Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten
CiteertitelVerordening begrafenisrechten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2017Onbekend

19-11-2013

Brabants Centrum

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten 2014

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats Munsel in de gemeente Boxtel;

 • b.

  eigen graf: een particulier graf, zijnde een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf niet zijnde een eigen graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen urnengraf: een particulier graf, zijnde een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen, niet zijnde een eigen urnengraf;

 • f.

  urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  urnenmuur: een verzameling van nissen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • j.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • k.

  enkel graf: een graf gesticht vóór 1 juli 1977, bestemd voor het begraven van één lijk;

 • l.

  dubbel horizontaal graf: een graf gesticht vóór 1 juli 1977, bestemd voor het begraven van twee lijken naast elkaar;

 • m.

  dubbel graf: een graf voor het begraven van twee lijken boven elkaar;

 • n.

  driepersoons graf: dubbel graf, alsmede één urn;

 • o.

  tweemaal dubbelgraf: een graf voor het begraven van twee lijken boven en twee lijken naast elkaar;

 • p.

  enkel kindergraf: een graf bestemd voor het begraven van één kind;

 • q.

  dubbel kindergraf: een graf bestemd voor het begraven van twee kinderen;

 • r.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • s.

  in plaats van lijk mag ook gelezen worden urn.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak voor de rechten genoemd in 1.1a, 1.1b en 2.1 van de tarieventabel is gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 • 2.

  Voor de rechten genoemd in 1.2, 1.3 en 2.2 van de tarieventabel, welke rechten per jaar worden geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5.Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de rechten genoemd in 1.2, 1.3 en 2.2, geldt dat per kalenderjaar het tarief berekend wordt dat ingevolge de voor het betreffende kalenderjaar geldende verordening van toepassing is.

 • 3.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Als een lijk wordt begraven in een eigen graf en er reeds een uitsluitend recht tot begraven is gevestigd, als gevolg van een eerdere lijkbegraving, dan is een bijbetaling verschuldigd over zoveel twintigste gedeelten als de eerste termijn van 20 jaren het aantal jaren dat de periode, waarover het recht is gevestigd, overschrijdt.

 • 5.

  Het aantal jaren, bedoeld in het vorige lid, wordt berekend met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel en artikel 7.

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een aanslag, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het verschuldigd bedrag aan rechten wordt naar beneden afgerond op hele euro’s.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak.

 • 1.

  De rechten, als bedoeld in hoofdstuk 1 en 2 van de tabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten onder 1.2, 1.3 en 2.2 van de tarieventabel verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt voor de rechten onder 1.2, 1.3 en 2.2 van de tarieventabel ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van het eindigen van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  De belastingplicht vangt aan op de eerste dag van de maand volgende op de dag van de begrafenis.

Artikel 8. Vrijstellingen

 • 1.

  De rechten worden niet geheven voor:

  • a.

   het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

  • b.

   het begraven van een kind dat met één van de ouders of beide ouders in één kist of asbus wordt begraven of geplaatst;

 • 2.

  Voor het begraven van een kind dat met een broer of zus in één kist of asbus wordt begraven of geplaatst worden de rechten maar éénmaal geheven.

Artikel 9. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 bestaat uit:

  • a.

   een aanslag: binnen twee maanden na de dagtekening van kennisgeving;

  • b.

   een andere schriftuur: binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

   

 • 2.
  • In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt voor wat betreft de rechten zoals genoemd in 1.1a tot en met 1.1b, 2.1 en hoofdstuk 3 van de tarieventabel, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de rechten moeten worden betaald in 12 maandelijkse, gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van de kennisgeving als bedoeld in het eerste lid en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

    

    

  • 1.

   De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van de begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12. Inwerkingtreding, citeertitel en overgangsrecht

 • 1.

  De "Verordening begrafenisrechten 2013” van 6 november 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening begrafenisrechten 2014”.

   

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 11-11-2013.

De gemeenteraad van Boxtel,