Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Besluit vereiste van verklaring van geen bedenkingen omgevingsrecht Boxtel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vereiste van verklaring van geen bedenkingen omgevingsrecht Boxtel 2012
CiteertitelBesluit vereiste van verklaring van geen bedenkingen omgevingsrecht Boxtel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpvvgb, Wabo, Bor

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit van 22 juni 2010, waarbij categorieën van gevallen zijn vastgesteld waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.27
  2. Besluit omgevingsrecht, art. 6.5, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-201214-12-2019Nieuwe regeling

10-04-2012

Brabants Centrum, 12-04-2012

Raadsbesluit 10-04-2012, punt 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vereiste van verklaring van geen bedenkingen omgevingsrecht Boxtel 2012

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gehoord de commissie Ruimtelijke Zaken;

 

gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht;

 

besluit het volgende:

Artikel 1. Vereiste van verklaring van geen bedenkingen

Een verklaring van geen bedenkingen is niet vereist, voor zover het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is ten aanzien van een aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening.

Artikel 2. Uitzonderingen

Artikel 1 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op het opsporen en winnen van schaliegas.

Artikel 3. Toezendverplichting

De commissie Ruimtelijke Zaken wordt in kennis gesteld van iedere omgevingsvergunning waarop artikel 1 van toepassing is.

Artikel 4. Intrekking oude regeling

Het besluit van 22 juni 2010, waarbij categorieën van gevallen zijn vastgesteld waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit vereiste van verklaring van geen bedenkingen omgevingsrecht Boxtel 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 april 2012.

De voorzitter,

De griffier,