Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Verordening op het burgerinitiatief gemeente Boxmeer 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het burgerinitiatief gemeente Boxmeer 2009
CiteertitelVerordening op het burgerinitiatief gemeente Boxmeer 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2009Nieuwe regeling

14-05-2009

Boxmeers weekblad, 30 september 2009

19535; -2.07.51

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het burgerinitiatief gemeente Boxmeer 2009

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:  raad: de gemeenteraad van Boxmeer;  college: het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer;  burgerinitiatief: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen;  ambtsdragers: de burgemeester, de wethouders, de secretaris, raadsleden, ambtenaren en de griffier.

Artikel 2 Voorwaarden plaatsing op de raadsagenda

 • 1

  Het Presidium plaatst een burgerinitiatief op de agenda van de raadsvergadering, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2

  Ongeldig is het burgerinitiatief dat: a. niet door ten minste 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund; b. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat; of c. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3 Initiatiefgerechtigden

 • 1

  Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de raad, alsmede ingezetenen van de gemeente van veertien jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad.

 • 2

  Voor de beoordeling of iemand initiatiefgerechtigd is, is de situatie op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4 Uitgezonderd van burgerinitiatief

 • 1

  Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op: a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur; b. een vraag over het gemeentelijk beleid; c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; d. een bezwaar in de zin van hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur; e. handelingen en gedragingen van ambtsdragers waartegen een klacht kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door de gemeenteraad of het college vastgestelde klachtenregeling; f. vaststellen en wijzigen van de gemeentebegroting inclusief gemeentelijke belastingen en tarieven; g. geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden; h. een onderwerp waarover korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief door de raad een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden; i. onderwerpen die een wijziging van beleid betreffen dat al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling is; j. onderwerpen die een privébelang betreffen dan wel schade kunnen opleveren voor specifieke bewonersgroepen; k. onderwerpen waarover door een gerechtelijke instantie een uitspraak is gedaan.

Artikel 5 Vereisten burgerinitiatief

 • 1

  1. Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt gericht aan de raad en schriftelijk ingediend bij de griffier. De griffie zal de verzoeker gedurende de verdere procedure adviseren en begeleiden.

 • 2

  Het verzoek bevat ten minste: a. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief; b. een toelichting op het burgerinitiatief; c. de datum van indiening van het burgerinitiatief; d. de achternamen, de voornamen, de adressen, de geboortedata, de telefoonnummers, de e-mailadressen en de handtekeningen van de verzoeker en zijn plaatsvervanger; e. een lijst met de achternamen, de voornamen, de adressen, de geboortedata en de handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Artikel 6 Ontvankelijkheidtoets

 • 1

  De griffier bericht het Presidium, de raad en de indiener(s) zo mogelijk binnen twee weken na ontvangst van een burgerinitiatief dat dit is ontvangen en of dit voldoet aan de eisen bedoeld in de artikelen 2, 3 en 5 en of er sprake is van eventuele uitsluitinggronden als bedoeld in artikel 4.

 • 2

  Indien een burgerinitiatief niet voldoet aan de eisen bedoeld in de artikelen 2, 3 en 5 stelt de griffier de indiener(s) gedurende een termijn van ten hoogste vier weken in de gelegenheid om de vastgestelde gebreken te herstellen.

 • 3

  De griffier doet van een besluit als bedoeld in het vorige lid mededeling aan de raad.

Artikel 7 Behandeling door de raad

 • 1

  Het Presidium beslist in zijn eerstvolgende vergadering na ontvangst van het advies van de griffier als bedoeld in artikel 6, eerste lid of na ontvangst van de aanvulling ingevolge artikel 6, tweede lid, over de procedurele behandeling van het burgerinitiatief.

 • 2

  Indien het Presidium het verzoek toewijst, agendeert hij het burgerinitiatief voor de eerstvolgende vergadering van de raad of, indien het Presidium dat meer dienstig acht, voor een behandeling op een Politieke avond en vervolgens voor de daarop volgende raadsvergadering.

 • 3

  Indien de raad het burgerinitiatief in behandeling neemt, stelt hij tegelijkertijd vast of dit raakt aan de bevoegdheden en taken van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Deze bestuursorganen worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken.

 • 4

  De voorzitter van de raad nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten.

 • 5

  De raad kan na overleg met de initiatiefnemer het burgerinitiatief in zijn geheel overnemen, afwijzen, amenderen of voor kennisgeving aannemen.

 • 6

  Van het besluit wordt mededeling gedaan aan de initiatiefnemer.

 • 7

  De initiatiefnemer wordt daarna ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het burgerinitiatief.

Artikel 8 Burgerjaarverslag

De burgemeester brengt over elk jaar via het burgerjaarverslag verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op het burgerinitiatief gemeente Boxmeer 2009”.