Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Destructieverordening Boxmeer 1999

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening Boxmeer 1999
CiteertitelDestructieverordening Boxmeer 1999
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet 1999

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000Nieuwe regeling

23-12-1999

Boxmeers weekblad, 29 december 1999,

1384; -1.7.773.223

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening Boxmeer 1999

 

 

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder:a. wet: de Destructiewet;b. aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is aangifte te doen;c. destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid van de wet aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3  

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ont¬staan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4  

Tot het tijdstip van aangifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5  

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 30 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6  

  • 1

    Deze verordening kan worden aangehaald als "Destructieverordening Boxmeer 1999".

  • 2

    Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2000; als dan vervallen de Destructieverordening gemeente Boxmeer, zoals vastgesteld op 18 mei 1995 en de Destructieverordening voor de gemeente Vierlingsbeek, zoals vastgesteld op 2 juni 1958.

De Raad voornoemd,

De Loco-secretaris,             De Voorzitter,