Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Regeling betreffende de taak en de werkwijze van het presidium

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling betreffende de taak en de werkwijze van het presidium
CiteertitelReglement Presidium Boxtel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201713-05-201426-06-2018Nieuwe regeling

13-05-2014

Gemeenteblad 2017, 231349 | 27-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betreffende de taak en werkwijze van het presidium

 

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het voorstel van het presidium dd 23 april 2014;

 

b e s l u i t :

 

de Regeling betreffende de taak en werkwijze van het presidium vast te stellen

Artikel 1 Samenstelling

 • 1.

  De gemeenteraad van Boxtel heeft een presidium.

 • 2.

  De voorzitter van de raad, diens plaatsvervanger en voorzitters van de fracties in de gemeenteraad vormen het presidium.

 • 3.

  De voorzitter van de raad is de voorzitter van het presidium.

 • 4.

  De waarnemend voorzitter van de raad is de waarnemend voorzitter van het presidium.

 • 5.

  Elke fractievoorzitter wijst een lid van de raad aan, dat hem bij zijn afwezigheid in het presidium vervangt.

 • 6.

  De griffier is adviseur van het presidium en is elke vergadering aanwezig. Hij staat het presidium bij, bereidt de vergaderingen van het presidium voor en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het presidium.

 • 7.

  Het presidium kan de gemeentesecretaris en/of één of meer wethouders uitnodigen om deel te nemen aan de behandeling van met name genoemde agendapunten.

 • 8.

  Elk lid van het presidium, de voorzitter inbegrepen, heeft één stem in het presidium.

 • 9.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Wanneer de stemmen staken, beslist de voorzitter.

Artikel 2 Vergaderingen

 • 1.

  Het presidium vergadert conform een jaarlijks vast te stellen schema, maar ten tenminste 4 maal per jaar.

 • 2.

  De voorzitter kan daarnaast het presidium bijeenroepen voor een vergadering; dit kan op eigen initiatief of indien tenminste een derde van het aantal leden hierom verzoekt.

 • 3.

  De vergaderingen van het presidium zijn toegankelijk voor leden van de raad.

 • 4.

  De agenda en vastgestelde besluitenlijst van het presidium zijn openbaar.

 • 5.

  Op voorstel van de voorzitter kan het presidium besluiten tot een besloten deel van de vergadering. De voorzitter doet het voorstel vóór aanvang van de vergadering. Het presidium besluit over het voorstel direct na opening van de vergadering.

 • 6.

  Onder zorg van de griffier wordt een besluitenlijst van de vergadering opgesteld.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  Het presidium bespreekt het functioneren van de raad, begeleidt de werkprocessen van de raad en neemt zo nodig initiatieven tot verbetering.

 • 2.

  Het presidium kan door de burgemeester worden geraadpleegd over andere aangelegenheden die de gemeente betreffen.

 • 3.

  Het presidium bespreekt actuele ontwikkelingen ten aanzien van de door de raad vastgestelde Lange Termijn Agenda (LTA) en stuurt waar nodig bij.

 • 4.

  Het presidium stelt jaarlijks de procedure voor de behandeling van de kadernota, begroting, programmajaarverslag en overige documenten die betrekking hebben op de Planning en Control (P&C) cyclus.

 • 5.

  Het presidium overlegt jaarlijks met de rekenkamercommissie over mogelijke onderzoeksonderwerpen.

 • 6.

  Het presidium overlegt met de voorzitter over de zitplaatsverdeling van de fracties in de vergadering van de raad.

 • 7.

  Het presidium legt aan de raad voorstellen voor met betrekking tot zijn werkterrein.

Artikel 4 Besluitvorming

 • 1.

  Het presidium is bevoegd beslissingen te nemen over zaken die de werkwijze van de raad betreffen en niet gevoelig zijn.

 • 2.

  Het presidium kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of via e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de griffier een rapport opgemaakt, dat meeondertekend wordt door de voorzitter. Het rapport wordt aan de besluiten-/afsprakenlijst toegevoegd.

Artikel 5 Planning en controle raadsactiviteiten

 • 1.

  Het presidium stelt jaarlijks het werkplan voor de griffie vast.

 • 2.

  Het presidium raamt de voor de raad benodigde uitgaven en doet hierover een voorstel aan de raad.

 • 3.

  Het presidium stelt jaarlijks het jaarverslag van de griffie vast.

Artikel 6 Slot

Dit reglement kan worden aangehaald als: ‘Reglement Presidium Boxtel 2014’ en treedt in werking direct na vaststelling door de raad.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 13 mei 2014.

De gemeenteraad van Boxtel,

de griffier,

mw. ir. V.M.E. van den Broek

de voorzitter,

M. Buijs