Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objectbewegwijzering 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objectbewegwijzering 2015
CiteertitelRegeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objectbewegwijzering 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Onbekend

26-08-2014

Brabants Centrum

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objectbewegwijzering 2015

 

 

Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2015  

 

Artikel 1. Aard van de regeling

De strekking van de onderhavige regeling is de vaststelling van de tarieven voor de diensten zoals vermeld in de bij deze regeling behorende tarieventabel. Voorts zijn in de regeling bepalingen opgenomen inzake de wijze van berekening en betaling van het op basis van de vastgestelde tarieven verschuldigd bedrag.

Artikel 2. Tarieven

Het verschuldigd bedrag wordt vastgesteld op basis van de tarieven, opgenomen in de bij deze regeling behorende tarieventabel.

Artikel 3. Wijze van heffing

 • 1.

  Het verschuldigd bedrag wordt in rekening gebracht bij degene die de in de bij deze regeling behorende tarieventabel vermelde diensten heeft aangevraagd.

 • 2.

  Het verschuldigd bedrag wordt in rekening gebracht door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 4. Termijnen van betaling

 • 1.

  Het verschuldigd bedrag moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 3, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  Het verschuldigd bedrag moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 3, tweede lid, wordt toegezonden, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2014" van 10 september 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de regeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de diensten die voor die datum zijn aangevraagd.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de regeling is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze regeling wordt aangehaald als: "Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2015".