Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Toekenning verplaatsingskosten ter ondersteuning van de winkeliers in Boxtel bij de verhuizing naar kernwinkelgebied Boxtel-Binnen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToekenning verplaatsingskosten ter ondersteuning van de winkeliers in Boxtel bij de verhuizing naar kernwinkelgebied Boxtel-Binnen
CiteertitelStimuleringsbijdrage tot het verhuizen van ondernemingen naar kernwinkelgebied Boxtel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2015Nieuwe regeling

10-02-2015

Gemeenteblad 2015, 107836 | 16-11-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Toekenning verplaatsingskosten ter ondersteuning van de winkeliers in Boxtel bij de verhuizing naar kernwinkelgebied Boxtel-Binnen

Doel:

Deze regeling heeft als doel de winkelstructuur in het centrum van Boxtel te versterken via o.a. het beschikbaar stellen van een stimuleringsbijdrage voor concentratie van detailhandel in het kernwinkelgebied, waarvoor een bedrag van € 100.000,-- beschikbaar is in de begroting.

 

Overwegende dat:

 • -

  in de beleidsnota Detailhandel en Horeca Boxtel als ontwikkelpunt is opgenomen een bruisend compact centrum in Boxtel wegens de regionale functie daarvan en daarom het behoud en verder ontwikkelen van het compacte winkelgebied “Boxtel Binnen” als kernwinkelgebied ten doel is gesteld;

 • -

  het in verband daarmee wenselijk is om in vrijkomende panden in het compacte winkelgebied “Boxtel Binnen” ondernemingen te vestigen van buiten het compacte winkelgebied “Boxtel Binnen”, zijnde niet afkomstig uit een perspectiefrijk gebied;

 • -

  het gaat om een pilot van één jaar;

 • -

  exact een jaar na inwerkingtreding van deze regeling een evaluatie plaats zal vinden door het college, waaruit moet blijken of een verlenging van deze regeling wenselijk zal zijn;

 • -

  het beschikbare budget daartoe middels tegemoetkoming in de verplaatsingskosten feitelijk zal worden besteed;

 • -

  het daarvoor noodzakelijk is onderstaande regeling vast te stellen.

Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel.

 • b.

  Raad: raad van de gemeente Boxtel.

 • c.

  Kernwinkelgebied: gebied als zodanig aangegeven in de beleidsnota detailhandel en horeca van de gemeente Boxtel, vastgesteld door de raad op 31 maart 2015.

 • d.

  Centrumpand: ieder bestaand pand gelegen op een perceel dat is bestemd voor (onder meer) winkeldoeleinden aan de straten gelegen in het compacte centrum “Boxtel Binnen”, waartoe behoren de Rechterstraat, Kruisstraat, Markt, Rozemarijnstraat en de Croonpassage in Boxtel.

 • e.

  Perspectiefrijk gebied: winkels gelegen in centrum Liempde, winkels gelegen in Selissenwal, winkels in winkelcentrum Oosterhof en winkels gelegen aan de Vuurijzer.

 • f.

  Rechthebbende: de ondernemer die de winkel exploiteert zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel.

 • g.

  Stimuleringsbijdrage: een bijdrage ineens in de kosten voor doeleinden zoals omschreven in deze regeling.

 • h.

  Stimuleringsbijdrageplafond: het maximale bedrag dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld voor het op grond van deze regeling verstrekken van stimuleringsbijdragen voor het verhuizen van ondernemingen naar het kernwinkelgebied in Boxtel.

 • i.

  Onderneming: een winkel waarbij er in de bedrijfsvoering in overwegende mate sprake is van detailhandel/retail.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op:

 • a.

  het verstrekken van een stimuleringsbijdrage voor het verplaatsen van een onderneming van buiten het compacte winkelcentrum van Boxtel, maar wel gelegen in de gemeente Boxtel, maar niet gelegen in een perspectiefrijk gebied, naar een vrij(komend) bestaand pand in het kernwinkelgebied.

 • b.

  Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage kan worden ingediend door een rechthebbende met toestemming van de eigenaar van het te betrekken winkelpand.

Artikel 3 Stimuleringsbijdragen

 • 1.

  Burgemeester en wethouder kunnen een stimuleringsbijdrage van € 10.000,-- toekennen voor de verplaatsingskosten. Dit bedrag geldt per onderneming.

 • 2.

  Een stimuleringsbijdrage wordt toegekend voor het verplaatsen van een onderneming zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Behandeling

Burgemeester en wethouders behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Aanvraag stimuleringsbijdrage

 

Artikel 5 Vereisten aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 december 2016 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De schriftelijke aanvraag wordt in tweevoud ingediend bij burgemeester en wethouders. Hierbij worden de volgende stukken bijgevoegd:

  • a.

   (verhuis)plan dat een goed inzicht geeft in het te verlaten en te betrekken pand alsmede de termijn waarop dat plaatsvindt;

  • b.

   een uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt welke winkelactiviteiten worden bedreven en wie rechthebbende is;

  • c.

   een door alle partijen getekende huurovereenkomst van minimaal twee jaar of een gewaarmerkte koopovereenkomst.

Toekennen stimuleringsbijdrage

 

Artikel 6 Beslistermijn

Burgemeester & Wethouders, of een door hen gemandateerd afdelingshoofd, nemen binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing op het verzoek.

Artikel 7 Stimuleringsbijdrageplafond

Er is een subsidieplafond van € 100.000,--.

Artikel 8 Voorwaarden stimuleringsbijdrage

 • 1.

  De stimuleringsbijdrage wordt toegekend onder de voorwaarden dat:

  • a.

   op de datum van toekenning niet mag zijn begonnen met de uitvoering van de verplaatsingswerkzaamheden, tenzij burgemeester en wethouders van deze voorwaarde vooraf schriftelijk ontheffing hebben verleend;

  • b.

   binnen drie maanden na de verlening van de stimuleringsbijdrage een aanvang moet zijn gemaakt met de uitvoering van de verplaatsingswerkzaamheden;

 • 2.

  De aanvrager beschikt over alle benodigde vergunningen en/of ontheffingen om de onderneming te kunnen exploiteren.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Er wordt geen stimuleringsbijdrage toegekend voor:

 • a.

  verhuizingen die naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet in het belang van het centrum van Boxtel, mede bezien in het licht van de vastgestelde detailhandelsvisie, en/of de leefbaarheid zijn;

 • b.

  verhuizingen naar een pand dat wegens de bestemming daarvan niet geschikt is.

Artikel 10 Uitkering stimuleringsbijdrage

Na definitieve vaststelling van de verhuizing zal de bijdrage binnen 4 weken worden uitbetaald op een door de aanvrager opgegeven bankrekening.

Overige bepalingen

 

Artikel 13 Intrekking beschikking

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een beschikking geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   niet is voldaan aan de bij of krachtens deze regeling gestelde voorwaarden;

  • b.

   de stimuleringsbijdrage is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken de beschikking in ieder geval in indien de aanvrager meldt dat de desbetreffende verplaatsing niet zal plaatsvinden.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Als door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze regeling, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze regeling, mits de aard en strekking van deze regeling niet wordt aangetast.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op achtste dag na bekendmaking in het gemeenteblad en op de website www.officielebekendmakingen.nl en kan worden aangehaald als: Stimuleringsbijdrage tot het verhuizen van ondernemingen naar kernwinkelgebied Boxtel.