Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2018
CiteertitelUitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpafval, afvalstof, afvalstoffen, heffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2014'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2017Nieuwe regeling

28-11-2017

Gemeenteblad 2017, 231214 | 27-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2018

Burgemeester en wethouders van Boxtel;

 

gelet op artikel 17 van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2018

Artikel 1. Nadere regels ter zake van de afvalstoffenheffing van bedrijfswoningen

Op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige kan ontheffing verleend worden van de plicht tot voldoening van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten behorende tarieventabel onder de volgende, cumulatieve, voorwaarden:

 • a.

  De belastingplichtige ingevolge de afvalstoffenheffing dient gebruiker te zijn van een woonruimte en een bedrijfsruimte op dezelfde locatie in de gemeente.

 • b.

  De belastingplichtige dient eigenaar c.q. vennoot, c.q. directeur-grootaandeelhouder te zijn van het bedrijf c.q. de vennootschap.

 • c.

  De belastingplichtige moet een overeenkomst kunnen overleggen inhoudende dat een vuilafvoerbedrijf zich verplicht zowel bedrijfsafvalstoffen als huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen en waaruit voor de belastingplichtige een financiële verplichting voortvloeit.

Artikel 2. Nadere regels ter zake van het aanbieden op de milieustraten van de gemeente Boxtel dan wel op aanvraag inzamelen van afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 4 van de bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten behorende tarieventabel

 • a.

  Bij deze diensten dient gebruik gemaakt te worden van een knippenkaart.

 • b.

  Degenen die belastingplichtig zijn ingevolge hoofdstuk 1 van de bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten behorende tarieventabel, krijgen één gratis knippenkaart met 10 knippen.

 • c.

  Naast de gratis knippenkaart als genoemd onder b, kunnen extra knippenkaarten gekocht worden. Op één knippenkaart staan 5 knippen.

 • d.

  De knippenkaart als genoemd onder b wordt tevens als legitimatiebewijs aangemerkt. Extra kaarten worden alleen verstrekt op vertoon van voornoemd legitimatiebewijs.

 • e.

  De knippenkaart als genoemd onder b is alleen geldig in de kalenderjaren waarvoor deze verstrekt wordt, ongeacht het saldo op de kaart na afloop van het laatste kalenderjaar waarin de kaart geldig is. Voor niet gebruikte knippen wordt geen vergoeding gegeven.

 • f.

  Andere knippenkaarten dan genoemd onder b worden niet als legitimatiebewijs aangemerkt.

 • g.

  Andere knippenkaarten dan genoemd onder b hebben, tot nadere aankondiging, een onbeperkte geldigheidsduur.

 • h.

  Voor de hierna aangeduide huishoudelijke afvalstoffen gelden de volgende acceptatievoorwaarden:

  Soort huishoudelijk afval

  Acceptatievoorwaarde

  asbest

  maximaal 6 platen per keer

  sloophout, vlakglas en schoon puin

  voor het totaal maximaal 1 m³ per keer

  grofvuil

  maximaal 1 m³ per keer

  autobanden zonder velg

  maximaal 4 banden per keer

  autobanden met velg

  maximaal 4 banden per keer

  tractorbanden

  maximaal 1 band per keer

  snoeihout

  maximaal 1 m³ per keer

  schone grond

  maximaal 1 m³ per keer*

  dakleer

  maximaal 1 m³ per keer

  matrassen

  maximaal 4 éénpersoonsmatrassen of 2 tweepersoonsmatrassen per keer

  * Bij de acceptatie van grond is de mogelijkheid aanwezig dat de aanbieder wordt doorgestuurd naar een particuliere grondbank indien de herkomst (niet uit een particuliere tuin) of de samenstelling van de grond (mogelijk vervuild) door de acceptant niet vertrouwd wordt. Verontreinigde grond wordt in ieder geval niet geaccepteerd op de milieustraat

   

 • i.

  Bedrijfsafval en meststoffen worden niet geaccepteerd op de milieustraat.

 • j.

  Voor het op aanvraag inzamelen van de afvalstoffen gelden de volgende voorwaarden:

  • -

   de maximale omvang wordt gesteld op 1 m³;

  • -

   de afvalstoffen moeten vanaf het perceel van de aanvrager worden aangeboden;

  • -

   de aanvrager dient op het perceel aanwezig te zijn;

  • -

   inzameling is alleen mogelijk op twee vaste dagen per kalenderjaar;

  • -

   asbest, klein chemisch afval en andere dan grove huishoudelijke afvalstoffen worden niet ingezameld.

Artikel 3. Tegemoetkoming huishoudens met medisch afval

 • a.

  Voor percelen waarvoor afvalstoffenheffing verschuldigd is en waarbij sprake is van extra afval van medische aard (bijv. door een stoma, incontinentie of thuisdialyse) kan een tegemoetkoming worden verleend van maximaal € 36,00 per huishouden per kalenderjaar.

 • b.

  De tegemoetkoming kan worden aangevraagd op het moment dat de aanslag over een bepaald jaar is ontvangen. De aanvraag moet binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag ingediend worden.

 • c.

  Bij de aanvraag dienen bewijsstukken te worden gevoegd waaruit blijkt dat er sprake is een chronische ziekte of handicap waardoor extra (medisch) afval ontstaat (verklaring arts, nota/pakbon leverancier).

 • d.

  Als er slechts een gedeelte van het jaar sprake is van medisch afval en/of er slechts voor een gedeelte van het jaar afvalstoffenheffing is berekend, wordt de tegemoetkoming naar rato berekend.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • a.

  De “Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2014” wordt ingetrokken met ingang van de onder c genoemde datum van ingang van dit besluit.

 • b.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • c.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2018.

 • d.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2018”.

Boxtel,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,

M. Buijs