Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van de vergunningen voor het parkeren 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van de vergunningen voor het parkeren 1996
CiteertitelParkeerverordening Boxtel 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeerplaats, parkeren, parkeervergunning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van de vergunningen voor het parkeren, zoals vastgesteld bij besluit van 30 september 1993 en gewijzigd bij besluit van 1 juni 1995

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet, art. 6
 3. Wet algemene regels herindeling, art. 28
 4. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-1996Nieuwe regeling

23-05-1996

Brabants Centrum, 30-05-1996

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van de vergunningen voor het parkeren 1996

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-04-96;

 

gehoord de commissie Bes tuur en Middelen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling, artikel 149 van deGemeentewet, artikel 6 van de Wegenverkeerswet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

 • A.

  de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van de vergunningen voor het parkeren, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Boxtel bij zijn besluit van 30 september 1993, gewijzigd bij besluit van 1 juni 1995, met ingang van de datum van inwerkingtreding van het onder B vervatte besluit vervallen te verklaren;

 • B.

  vast te stellen de volgende verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van de vergunningen voor het parkeren 1996.

Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen

Artikel A

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het RVV 1966: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 4 mei 1966, Stb. 181;

 • b.

  het RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 24 juli 1990, Stb. 459;

 • c.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1966 of in het RVV 1990;

 • d.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden en lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • e.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het voertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • f.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met begrip van verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • g.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats behorende bij parkeerapparatuur;

 • h.

  belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die:

  • 1.

   is aangeduid met bord 99a uit bijlage 11 van het RVV 1966, dan wel met bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990, of

  • 2.

   gelegen is binnen zone aangeduid met bord 99aa uit bijlage 11 van het RVV 1966, dan wel met bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990 met het opschrift zone, voorzover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • i.

  vergunning: een door burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

 • j.

  vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend.

Afdeling II Plaatsen voor vergunninghouders, vergunningen en vergunningbewijzen

Artikel B
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren aan vergunninghouders is toegestaan.

Artikel C
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Een vergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig wanneer deze:

  • a.

   woont in een gebied waar belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, dan wel;

  • b.

   een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en aantoont dat het in het belang van diens beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren;

  • c.

   per huishouden wordt maar één vergunning, verstrekt. Burgemeester en Wethouders kunnen hiervan afwijken wanneer de verdeling van parkeerruimte voor centrumbezoekers en bewoners dit toelaat.

 • 3.

  De eigenaar of houder van een motorvoertuig die voldoet aan alle in het tweede lid gestelde voor­ waarden wordt, voor wat betreft de eerste aangevraagde vergunning, geacht te beantwoorden aan de onder a genoemde voorwaarde.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan eigenaren of houders van motorvoertuigen die niet voldoen aan één van de in het tweede lid genoemde voorwaarden.

 • 5.

  Een vergunning wordt niet verstrekt aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig wanneer deze beschikt over een parkeervoorziening op eigen terrein.

 • 6.

  Aan de vergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften en beperkingen mogen alleen strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

Artikel D
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, regels geven voor het aanvragen en verlenen van een vergunning.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst van een aan aanvraag voor een vergunning.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede lid genoemde termijn met ten hoogste 8 weken verlengen.

Artikel E
 • 1.

  Een vergunning wordt voor tenminste 3 maanden en voor ten hoogste 12 maanden verleend.

 • 2.

  De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   het gebied waarvoor de vergunning geldt;

  • b.

   het nummer dat aan de vergunning is verbonden;

  • c.

   de laatste maand en het jaar waarvoor de vergunning geldt.

Artikel F

Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de vergunninghouder;

 • b.

  wanneer de vergunninghouder het gebied, waarvoor de vergunning is verleend, metterwoon verlaat of het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

 • d.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

 • e.

  wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • f.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • g.

  om redenen van openbaar belang.

Afdeling III Verbodsbepalingen

Artikel G
 • 1.

  Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig te plaatsen of te laten staan:

  • a.

   op een parkeerapparatuurplaats;

  • b.

   op een belanghebbendenplaats.

 • 2.

  Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik ervan wordt belemmerd of verhinderd.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel H
 • 1.

  Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan wel met andere munten dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven in werking te stellen.

 • 2.

  Het is verboden op een parkeerapparatuurplaats gedurende de tijden waarop het parkeren daar slechts tegen betaling is toegestaan:

  • a.

   een motorvoertuig te parkeren indien de parkeerapparatuur niet in werking is gesteld of niet onmiddellijk na aanvang van het parkeren in werking wordt gesteld;

  • b.

   een motorvoertuig geparkeerd te houden indien de parkeerapparatuur aangeeft dat de parkeertermijn is verstreken.

 • 3.

  Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet wanneer aan de eigenaar of houder van het motorvoertuig een vergunning is verleend voor het parkeren op de betreffende categorie parkeerapparatuurplaatsen, het motorvoertuig duidelijk zichtbaar is voorzien van een vergunning en niet gehandeld wordt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorwaarden.

 • 4.

  Het in het tweede lid vervatte verbod is niet van toepassing op parkeerapparatuurplaatsen waar op grond van de Verordening Parkeerbelastingen Boxtel naheffingsaanslagen worden opgelegd wegens het niet betalen van het verschuldigde parkeergeld.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

Artikel I
 • 1.

  Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een belanghebbendenplaats slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te houden:

  • a.

   zonder vergunning;

  • b.

   zonder dat het motorvoertuig duidelijk zichtbaar is voorzien van de vergunning;

  • c.

   in strijd met de aan de vergunning verbonden voorwaarden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Afdeling IV Strafbepaling

Artikel J

Overtreding van het bepaalde in afdeling III van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de eerste categorie.

Afdeling V Overgangs- en slotbepalingen

Artikel K

Met de opsporing van overtredingen van deze verordening zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren belast.

Artikel L

Deze verordening kan worden aangehaald als: 'Parkeerverordening Boxtel 1996'.

Artikel M

Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen dag na die, waarop zij is afgekondigd.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 23-05-96.

De raad voornoemd,

de secretaris,

de voorzitter,