Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Boxmeer 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Boxmeer 2007
CiteertitelKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Boxmeer 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007Nieuwe regeling

14-12-2006

Boxmeers weekblad, 20 december 2006

14305; -1.714.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Boxmeer 2007

De raad van de gemeente Boxmeer; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2006;Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; Overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijt-schelding van gemeentelijke belastingen;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende regeling:

“Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Boxmeer 2007”

Artikel 1  

Met betrekking tot de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunnen voor de bere-kening van de kosten van bestaan, in afwijking in zoverre van artikel 16 van de Uitvoerings-regeling Invorderingswet 1990, de in genoemd artikel vermelde percentages worden gesteld op 100.

Artikel 2  

In afwijking van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door of vanwege de Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels wordt uitsluitend kwijtschel-ding verleend voor de volgende gemeentelijke belastingen:

a. Rioolrecht gebruikers;b. Afvalstoffenheffing;c. Lijkbezorgingsrechten.

Artikel 3  

De termijn van indiening van een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastin-gen is bepaald op 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet of ontvangst van de nota.

Artikel 4  

  • 1

    De “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Boxmeer 2004” vastgesteld bij besluit van 17 juni 2004 wordt ingetrokken op het moment dat deze regeling in wer-king treedt.

  • 2

    Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2007.

  • 3

    Deze regeling wordt aangehaald als: “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belas-tingen Boxmeer 2007”.

Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Boxmeer

In zijn openbare raadsvergadering van 14 december 2006.

De Raad voornoemdDe Griffier,                       de Voorzitter,

A.W.J.M Cornelissen     K.W.T. van Soest