Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening op de heffing en de invorde­ring van leges 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invorde­ring van leges 2017
CiteertitelLegesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges
Externe bijlageTarieventabel leges (2e wijziging)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling "Legesverordening 2016"

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artt. 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b,
 2. Paspoortwet, artt. 2, tweede lid, en 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201701-01-2018Onderdeel 2.3.6.2 van de tarieventabel

30-05-2017

Gemeenteblad 2017, 110682 |30-06-2017

Raadsbesl. 30-05-2017, punt 17
01-04-201701-07-2017Titel 1, hfst. 2 van de tarieventabel

14-02-2017

Gemeenteblad 38031 (jaargang 2017), 09-03-2017

Onbekend
23-12-201601-04-2017Nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad nr. 3841 (jaargang 73), d.d. 22 december 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandseidentiteitskaart of een reisdocument;

 

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren en woningbouwverenigingen, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • e.

  beschikkingen op een aanvraag om subsidie of een andere uitkering uit de gemeentekas;

 • f.

  stukken op grond waarvan een betaling aan de gemeente moet geschieden uit andere hoofde dan verschuldigde leges;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking die verband houdt met grootschalige tijdelijke activiteiten (evenementen) met niet commerciële doeleinden die een lokaal belang dienen en een duidelijk p.r.-element bevatten, voor wat betreft de leges zoals genoemd in de volgende onderdelen van de bij deze verordening behorende tarieventabel: 1.19.9.1, 1.15.1, 1.16.1, 1.18.3, 1.19.5, 1.19.6, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.5.1.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, aanslag of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten/identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   hoofdstuk 4, onderdeel 3 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 9, onderdeel 1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk16 (kansspelen);

    

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijzigingen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2016’ van 15 december 2015, gewijzigd bij raadsbesluit van 14 september 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Indien het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A), tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt, wordt in artikel 2, onder nummering van de bestaande tekst tot eerste lid, een tweede lid toegevoegd, luidende:

  2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 • 4.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 10 van deze verordening.

 • 5.

  Het bepaalde in het vorige lid vindt geen toepassing indien op basis van artikel 10 van deze verordening nieuwe regels worden vastgesteld.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De bekendmaking van het in onderdeel 2.1.1.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normblad geschiedt door terinzagelegging.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid is de datum van ingang van de heffing van artikel 12, derde lid, het tijdstip waarop het in dat lid genoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2017.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 20 december 2016.

De gemeenteraad van Boxtel,

waarnemend griffier,

mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,

M. Buijs

Bijlage - Tarieventabel leges

Tarieventabel leges (2e wijziging)