Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Tarieventabel behorende bij de "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij de "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015 -tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Tarieven wijziging

04-11-2014

Brabants Centrum

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorende bij de "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015

 

 

Tarieventabel behorende bij de "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015

Algemeen: De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

 

AFVALSTOFFENHEFFING

 

1

Basistarieven

 

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door:

 

1.1.1

één persoon

 

1.1.1.1

indien de afvalinzameling plaatsvindt door middel van containers die voor een individueel perceel gebruikt kunnen worden

€ 142,00

1.1.1.2

indien de afvalinzameling plaatsvindt door middel van containers of andere inzamelsystemen die ten behoeve van meerdere percelen gebruikt kunnen worden

€ 172,00

1.1.2

twee of meer personen

 

1.1.2.1

indien de afvalinzameling plaatsvindt door middel van containers die voor een individueel perceel gebruikt kunnen worden

€ 178,00

1.1.2.2

indien de afvalinzameling plaatsvindt door middel van containers of andere inzamelsystemen die ten behoeve van meerdere percelen gebruikt kunnen worden

€ 260,00

2

Toeslagen:containers

 

2.1

Onverminderd het bepaalde in 1.1.1.1. en 1.1.2.1. bedraagt de belasting voor het in bruikleen hebben van:

 

2.1.1

een container van 240 liter (in plaats van een container van 140 liter), bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per container per belastingjaar

€ 23,00

2.1.1

een extra container (= boven de 1e container) bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra container per belastingjaar

 

2.1.1.1

voor een 140 liter container

€ 43,00

2.1.1.2

voor een 240 liter container

€ 43,00

2.1.2

een extra container (= boven de 1e container) bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen (restafval), per extra container, eenmalig te berekenen:

 

2.1.2.1

voor een 140 liter container

€ 50,00

2.1.2.2.

voor een 180 liter container

€ 50,00

2.1.2.3

voor een 240 liter container

€ 50,00

3

Toeslagen: ledigingen

 

3.1

Onverminderd het bepaalde in 1.1.1.1. en 1.1.2.1. bedraagt de belasting per keer dat een container voor overige huishoudelijke afvalstoffen (restafval) wordt geledigd

 

3.1.1

voor een 140 liter container

€ 3,67

3.1.2

voor een 180 liter container

€ 4,72

3.1.3

voor een 240 liter container

€ 6,29

4

Overig

 

4.1

Onverminderd het bepaalde in 1 bedraagt de belasting voor het ter beschikking stellen van een knippenkaart ten behoeve van het op de milieustraten van de gemeente aanbieden dan wel op aanvraag inzamelen van de hierna nader aangeduide huishoudelijke afvalstoffen:

 

4.1.1

voor een kaart met 5 knippen

€ 10,00

4.2

Het aantal knippen is voor het op de milieustraten van de gemeente aanbieden van:

 

4.2.1

sloophout, per m³

5 knippen

4.2.2

vlakglas, per m³

17 knippen

4.2.3

schoon puin, per m³

6 knippen

4.2.4

autobanden zonder velg, per band

1 knip

4.2.5

autobanden met velg, per band

2 knippen

4.2.6

tractorbanden, per band

10 knippen

4.2.7

vuilniszakken, per zak

1 knip

4.2.8

tuinafval, per m3

1 knip

4.2.9

schone grond, per m³

15 knippen

4.2.10

bielzen, per stuk

5 knippen

4.2.11

bankstellen, per set

10 knippen

4.2.12

C-hout (hout dat met chemicaliën is behandeld), per m3

8 knippen

4.2.13

Gips, per m3

8 knippen

4.2.14

overige grove afvalstoffen, per m³ of per 100 kg

10 knippen

4.3

Geen knippen worden afgeschreven voor het op de milieustraten van de gemeente aanbieden van klein chemisch afval, wit- en bruingoed, asbest, glas (met uitzondering van vlakglas), textiel, papier, metalen, hard plastic, plastic verpakkingen en piepschuim.

 

4.4

Indien de afvalstoffen bedoeld in 4.2 op aanvraag ingezameld worden, wordt het aantal knippen verhoogd met

6 knippen

4.5

Indien het aantal knippen bedoeld in 4.2 gebaseerd wordt op de omvang (m3) van hetgeen aangeboden wordt, geschiedt de bepaling van de omvang door middel van een schatting welke van gemeentewege wordt gemaakt.

 

4.6

Voor wat betreft de afvalstoffen zoals genoemd in 4.2.14 wordt het aantal knippen in beginsel conform het bepaalde in 4.5 gebaseerd op de omvang (m3) van hetgeen aangeboden wordt. Indien de aanbieder van de betreffende afvalstoffen het echter wenselijk acht dat het aantal knippen gebaseerd wordt op het gewicht van hetgeen aangeboden wordt, geschiedt de bepaling van het gewicht door middel van weging op een van gemeentewege aangewezen weegbrug. De kosten van het wegen zijn voor rekening van de aanbieder.

 

5

REINIGINGSRECHTEN

 

5.1

Het recht als bedoeld in artikel 10 van de "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014” bedraagt voor het beschikbaar stellen van bedrijfsminicontainers voor het periodiek verwijderen van afvalstoffen, afkomstig van niet-particuliere huishoudens per belastingjaar

€ 171,82

5.2

Onverminderd het bepaalde in 5.1 bedraagt het recht per keer dat een bedrijfsminicontainer wordt geledigd

 

5.2.1

voor een 140 liter container

€ 4,44

5.2.2

voor een 180 liter container

€ 5,71

5.2.3

voor een 240 liter container

€ 7,61