Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening op de WUBBB 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de WUBBB 2008
CiteertitelVerordening op de WUBBB 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpwerkgroep, uitvoering, bestemmingsplannen, buitengebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling "Verordening op de WUBBB", zoals vastgesteld op 31 augustus 2000

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-200807-10-2008Nieuwe regeling

07-10-2008

Brabants Centrum, 16-10-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de WUBBB 2008

 

 

Verordening op de WUBBB 2008

Hoofdstuk 1 Naam en taak

Artikel 1.

Er wordt een Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied Boxtel ingesteld (afgekort WUBBB).

Artikel 2.
 • 1.

  De WUBBB, (verder te noemen: de werkgroep) heeft tot taak burgemeester en wethouders op verzoek of eigener beweging van voorlichting en advies te dienen ten aanzien van:

  • a.

   het opstellen en uitvoeren van plannen met betrekking tot het buitengebied van de gemeente Boxtel, alsmede het gebied zoals beschreven in het rapport “groene levensader door Boxtel”;

  • b.

   aanvragen voor aanlegvergunningen;

  • c.

   ingediende landschapsversterkingsplannen die gekoppeld worden aan ontwikkelingen die het vigerende bestemmingsplan buitengebied mogelijk maakt;

  • d.

   alle andere aangelegenheden die van belang kunnen zijn in het kader van de zorg voor het buitengebied van de gemeente Boxtel.

 • 2.

  Voorts brengt de werkgroep advies uit over alle aangelegenheden, waarover burgemeester en wethouders haar oordeel vragen.

 • 3.

  De werkgroep kan zich ongevraagd tot burgemeester en wethouders wenden met vragen, opmerkingen, adviezen, wanneer zij dat in het belang van haar taakuitoefening nuttig acht.

Hoofdstuk 2 Samenstelling en zittingsduur

Artikel 3.
 • 1.

  De werkgroep bestaat uit:

  • a.

   een onafhankelijk voorzitter;

  • b.

   maximaal twee externe deskundigen;

  • c.

   2 leden, voorgedragen door de ZLTO, afdeling Boxtel-Liempde;

   2 leden, voorgedragen door de plaatselijke (gezamenlijke) natuur-en milieuwerkgroep(en);

   1 lid namens de heemkundekring Boxtel;

   1 lid namens het waterschap De Dommel.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de werkgroep worden benoemd en ontslagen door burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de werkgroepen dragen een vervanger voor die bij verhindering zijn/haar taken waar kan nemen, deze vervangers worden tevens door burgemeester en wethouders benoemd.

 • 4.

  De werkgroep benoemt uit haar midden een vice-voorzitter en geeft daarvan kennis aan burgemeester en wethouders.

 • 5.

  De werkgroep wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris en ambtelijke adviseurs, aan te wijzen door burgemeester en wethouders. Deze hebben in de werkgroep een adviserende stem.

 • 6.

  De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode die parallel loopt met de zittingsperiode van de gemeenteraad. Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan burgemeester en wethouders.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders kunnen maximaal twee externe deskundigen aanwijzen ter ondersteuning van de werkgroep. De externe deskundige(n) woont/wonen op verzoek van de voorzitter de vergaderingen bij.

 • 8.

  De leden van de werkgroep kunnen een beroep doen op de mogelijkheid om een deskundigenrapport te laten vervaardigen indien de inhoud van een adviesvraag daar om vraagt. De voorzitter besluit of een verzoek om een deskundigenrapport wordt gehonoreerd.

Hoofdstuk 3 Werkwijze

Artikel 4.
 • 1.

  De werkgroep komt in principe maandelijks bijeen.

 • 2.

  De vergaderingen van de werkgroep zijn openbaar.

 • 3.

  Bij gebrek aan agendapunten kan de vergadering door de voorzitter geannuleerd worden.

 • 4.

  De voorzitter kan besluiten om adviesvragen aan de werkgroep per post of per mail te laten verlopen. Daarbij zal de advisering van de afzonderlijke werkgroepleden gecommuniceerd worden naar de overige leden.

 • 5.

  De vergaderdata worden per kalenderjaar vastgesteld door de werkgroep.

 • 6.

  De vergaderingen worden door de voorzitter belegd. Hij draagt zorg voor de tijdige oproeping van de leden onder mededeling van de voor de vergadering vastgestelde agenda. Daarbij worden de te behandelen onderwerpen benoemd. Stukken dienen twee weekenden voorafgaand aan de vergadering in het bezit te zijn van de werkgroepleden.

 • 7.

  Adviesvragen aan de WUBBB zullen worden voorzien van een ambtelijk preadvies.

 • 8.

  De vergadering wordt niet gehouden indien blijkt dat niet meer dan de helft van de zitting hebbende leden of hun vervangers is opgekomen.

 • 9.

  Een maal per jaar zal een vergadering met het college van burgemeester en wethouders belegd worden.

Artikel 5.

De werkgroep brengt haar advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6.
 • 1.

  De adviezen van de werkgroep worden schriftelijk uitgebracht.

 • 2.

  De minderheid van de werkgroep kan verlangen dat van haar standpunt in de notulen c.q. het verslag melding wordt gemaakt.

 • 3.

  Een advies wordt met duidelijke redenen omkleed.

Hoofdstuk 4 Geheimhouding en openbaarheid

Artikel 7.
 • 1.

  Het verslag van de vergaderingen van de werkgroep wordt toegezonden aan burgemeester en wet houders na te zijn vastgesteld door de werkgroep.

 • 2.

  Adviezen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en zo spoedig mogelijk toegezonden aan burgemeester en wethouders.

Artikel 8.

Burgemeester en wethouders kunnen omtrent de inhoud van stukken, die aan de werkgroep worden verstrekt, geheimhouding opleggen.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 9.
 • 1.

  Voor het bijwonen van de vergaderingen ontvangen de leden van de werkgroep geen vergoeding.Burgemeester en wethouders kunnen de gemeenteraad voorstellen om de organisaties zoals genoemd in artikel 3, lid 1, sub c een nader te bepalen bedrag per jaar toe te kennen.

 • 2.

  De vergoeding van externe deskundigen wordt in een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Artikel 10.

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 11.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag dat de gemeenteraad het besluit tot vaststelling van de “verordening op de WUBBB” d.d. 31-08-2000 (reg. nr. 0010370) intrekt.

Artikel 12.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de WUBBB 2008".

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 07-10-08.

De gemeenteraad van Boxtel,

de griffier,

drs. J. Vis

de voorzitter,

F.H.J.M. van Beers