datum van inwerkingtreding van de verordening wordt de Verordening Burgerparticipatie 2015 ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Boxmeer

in zijn openbare vergadering van 12 december 2019.

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. K.H.W. Groenewoud-de Best

de voorzitter,

K.W.T. van Soest