Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Nieuwe regeling

10-12-2009

Boxmeers weekblad, 23 december 2009

19728; -1.714

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

 

 

Artikel 1  

Het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

besluit:

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, en artikel 1, tweede lid, van de Wet WOZ de volgende gemeenteambtenaar:

Hoofd van de afdeling Financiën

Het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar vastgesteld bij B&W besluitvan 23 januari 2003 wordt ingetrokken met ingang van de hieronder genoemde datum.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,de secretaris-directeur, de burgemeester,

 

drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest