Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelinghet reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand
CiteertitelReglement Burgerlijke stand van de gemeente Boxmeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk wetboek 1, titel 4, art. 16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2010Nieuwe regeling

18-07-2010

Boxmeers weekblad, 7 juli 2010

20260; -1.755.2

Tekst van de regeling

Intitulé

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxmeer.

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994,

besluit vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand. 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder,

a. de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening vanTitel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, Stb. 1993, 555);

b. het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160)als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900);

c. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente ofvan een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art.16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

d. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van degemeente of in dienst van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar ingemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art.16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

e. het gemeentehuis en alle locaties waar huwelijken gesloten worden. 

Artikel 2 Ambtenaren van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 1

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:- ambtenaren in dienst van de gemeente Boxmeer- ambtenaren in dienst van een andere gemeente in Nederland 

 • 2

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is vier.

 • 3

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen, die naar het oordeel van het college hiervoor in aanmerking komen.

Artikel 3 Benoeming.

 • 1

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente. 

 • 2

  De benoeming van de burgemeester van de gemeente Boxmeer geschiedt voor de duur van zijn burgemeesterschap van Boxmeer.

 • 3

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van een andere gemeente wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 4

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan benoemd worden voor het sluiten van één huwelijk of een geregistreerd partnerschap op een bepaalde dag en tijd. Er zijn twee soorten buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand:a. bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: deze wordt alleen benoemd voor het voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties voor de in het benoemingsbesluit vastgestelde periode;b. onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is een persoon die, op eigen verzoek of het verzoek van één of beide huwende partijen, voor het sluiten van het desbetreffende huwelijk tot buitengewoon ambtenaar van de gemeente Boxmeer wordt benoemd. 

 • 5

  Een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand of bode zal aanwezig zijn om de regie te houden, indien een huwelijk wordt gesloten door een externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand -

Artikel 4 Locatie.

 • 1

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis of andere locatie.

 • 2

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 3

  Onder een locatie wordt verder verstaan iedere willekeurige locatie die het bruidspaar kiest om hun huwelijk te sluiten.

 • 4

  Voorwaarden die aan de locatie worden gesteld:- de beheerder/eigenaar van de locatie stelt de locatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking ter beschikking aan de gemeente; - gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis;- de locatie dient voor de duur van de huwelijkssluiting openbaar en voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn, ook voor mindervaliden;- indien de beheerder/hoofdbewoner/eigenaar een vergoeding vraagt voor de locatie, zijn deze kosten in zijn geheel voor rekening van het bruidspaar;- de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet kunnen beschikken over een tafel, stoelen en voldoende verlichting;- de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en veiligheid en goede smaak en moet algemeen maatschappelijk aanvaardbaar zijn;- de veiligheid voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet gewaarborgd zijn.

 • 5

  Het niet voldoen aan de voorgaande bepalingen kan voor de gemeente reden zijn de huwelijkssluiting niet op de beoogde tijd en locatie te laten plaatsvinden. Een trouwambtenaar van de gemeente Boxmeer heeft het recht om persoonlijk te weigeren om op een bepaalde locatie een huwelijk te voltrekken als hij/zij van mening is dat de beoogde locatie niet geschikt is om er een huwelijksvoltrekking te laten plaatsvinden.

 • 6

  Indien de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en het bruidspaar niet tot overeenstemming kunnen komen, beslist het college van burgemeester en wethouders, voor zover het een bevoegdheid van het college is.

Artikel 5 Leiding van de dienst.

 • 1

  Het hoofd van de afdeling Burgerzaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 • 2

  Aan het hoofd van de afdeling Burgerzaken wordt tevens opgedragen:a. het doen van voordrachten aan het college tot benoeming van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand;b. de verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand;c. het ontvangen en beheren van de rechten als bedoeld in de Wet rechten burgerlijke stand en het storten van de ontvangen rechten in de gemeentekas;d. het doen van voorstellen tot benoeming van personeel nodig om de ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand bij te staan en voorstellen voor het gebruik van de faciliteiten, zoals huisvesting en bureaubehoeften. 

 • 3

  Bij ziekte of afwezigheid anderszins, wordt de in het eerste lid genoemde ambtenaar vervangen door diens plaatsvervanger.

Artikel 6 Openstelling.

 • 1

  Huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties vinden plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

 • 2

  Kosteloze huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties en omzettingen van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

 • 3

  De overige werkzaamheden met betrekking tot de burgerlijke stand vinden plaats op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.15 en op woensdag doorlopend tot 15.30 uur.

 • 4

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten indien de in het eerste lid vastgestelde openstelling samenvalt met algemene erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagenin de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop de afdeling Burgerzaken niet of slechts gedeeltelijk is geopend. 

 • 5

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat de afdeling regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 6

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat de afdeling regulier gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van de afdeling.

 • 7

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste en tweede lid aangegeven uren.

Artikel 7 Betaalde en kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties

 • 1

   Voor het voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen en het omzetten van huwelijken of van geregistreerde partnerschappen worden kosten in rekening gebracht welke zijn vastgesteld in de gemeentelijke legesverordening.

 • 2

  Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente Boxmeer overgaan tot het sluiten van een kosteloos huwelijk, een kosteloze partnerschapsregistratie en een kosteloze omzetting van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap, mits aan de in lid 3, 4, 5 en 6 van dit artikel gestelde voorwaarde is voldaan. Deze eis is niet van toepassing indien de omzetting van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap uitsluitend een administratieve handeling betreft.

 • 3

  Kosteloze huwelijken, partnerschapsregistraties en omzettingen van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap kunnen in de gemeente Boxmeer worden aangevraagd bij de afdeling burgerzaken met behulp van het formulier ‘Verzoek kosteloze huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie’.

 • 4

  Bij het vaststellen van het inkomen worden de middelen in aanmerking genomen conform het bepaalde in de Wet werk en bijstand.

 • 5

  De vaststelling van inkomen en vermogen vindt plaats over de maand, voorafgaand aan die waarin de aanvraag wordt ingediend.

 • 6

  De inkomensgrens, waartegen het berekende inkomen wordt afgezet, is het bedrag van voor de aanvrager geldende bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag en gemeentelijke toeslag verhoogd met 20%.

 • 7

  Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan zoals gesteld in lid 3, 4, 5 en 6 van dit artikel, hebben partijen die een kosteloos huwelijk, een kosteloos geregistreerd partnerschap danwel een kosteloze omzetting van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap aangaan, dezelfde keuzemogelijkheden als betalende partijen met betrekking tot de invulling van de huwelijksceremonie of het geregistreerd partnerschap.

Artikel 8 Slotbepalingen.

 • 1

  Het reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement burgerlijke stand van de gemeente Boxmeer’.

 • 2

  Het reglement treedt 5 dagen na publicatie in werking.

 • 3

  Bij de inwerkingtreding van dit reglement vervalt het Reglement burgerlijke stand vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 26 juni 2007.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 18 mei 2010.

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,de secretaris-directeur,                 de burgemeester,

 

drs. ir. H.P.M. van de Loo               K.W.T. van Soest