Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Gebiedsaanwijzing cameratoezicht Markt / Rechterstraat Boxtel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing cameratoezicht Markt / Rechterstraat Boxtel
CiteertitelGebiedsaanwijzing cameratoezicht Markt / Rechterstraat Boxtel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpgebied, aanwijzing, camera, toezicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 151c
 2. Politiewet 2012, art. 3
 3. Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012, art. 2.9.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2018Nieuwe regeling

19-03-2018

Gemeenteblad 2018, 58699 | 21-03-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing cameratoezicht Markt/ Rechterstraat Boxtel

De burgemeester van Boxtel;

 

gezien het advies van politie eenheid Oost-Brabant d.d. 23 februari 2018;

 

gehoord de officier van justitie arrondissement Oost-Brabant d.d. 23 februari 2018;

 

overwegende:

 

 • -

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.9.2 Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012 kan besluiten tot plaatsing van tijdelijke camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • -

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c Gemeentewet, artikel 2.9.2 Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012 en artikel 3 Politiewet 2012;

b e s l u i t :
 • 1.

  Het volgende gebied aan te wijzen als gebied waar, tijdens twee evenementen, te weten Carnaval en Kermis cameratoezicht zal plaatsvinden:

  • a.

   - Markt

   - kruising Rechterstraat met Croonpassage

    

 • 2.

  Te bepalen dat het cameratoezicht in de gebieden als vermeld onder 1a. zal plaatsvinden tot 31 augustus 2020. Voor het einde van deze datum zal er een heroverweging plaatsvinden.

   

 • 3.

  Inzake het onder punt 1a. aangewezen gebied worden de beelden, tijdens de onder 1 genoemde evenementen live uitgekeken indien nodig in verband met handhaving van de openbare orde.

   

 • 4.

  De camera’s voorafgaand en na afloop van de onder 1 genoemde evenementen zullen worden opgebouwd en zullen worden afgebroken.

   

 • 5.

  De camerabeelden tijdens de onder 1 genoemde evenementen 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

   

 • 6.

  De opgenomen beelden worden ten hoogste 7 dagen bewaard.

   

 • 7.

  De politie bekijkt de opgenomen beelden indien er klachten worden ingediend, aangifte wordt gedaan, strafbare feiten zijn gepleegd of indien dit van belang is naar aanleiding van incidenten of (dreigende) verstoringen van de openbare orde en veiligheid.

   

 • 8.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

De burgemeester van Boxtel, 19 maart 2018.

M. Buijs