Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Regeling betreffende de taak en de werkwijze van de agendacommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling betreffende de taak en de werkwijze van de agendacommissie
CiteertitelRegeling agendacommissie Boxtel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201713-05-2014Nieuwe regeling

13-05-2014

Gemeenteblad 2017, 231324 | 27-12-2017 

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betreffende de taak en werkwijze van de agendacommissie

 

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het voorstel van het presidium dd 23 april 2014;

 

b e s l u i t :

 

de Regeling betreffende de taak en werkwijze van de agendacommissie vast te stellen

Artikel 1 Samenstelling

 • 1.

  De voorzitter van de raad en vier leden van de raad vormen de agendacommissie.

 • 2.

  De voorzitter van de raad is de voorzitter van de agendacommissie.

 • 3.

  De agendacommissie kiest uit haar midden een waarnemend voorzitter.

 • 4.

  De griffier is adviseur van de agendacommissie. Hij staat de agendacommissie bij, bereidt de vergaderingen van de agendacommissie voor en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de agendacommissie.

 • 5.

  De agendacommissie besluit bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 2 Vergaderingen

 • 1.

  De agendacommissie vergadert voorafgaand aan elke raadsvergadering.

 • 2.

  De vergaderingen van de agendacommissie zijn toegankelijk voor de leden van de raad.

 • 3.

  De agenda en vastgestelde besluitenlijst van de agendacommissie zijn openbaar.

 • 4.

  Op voorstel van de voorzitter kan de agendacommissie besluiten tot een besloten deel van de vergadering. De voorzitter doet het voorstel vóór aanvang van de vergadering. De agendacommissie besluit over het voorstel direct na opening van de vergadering.

 • 5.

  Onder zorg van de griffier wordt een besluitenlijst van de vergadering opgesteld.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  De agendacommissie is verantwoordelijk voor de planning van alle raadsvergaderingen en beeldvormende bijeenkomsten Zij werkt hierbij aan de hand van de Lange Termijn Agenda.

 • 2.

  De agendacommissie stelt de voorlopige agenda voor de vergaderingen van de raad vast.

 • 3.

  De agendacommissie evalueert de vergaderingen en overige activiteiten van de raad en kan hierover aanbevelingen doen aan eenieder die het aangaat.

 • 4.

  De agendacommissie is verantwoordelijk voor de planning van thema-avonden en werkbezoeken voor de raad.

 • 5.

  De agendacommissie besluit over de planning voor de behandeling van de begroting.

 • 6.

  De agendacommissie besluit over de planning voor de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag.

Artikel 4 Uitleg Regeling agendacommissie

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, of bij twijfel omtrent de toepassing daarvan, beslist de agendacommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling agendacommissie Boxtel 2014’ en treedt in werking direct na besluitvorming door de raad.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 13 mei 2014.

De gemeenteraad van Boxtel,

de griffier,

mr. ir. V.M.E. van den Broek

de voorzitter,

M. Buijs