Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Regeling betreffende de steunfactieleden gemeente Boxtel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling betreffende de steunfactieleden gemeente Boxtel 2014
CiteertitelRegeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-201428-12-2017Onbekend

13-05-2014

Brabants Centrum

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betreffende de steunfactieleden gemeente Boxtel 2014

 

 

Regeling betreffende de steunfactieleden gemeente Boxtel 2014

Artikel 1. Steunfractieleden

De raad kan, op voordracht van een fractie, per fractie maximaal 3 mensen voordragen als steunfractielid.

Artikel 2. Benoembaarheidseisen

Om in aanmerking te komen voor benoeming tot steunfractielid moeten de kandidaten voldoen aan de volgende benoembaarheidseisen:

 • 1

  Zij moeten worden voorgedragen door een fractie, zoals bedoeld in artikel 7 van het Reglement van orde van de raad.

 • 2

  De artikelen 10 en 11 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een steunfractielid. De steunfractieleden dienen op de kieslijst van de desbetreffende fractie voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen te staan.

Artikel 3. Benoeming

Steunfractieleden worden benoemd door de fracties.

Artikel 4. Gedragscode raadsleden

Op de steunfractieleden is de gedragscode voor raadsleden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Zittingstermijn

Steunfractieleden worden benoemd voor de zittingstermijn van de raad. Aan het einde van de zittingstermijn verliezen de steunfractieleden van rechtswege hun benoeming.

Artikel 6. Rechten van steunfractieleden

 • 1.

  Steunfractieleden ontvangen een badge voor de leeskamer van de raad in het gemeentehuis. Daarmee kunnen zij zich tijdens en buiten kantoortijd toegang verschaffen tot de leeskamer.

 • 2.

  Zij ontvangen de raadsstukken digitaal, met uitzondering van vertrouwelijke stukken.

 • 3.

  Aan steunfractieleden die beschikken over een tablet worden software en/of licenties ten behoeve van het papierloos vergaderen beschikbaar gesteld.

 • 4.

  Steunfractieleden kunnen deelnemen aan alle cursussen en trainingen die door de gemeente ten behoeve van de raad worden georganiseerd.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2014’ en treedt in werking daags na bekendmaking.