Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening aanpak woonoverlast

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening aanpak woonoverlast
CiteertitelVerordening aanpak woonoverlast
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 151d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2018Artt. 3, 4, 5, 6 en 7

15-05-2018

Gemeenteblad 2018, 106152 | 22-05-2018

Onbekend
19-07-201723-05-2018Nieuwe regeling

11-07-2017

Gemeenteblad 2017, 122950 | 18-07-2017

Raadsbesl. 11-07-2017, punt 11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening aanpak woonoverlast

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 juni 2017;

 

gelet op artikel 151d Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

“Verordening aanpak woonoverlast”

Artikel 1.

Degene die als eigenaar, huurder of anderszins een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

Artikel 2.
 • 1.

  De burgemeester is bevoegd om bij overtreding van het bepaalde in artikel 1 een last onder bestuursdwang op te leggen. De burgemeester oefent de bevoegdheid slechts uit indien de ernstige en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan.

 • 2.

  De last als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan een verbod inhouden om aanwezig te zijn in of bij de woning of op of bij het erf. Het verbod geldt voor een periode van tien dagen. De artikelen 2, tweede lid, en vierde lid, aanhef en onder a en b, 5, 6, 8, eerste lid, aanhef en onder a en b, 9 en 13 van de Wet tijdelijk huisverbod zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de burgemeester bij ernstige vrees voor verdere overtreding de looptijd van het verbod kan verlengen tot ten hoogste vier weken.

Artikel 3.

Het is verboden een verbod als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van deze verordening te overtreden.

Artikel 4.

Overtreding van artikel 3 wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 5.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, alsmede de daarop gebaseerde lasten onder bestuursdwang of dwangsom, zijn belast:

 • a.

  ambtenaren van de politie, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, van de Politiewet 2012;

 • b.

  buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam op het grondgebied van de gemeente Boxtel.

 • c.

  de door de burgemeester bij besluit aangewezen personen.

Artikel 6.
 • 1.

  Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, alsmede de daarop gebaseerde lasten onder bestuursdwang of dwangsom, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 • 2.

  Zij die belast zijn met de opsporing van een overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 7.
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: "Verordening aanpak woonoverlast".

 • 2.

  Deze regeling treedt een dag na bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Boxtel in zijn openbare vergadering van 11 juli 2017.

De griffier,

mevrouw I. Smits

De voorzitter,

de heer M. Buijs