Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening Bekendmakingen Boxtel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Bekendmakingen Boxtel
CiteertitelVerordening bekendmakingen gemeente Boxtel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2013Nieuwe regeling

26-11-2013

Brabants Centrum, 26-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bekendmakingen gemeente Boxtel

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-10-13;

 

gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken;

 

b e s l u i t :

 

de ‘Verordening Bekendmakingen Boxtel’ vast te stellen.

Artikel 1. Gemeenteblad

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt uitgegeven op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

Artikel 2. Bekendmaking, publicatie en kennisgeving

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad, tenzij in specifieke wetgeving anders is voorgeschreven.

 • 2.

  De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Indien omvang of complexiteit integrale opname in de weg staan, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronisch gemeenteblad. In dat geval zal het gehele besluit elektronisch ter inzage worden gelegd op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats op de website van de gemeente Boxtel.

 • 4.

  Berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid en artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, worden uitsluitend elektronisch verzonden en bekendgemaakt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad, tenzij in specifieke wetgeving anders is voorgeschreven.

 • 5.

  Van aanvragen en berichten die wel tot een of meer geadresseerden zijn gericht, als bedoeld in artikel 2:14, eerste lid, en artikel 3:41, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en voor zover kennisgeving of mededeling door wetgeving is voorgeschreven, worden uitsluitend elektronisch gepubliceerd door plaatsing op de website van de gemeente Boxtel, tenzij in specifieke wetgeving anders is voorgeschreven.

Artikel 3. Bijzondere omstandigheden

 • 1.

  Wanneer in het geval van calamiteiten elektronische uitgifte van het gemeenteblad geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, is het huis-aan-huisblad Brabants Centrum het vervangend publicatiemiddel van bekendmakingen.

 • 2.

  Wanneer geen gevolg gegeven kan worden aan het genoemde in het eerste lid van dit artikel, kan het college van burgemeester en wethouders in bijzondere omstandigheden bepalen dat besluiten als bedoeld in artikel 2 op andere geschikte wijze worden bekendgemaakt.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op besluiten als bedoeld in artikel 176 van de Gemeentewet.

Artikel 4. Ter inzagelegging en afschriften

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften als bedoeld in artikel 139 Gemeentewet, zijn digitaal ter inzage op de website van de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving, namelijk: www.wetten.overheid.nl.

 • 2.

  Ontwerpbesluiten als bedoeld in artikel 3:11, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, zijn digitaal ter inzage op de website van de gemeente Boxtel, tenzij in specifieke wetgeving anders is voorgeschreven.

 • 3.

  Een ieder kan de elektronische gemeentebladen ook tijdens kantooruren raadplegen in de informatiehoek in de publiekshal van het gemeentehuis op een computer.

 • 4.

  Iedereen kan op zijn verzoek een afschrift krijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening bekendmakingen gemeente Boxtel”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Boxtel in openbare vergadering van 26-11-13.

De gemeenteraad van Boxtel,

de griffier,

mw. ir. V.M.E. van den Broek

de voorzitter,

M. Buijs