Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Regeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2015
CiteertitelRegeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsteunfractie, leden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling "Regeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2014"

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201726-06-2018Nieuwe regeling

10-11-2015

Gemeenteblad 2017, 231301 | 27-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2015

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 30 september 2015;

 

b e s l u i t :

 

de ‘Regeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2015’ vast stellen.

Artikel 1. Steunfractieleden

De raad kan, op voordracht van een fractie, per fractie maximaal 3 mensen voordragen als steunfractielid.

Artikel 2. Benoembaarheidseisen

Om in aanmerking te komen voor benoeming tot steunfractielid moeten de kandidaten voldoen aan de volgende benoembaarheidseisen:

 • 1.

  Zij moeten worden voorgedragen door een fractie, zoals bedoeld in artikel 7 van het Reglement van orde van de raad.

 • 2.

  De artikelen 10 en 11 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een steunfractielid.

Artikel 3. Benoeming

Steunfractieleden worden benoemd door de raad.

Artikel 4. Gedragscode raadsleden

Op de steunfractieleden is de gedragscode voor raadsleden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Zittingstermijn

Steunfractieleden worden benoemd voor de zittingstermijn van de raad. Aan het einde van de zittingstermijn verliezen de steunfractieleden van rechtswege hun benoeming.

Artikel 6. Rechten van steunfractieleden

 • 1.

  Zij ontvangen de raadsstukken digitaal, met uitzondering van vertrouwelijke stukken.

 • 2.

  Aan steunfractieleden die beschikken over een tablet worden software en/of licenties ten behoeve van het papierloos vergaderen beschikbaar gesteld.

 • 3.

  Zij kunnen gebruik maken van de regeling waarbij aan hen, net als aan raadsleden, een tablet in bruikleen beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden als steunfractielid.

 • 4.

  Steunfractieleden kunnen deelnemen aan alle cursussen en trainingen die door de gemeente ten behoeve van de raad worden georganiseerd.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2015’ en treedt in werking daags na bekendmaking. Hiermee komt de ‘Regeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2014’ te vervallen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 10 november 2015.

De gemeenteraad van Boxtel,

de griffier,

mw. ir. V.M.E. van den Broek

de voorzitter,

M. Buijs