Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Wegsleepverordening Gemeente Boxtel 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Gemeente Boxtel 2002
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Boxtel 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpwegslepen, voertuig, rijtuig

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 3. https://wetten.overheid.nl/BWBR0012649/2013-01-01

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wegsleepregeling 2002

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2002Nieuwe regeling

04-07-2002

Brabants Centrum, 18-07-2002

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Gemeente Boxtel 2002

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring stellen;

 

gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken;

 

b e s l u i t :

 

de "Wegsleepverordening Gemeente Boxtel 2002" vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RW 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 • b.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994.

 • c.

  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen.

 • d.

  Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al, van het RW 1990.

 • e.

  Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet.

 • f.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet, worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot één van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  • -

   het terrein van automobielbedrijf Langenberg - Van Kuringe, Kromakker 1, 5296 NR Esch.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen.

De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen (ook indien het voertuig niet daadwerkelijk is weggesleept) worden bepaald aan de hand van de geldende tarievenlijst van de Vereniging van Bergspecialisten.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid, van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

De verordening treed in werking één dag na de dag waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Boxtel 2002.

 

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 04-07-02.

 

De gemeenteraad van Boxtel,

 

de griffier,

 

de voorzitter,