Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behore

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behore
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlagen Gebiedsvisie, behorende bij verordening geurhinder en veehouderij.pdf Bijlagen Gebiedsvisie, behorende bij verordening geurhinder en veehouderij deel 2.pdf Bijlagen Gebiedsvisie, behorende bij verordening geurhinder en veehouderij deel 4.pdf Bijlagen Gebiedsvisie, behorende bij verordening geurhinder en veehouderij deel 3.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlagen toegevoegd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, artikel 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-200822-10-2015Nieuwe regeling

29-05-2008

Boxmeers weekblad, 4 juni 2008

33; -1.777
05-06-2008Nieuwe regeling

29-05-2008

Boxmeers weekblad, 4 juni 2008

33; -1.777

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behore

De Raad van de gemeente Boxmeer;gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2008;gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;gelet op de door de raad bij besluit van 29 mei 2008 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;B E S L U I T : vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

Verordening geurhinder en veehouderij 2008.

Artikel 1 begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder: bebouwde kom: het gebied dat als zodanig is aangegeven op de bij dezeverordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart. De begrenzing van de bebouwde kommen is gebaseerd op debegrenzingen van de komplannen en het bestemmingsplanBuitengebied;

transformatiegebied: gebieden aangewezen in het "Uitwerkingsplan Land van Cuijk" (vastgesteld door GS op 21-12-2004), waarin het transformeren van landelijk gebied naar stedelijk gebied (wonen, werken, voorzieningen, al of niet in de vorm van meervoudig ruimtegebruik) afweegbaar is om in de stedelijke ruimtebehoefte te voorzien.

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemdvoor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen ofwegen van dieren;

wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object,berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units pervolume-eenheid lucht;

geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder enveehouderij;

odour units (ouE/m3; P98): Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in eenvolume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie doordynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor degeurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentielgeurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidings-model – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent vande tijdseenheid niet wordt overschreden.

Artikel 2 aanwijzing gebieden

 • 1

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Boxmeer;

 • 2

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 3, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Boxmeer;

 • 3

  Het gebied als bedoeld in de leden 1 en 2 wordt aangegeven op de bij dezeverordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Gebiedsvisie 2008 enbijbehorende kaarten (gebiedsindeling en geurhindercontouren);

 • 4

  Voor de gebiedsindelingen zoals onderscheiden in de artikelen 3 en 4 van dezeverordening wordt verwezen naar de in het derde lid genoemde Gebiedsvisie 2008;

Artikel 3 waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geur-belasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd inartikel 2 lid 1 van deze verordening:A Bebouwde kommen Groeningen, Sambeek, Vierlingsbeek, Maashees en Beugen 1,0 odour units;B Bebouwde kommen Oeffelt, Holthees, Vortum-Mullem en Boxmeer 2,0 odour units;C Bebouwde kommen Overloon en Rijkevoort 3,0 odour units;D Industrieterreinen 3,0 odour units;E Plangebied Sambeek (klooster Sambeek) 4,0 odour units;F. Plangebied Rijkevoort(Kampweg) 3,0 odour units;G Extensiveringsgebied overig 8,0 odour units;H Verwevingsgebied en extensiveringsgebied natuur 14,0 odour units;I Landbouwontwikkelingsgebied: Overloon: 20,0 odour units;Maarsven 20,0 odour units;Rijkevoort: 14,0 odour units;J transformatiegebieden 3,0 odour units.

Artikel 4 waarden voor de afstand

In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand voor de geurbelasting van een veehouderij met minder dan 50 stuks melkrundvee (en 35 stuks jongvee) en/of 50 overige dieren op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 2 van deze verordening:A Bebouwde kom 50 meter;B Buitengebied 25 meter.

Artikel 5 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij2008”.

Artikel 6 in werking treding

Deze verordening treedt in werking met ingang publicatiedatum.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Boxmeer;in zijn openbare vergadering van 29 mei 2008.

De Raad voornoemd,de plv. Griffier de Voorzitter,