Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening Welzijnsfonds Boxtel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Welzijnsfonds Boxtel 2015
CiteertitelVerordening Welzijnsfonds Boxtel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling "Verordening Welzijnsfonds 2012"

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201502-02-2018Nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 2014, 81218 | 31-12-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Welzijnsfonds Boxtel 2015

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader omschreven zijn, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Bijdrage: de met toepassing van deze verordening verleende of te verlenen geldelijke bijdrage.

 • 3.

  Aanvrager: de in de gemeente Boxtel woonachtige persoon, ouder dan 18 jaar, die staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen, die een aanvraag om een bijdrage op grond van deze regels indient.

 • 4.

  Minimuminkomen: het op de aanvrager, rekening houdend met de samenstelling van zijn huishouden, van toepassing zijnde inkomen, zoals dat wordt berekend conform de Notitie draagkrachtrichtlijnen gemeente Boxtel-Boxtel.

 • 5.

  Vermogen: het op de aanvrager, rekening houdend met de samenstelling van zijn huishouden, van toepassing zijnde vermogen, bedoeld in artikel 34 Participatiewet.

 • 6.

  Huishouden: de alleenstaande, die zelfstandig een huishouden voert waaronder begrepen de alleenstaande wonend in een gezinsvervangend tehuis, de alleenstaande ouder met een of meer ten laste komende kinderen ex artikel 4 lid 1 sub e Participatiewet, die zelfstandig een huishouden voert, de in gezinsverband levende gehuwden of daarmee ex artikel 3 Participatiewet gelijkgestelden, al dan niet met kinderen, die een zelfstandig huishouden voeren.

 • 7.

  Peilmaand: de maand januari van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 8.

  Peildatum: de eerste januari van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 2 Doel

De Verordening beoogt de deelname aan maatschappelijke activiteiten te bevorderen door een financiële bijdrage in de kosten van maatschappelijke activiteiten te bieden aan huishoudens die een minimuminkomen en vermogen hebben als bedoeld in artikel 1. Onder maatschappelijke activiteiten verstaan wij sociaal-culturele, educatieve of sportieve activiteiten, die beogen het sociaal isolement te voorkomen of doorbreken. De bijdrage hoeft niet te worden aangewend voor kosten die noodzakelijk zijn om sociaal-medische redenen.

Artikel 3 Doelgroep

Deze bijdrageregeling is uitsluitend van toepassing op aanvragers met hun gezinsleden, die in het kalenderjaar waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd woonachtig zijn in de gemeente, tenzij zij verblijven in een AWBZ-instelling. Bewoners van een gezinsvervangend tehuis behoren echter wel tot de doelgroep.

Hoofdstuk 2 Voorwaarden en voorschriften

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  De bijdrage dient door de aanvrager te worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders via een volledig door de aanvrager ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

 • 2.

  De bijdrage dient te worden aangevraagd uiterlijk 10 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Artikel 5 Voorwaarden

 • 1.

  De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt voor zover de aanvrager niet beschikt over draagkracht op grond van de draagkrachtrichtlijnen gemeente Boxtel-Boxtel;

 • 2.

  Er is geen sprake van draagkracht indien:

  • a.

   Er maximaal beslag ligt op het inkomen en men daardoor de beschikking heeft over maximaal 90 % van de voor hem geldende bijstandsnorm+ wettelijke en niet wettelijke correcties (is gelijk aan de berekening Vrij Te Laten Bedrag volgens de Recofa berekening);

  • b.

   Wanneer er verrekening plaatsvindt van de zorg- en of huurtoeslag en de heffingskortingen;

  • c.

   Wanneer mensen in een schuldregeling zitten (minnelijk of wettelijk);

  • d.

   Wanneer mensen een budgetbeheerrekening hebben en dus zijn opgenomen in budgetbeheer, en op die rekening geoormerkt reserveren voor schuldeisers. Daarnaast moet er een aanvraag voor een schuldregeling liggen;

  • e.

   Wanneer mensen opgenomen zijn in budgetbeheer en er via de Budget Beheer Regeling afgelost wordt aan schuldeisers. In die situatie moet dan ook de maximale afloscapaciteit ingezet worden. Er moet in deze situatie een plan van aanpak worden ondertekend;

  • f.

   Wanneer mensen via hun eigen rekening hun maximale afloscapaciteit inzetten ten behoeve van de schuldeisers.

 • 3.

  De aanvrager is verplicht alle inlichtingen te verstrekken die in het belang van een goede controle op de verstrekking van de bijdrage nodig of wenselijk wordt geacht.

 • 4.

  Voor de bepaling van de draagkracht als bedoeld in het eerste lid wordt met betrekking tot inkomen de peilmaand gehanteerd; voor de bepaling van het vermogen en van de omvang van het gezin is de peildatum bepalend.

Artikel 6 Terugvordering

 • 1.

  Indien de aanvrager onjuiste inlichtingen heeft verstrekt op basis waarvan aan hem ten onrechte de bijdrage is toegekend of indien aanvrager desgevraagd de bewijsstukken niet overlegt waaruit blijkt dat hij de kosten waarvoor de bijdrage werd verstrekt, daadwerkelijk heeft gemaakt, of wanneer een onverschuldigde betaling aan hem is gedaan, vordert het college de kosten van de bijdrage geheel of gedeeltelijk terug.

 • 2.

  Bij de beoordeling van de hoogte van het terug te vorderen bedrag, als bedoeld in het eerste lid, houdt het college rekening met de ernst van het feit, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager.

 • 3.

  Alvorens tot terugvordering over te gaan, wordt de belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

 • 4.

  Het horen van belanghebbende kan achterwege worden gelaten indien:

  • -

   de vereiste spoed zich daartegen verzet;

  • -

   de belanghebbende al eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan;

  • -

   er sprake is van zeer ernstige gedragingen als bedoeld in artikel 17 van de Afstemmingsverordening.

 • 5.

  Terugvordering van de kosten als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vindt eerst plaats nadat het college de eerder toegekende bijdrage bij een zelfstandig besluit heeft ingetrokken. Het college vordert bij zelfstandig besluit vervolgens de bijdrage terug op grond van het bepaalde in artikel 6:203 Burgerlijk Wetboek.

Hoofdstuk 3 Berekening van de bijdrage

Artikel 7 Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  De bijdrage bedraagt in 2015 € 175,- per gezinslid dat ouder is dan 18 jaar.

 • 2.

  De bijdrage voor een gezinslid dat jonger is dan 18 jaar bedraagt € 275,-.

 • 3.

  De bijdrage is overdraagbaar aan een ander rechthebbend lid van het huishouden dat behoort tot dezelfde leeftijdsgroep.

 • 4.

  De bijdrage per gezinslid bedoeld in lid 1 wordt jaarlijks aangepast middels indexering, waarbij het wettelijke percentage voor de kosten levensonderhoud wordt gevolgd, met een afronding naar boven op een hele euro. De bijdrage voor een gezinslid bedoeld in lid 2 is € 100 hoger dan de bijdrage bedoeld in lid 1.

Artikel 8 Kosten deelname maatschappelijke activiteiten

Burgemeester en wethouders stellen vast voor welke kostensoorten een bijdrage op grond van deze verordening wordt verstrekt.

Artikel 9 Uitbetaling

 • 1.

  De bijdrage op grond van deze regeling wordt uitgekeerd op basis van declaraties die zijn ingediend met behulp van een door de afdeling sociale zaken ter beschikking gesteld formulier.

 • 2.

  Bij maandelijks gelijke, periodieke kosten kan volstaan worden met het eenmalig indienen van een declaratie met bewijsstuk. De kosten worden vergoed voor (het restant van) het kalenderjaar met ingang van de maand waarop het bewijsstuk betrekking heeft.

 • 3.

  Betaling geschiedt op een daartoe door de aanvrager op te geven bank- of girorekeningnummer.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Door of namens het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende worden afgeweken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassong hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Welzijnsfonds Boxtel 2015.

Artikel 12 In werking treden

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Toelichting Verordening Welzijnsfonds 2015

Algemeen

 

Het college van burgemeester en wethouders acht deelname aan maatschappelijk verkeer voor al haar inwoners noodzakelijk. Door het Welzijnsfonds wordt aan inwoners die een laag inkomen hebben een bijdrage verstrekt voor dergelijke kosten. Speciale aandacht is er voor kinderen die opgroeien in arme gezinnen. De gemeente wil ervoor zorgen dat zij zo veel mogelijk kunnendeelnemen aan de activiteiten in de lokale samenleving. De Regeling maatschappelijke participatie voor schoolgaande kinderen, een vorm van categoriale bijzondere bijstand, komt per 1 januari 2015 te vervallen. De Participatiewet biedt niet langer de mogelijkheid voor deze doelgroep om categoriaal een bijdrage te verstrekken. De middelen die hierdoor vrijvallen, worden ingezet voor kinderen die gebruik maken van het Welzijnsfonds. Voor kinderen tot 18 jaar kan daardoor meer gedeclareerd worden. Daarnaast worden de bijdragen die aan 18+ en 18- worden verstrekt, gescheiden van elkaar. Waar tot nu toe de middelen binnen het gezin op ieder gezinslid overdraagbaar waren, wordt dit nu beperkt tot overdracht binnen de doelgroep 18 – of 18+. Op die manier blijven de middelen die voor de kinderen bestemd zijn ook alleen ten goede komen aan de kinderen zelf. Hiermee is tegemoet gekomen aan een belangrijke wens van de partners in het armoedenetwerk, met name Stichting Leergeld.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 definities

 • 1.

  De begrippen die in de beleidsregels worden gebruikt hebben een gelijkluidende betekenis als de omschrijving in de Participatiewet. Omdat uit de verordening moet blijken waar belanghebbenden recht op hebben zijn de begripsomschrijvingen uit de wet hierin opgenomen.

 • 2.

  Bijdrage: de hoogte van de bijdrage wordt in deze verordening vastgelegd voor het jaar 2015. Jaarlijks zal indexering plaatsvinden.

 • 3.

  Aanvrager: alleen personen die in Boxtel staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie en ouder zijn dan 18 jaar kunnen een bijdrage aanvragen; aanvragers hoeven niet in de peilmaand ingeschreven te staan in de gemeente.

 • 4.

  Minimuminkomen: uitgangspunt is dat mensen met een minimuminkomen een bijdrage kunnen aanvragen voor de kosten van deelname aan maatschappelijke activiteiten. Het minimuminkomen en de daarmee samenhangende bijdrage wordt berekend conform de draagkrachtrichtlijnen gemeente Haaren-Boxtel.

 • 5.

  Huishouden: dit begrip wordt gehanteerd om de omvang van het gezin van de aanvrager vast te stellen alsmede indirect de maximaal toe te kennen bijdrage te berekenen.

 • 6.

  Peilmaand: bij het berekenen van de draagkracht op jaarbasis wordt uitgegaan van de inkomstengegevens per huishouden zoals die zijn over de maand januari van ieder kalenderjaar.

 • 7.

  Peildatum: Voor het vermogen wordt uitgegaan van de situatie op 1 januari van het kalenderjaar.

 

Artikel 2 Doel

 • 1.

  Het college van Burgemeester en wethouders wil maatschappelijke participatie bevorderen en acht het noodzakelijk dat deelname aan maatschappelijke activiteiten bereikbaar is voor alle inwoners. Daarom stelt zij een bijdrage ter beschikking aan de inwoners die over onvoldoende draagkracht beschikken om deze kosten te betalen uit hun inkomen of vermogen.

 • 2.

  Wanneer deelname aan bepaalde activiteiten om sociale of medische redenen noodzakelijk is, hoeft het Welzijnsfonds niet te worden aangesproken. In dergelijke situaties kan bijzondere bijstand worden verstrekt voor deze kosten. Het gaat bijvoorbeeld om bezoek aan peuterspeelzaal door kinderen die daarvoor een sociaal-medische indicatie hebben (waaronder deelname aan voor- en vroegschoolse educatie) of beoefenen van bepaalde sporten indien dit medisch noodzakelijk is (bepaalde bewegingsprogramma’s of zwemmen). Het Welzijnsfonds beoogt immers de vrije keuze te geven aan de klant waar hij de bijdrage aan besteedt. Besteding aan noodzakelijke kosten is hiermee in strijd. Bovendien geldt het Welzijnsfonds als een voorliggende voorziening boven de bijzondere bijstand. Dat is immers alleen toepasbaar indien er geen andere bronnen zijn waaruit de kosten kunnen worden bestreden. Wanneer we deze noodzakelijke kosten wel in het Welzijnsfonds zouden laten, dan zou dit ertoe leiden dat het gezin eerst deze kosten uit de gezinsbijdrage moet betalen en pas daarna eventueel bijzondere bijstand zou kunnen worden gegeven. Omdat de bijdrage uit het Welzijnsfonds binnen het gezin overdraagbaar is, zou daardoor de hele gezinsbijdrage opgesoupeerd kunnen worden door één gezinslid. Dat is niet rechtvaardig tegenover de andere gezinsleden. Om die reden is ervoor gekozen om dergelijke noodzakelijke kosten niet via het Welzijnsfonds te laten vergoeden.

 

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  In dit artikel worden een aantal doelgroepen uitgezonderd van het recht op een bijdrage. Uitgezonderd worden personen die verblijven in een AWBZ-instelling. Voor hun deelname aan het maatschappelijk verkeer zijn zij voor het grootste gedeelte aangewezen op de instelling waar zij verblijven. Bovendien voeren zij geen zelfstandige huishouding. Een uitzondering hierop zijn bewoners van ene gezinsvervangend tehuis. We willen juist de deelname van deze personen aan lokale activiteiten bevorderen. Het verstrekken van een financiële bijdrage in de kosten van die activiteiten moet dan mogelijk zijn.

 • 2.

  Aanvragers hoeven niet in de peilmaand woonachtig te zijn in onze gemeente. Ook wie op een latere datum in de gemeente komt wonen, kan aanspraak maken op een vergoeding van het Welzijnsfonds. Voor alle nieuwelingen in onze gemeente is dit van belang, en speciaal voor mensen die vanuit een Asielzoekerscentrum in onze gemeente komen wonen. Het bevordert de integratie in onze gemeente wanneer nieuwe inwoners direct de financiële mogelijkheden krijgen om lid te worden van sportverenigingen o.d. Door het Welzijnsfonds open te stellen voor nieuwe inwoners worden financiële belemmeringen voor maatschappelijk participeren weggenomen.

 

Artikel 4 Aanvraag

In dit artikel is geregeld dat de aanvraag schriftelijk moet worden ingediend via een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier. Daarnaast is in dit artikel een termijn gesteld aan de periode waarbinnen een aanvraag moet worden ingediend.

 

Artikel 5 Voorwaarden

 • 1.

  Voor de berekening van de draagkracht worden de richtlijnen van de draagkrachtregeling gemeente Haaren-Boxtel gebruikt.

 • 2.

  Personen die in een schuldensituatie zitten, kunnen onder voorwaarden ook gebruik maken van het Welzijnsfonds. In hun situatie beschikken zij over een laag besteedbaar inkomen, waardoor het deelnemen aan activiteiten financieel niet haalbaar is. De voorwaarden zijn expliciet omschreven in de verordening. Naast situaties waarin sprake is van een type schuldregeling of schuldenstabilisatie kan het voorkomen dat men zelf de nodige moeite doet om de schuldensituatie op te lossen. Ook in die gevallen kan men nog in aanmerking komen voor het Welzijnsfonds mits de maximale aflossingscapaciteit wordt ingezet. In dat geval is het besteedbaar inkomen immers ook maximaal 90 % van de bijstandsnorm.

 • 3.

  De bijdrage wordt over een kalenderjaar verstrekt. De peilmaand is daarom de maand januari van elk jaar. De inkomsten die betrekking hebben op de peilmaand en het vermogen op 1 januari zijn daarom bepalend voor de bijdrage. Wat betreft de gezinssituatie is de situatie per 1 januari van ieder kalenderjaar bepalend.

 

Artikel 6 Terugvordering

 • 1.

  Wanneer achteraf wordt geconstateerd dat een bijdrage is toegekend op basis van door de cliënt verstrekte onjuiste informatie, wordt de bijdrage teruggevorderd indien de bijdrage niet zou zijn verstrekt wanneer de juiste informatie zou hebben geleid tot een afwijzing.

 • 2.

  Ook wanneer blijkt dat de cliënt bij aanvraag of wanneer hem nadien daarom is verzocht niet in staat is om de bewijsstukken te overleggen, wordt de bijdrage teruggevorderd.

 • 3.

  Terugvordering kan ook plaatsvinden wanneer de gemeente onverschuldigd betalingen heeft gedaan. Bij de terugvordering wordt rekening gehouden met de ernst van het feit, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. De cliënt dient hierover te worden gehoord, tenzij er sprake is van omstandigheden als bedoeld in lid 4.

 • 4.

  Omdat besluiten in het kader van deze regeling geen besluiten zijn krachtens een wet, dient terugvordering plaats te vinden op grond van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 7 Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  Per 1 januari 2015 wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld op € 175,- per persoon in de doelgroep 18+ per kalenderjaar. Het maximaal te declareren bedrag voor de doelgroep 18- wordt vastgesteld op € 275,-. Door prijsstijgingen kan het noodzakelijk zijn om de hoogte van de bijdrage regelmatig opnieuw te beoordelen. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. De bijdrage voor kinderen tot 18 jaar ligt € 100 boven het bedrag dat aan 18+ kan worden toegekend.

 • 2.

  De bijdrage is overdraagbaar aan een ander lid van het huishouden binnen dezelfde leeftijdsgroep. Ter verduidelijking: indien de leeftijdsgroep uit twee of meer personen bestaat, dan kan een lid van diezelfde leeftijdsgroep geheel of gedeeltelijk afzien van zijn of haar bijdrage en dat overdragen aan een ander lid van dezelfde leeftijdsgroep om de gedeclareerde kosten van dat gezinslid te dekken. De bijdrage mag niet worden overgedragen aan personen uit een andere leeftijdsgroep of aan personen, die zijn uitgezonderd op grond van artikel 3 van deze beleidsregels.

 

Artikel 8 Kosten deelname aan maatschappelijke activiteiten

In de verordening zelf is geen lijst opgenomen van activiteiten die voor een bijdrage in aanmerking komen. Het is aan de bevoegdheid van het college overgelaten om de lijst op te stellen. De kaders hiervoor zijn al vastgelegd in artikel 2 van deze verordening: de kosten dienen maatschappelijke participatie te bevorderen. Het voordeel is dat zonder langdurige procedure aanpassingen in de lijst zijn aan te brengen, wanneer daartoe aanleiding is. Aanpassing kan o.a. noodzakelijk blijken ten gevolge van maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor nieuwe kostensoorten zich gaan voordoen. Daarnaast kan dit nodig blijken wanneer een vergoedingensoort moeilijk controleerbaar blijkt voor de uitvoering.

 

Artikel 9 Uitbetaling

 • 1.

  Dit artikel is in de verordening opgenomen zodat duidelijk is op welke manier kosten tot vergoeding kunnen komen. De klant moet altijd een declaratie indienen van de kosten die hij vergoed wil zien. Dat kunnen een bewijs van betaling, een lidmaatschapskaart, een toegangskaartje, een treinkaart, maar ook bankafschriften zijn waaruit voldoende blijkt waarvoor de kosten zijn gemaakt en voor welke persoon binnen het huishouden.

 • 2.

  Een uitzondering op het indienen van bewijsstukken geldt voor periodieke, gelijke kosten. Alle periodieke (gelijke) kosten kunnen voor (het restant van) het jaar vergoed worden op basis van één nota / bankafschrijving. Denk hierbij o.a. aan internet, abonnementen tijdschriften, lidmaatschappen en/of peuterspeelzaal. De eerste ingeleverde nota is dan de ingangsmaand van de betaling. De periodiciteit moet blijken uit de bewijsstukken. Voordeel is dat er minder betaalmomenten zijn voor de administratie en dat de cliënt niet iedere maand een bewijsstuk hoeft op te sturen.

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 11 In werking treden

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.