Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Protocol Marktmeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProtocol Marktmeester
CiteertitelProtocol Marktmeester
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmarkt
Externe bijlagenBijlage I Bijlage II Bijlage III

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2003Nieuwe regeling

19-08-2003

Brabants Centrum, 04-09-2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Protocol Marktmeester

 

 

1. Inleiding

De marktmeester is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde krachtens of bij de Marktverordening 2001. Op marktdagen dient de marktmeester te allen tijde bereikbaar te zijn. Indien de marktmeester verhinderd is, zullen zijn taken worden waargenomen door de vervangend marktmeester. Het mag duidelijk zijn dat het onderstaande vooral met beleid moet worden toegepast. De volgende zaken behoren tot de taken van de marktmeester.

2. Toewijzing van dagplaatsen en standwerkerplaatsen (elke week)

De marktmeester heeft nu op donderdag van 16:00 uur tot 17:00 uur telefonisch spreekuur waarin de gegadigden voor dag- en standwerkerplaatsen zich aanmelden en meteen horen of ze kunnen komen of niet.

Met de inwerkingtreding van Marktverordening 2001 zal dit anders gebeuren.

De dagplaats wordt toegewezen op de dag zelf om 8:30 uur overeenkomstig volgorde van aanmelding bij de marktmeester op de dag zelf vóór 8:30 uur (artikel 2,11.2). Standwerkerplaatsen worden toegewezen door loting (artikel 2.12.1). De loting zal plaatsvinden om 8:30 uur op de dag zelf onder degenen die zich op de dag zelf vóór 8:30 uur bij de marktmeester hebben aangemeld (artikel 2.12.2).

Er hoeft niet geloot te worden als het aantal standwerkers het aantal standwerkerplaatsen niet overtreft. Overgebleven dagplaatsen kunnen ook als standwerkerplaatsen worden ingezet en omgekeerd. Niet ingenomen standplaatsen kunnen als extra dagplaats of standwerkerplaats worden gebruikt. De gelden voor dagplaatsen en standwerkerplaatsen worden contant geïnd door de marktmeester en door hem nog dezelfde dag in de kas gestort. De kwitantie geldt als bewijs van aanwijzing van de dagplaats of standwerkerplaats.

De tarieven zijn te vinden in Bijlage 1.

 

Bovenstaande betekent dat bekend moet zijn waar de marktmeester zich bevindt of op welk mobiele telefoonnummer de marktmeester vanaf half acht bereikbaar is. Daarnaast moet bekend zijn waar de (eventuele) loting plaatsvindt (suggestie: fontein op de markt).

3. Controle op het gebruik van standplaatsen

De marktmeester dient het gebruik van de standplaatsen te controleren. Van belang zijn hier de volgende punten, waarbij is weergegeven op welke wijze ze gecontroleerd dienen te worden:

 • Het innemen van standplaatsen mag niet voor 5:30 uur gebeuren. Controle via steekproef.

 • Het verlaten van standplaatsen mag niet na 15:00 uur gebeuren. Controle via steekproef.

 • De verkoop start om 8:30 uur (niet later). Controle: toezicht elke week.

 • De verkoop stopt om 12:30 uur (niet eerder). Controle; toezicht elke week.

 • De vergunninghouder mag niet meer ruimte innemen dan aan hem is toegewezen. Controle: toezicht elke week. Daarnaast mag hij de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein niet belemmeren of hinderen (borden of standaards of extra verkoopruimte). Controle: toezicht elke week (ook veiligheid speelt hier een rol!).

 • De vergunninghouder mag alleen de artikelen verkopen waarvoor hij een vergunning heeft. Controle: toezicht elke week.

 • De vergunninghouder dient zijn standplaats persoonlijk in te nemen. Controle via regelmatige steekproef.

 • Rij- en voertuigen waarmee goederen of waren zijn aangevoerd, mogen niet op de markt aanwezig zijn (auto's, busjes, etc.), tenzij er door het college ontheffing is verleend. Controle: toezicht elke week.

 • De bedrijfsnaam moet duidelijk zichtbaar zijn. Controle: regelmatige steekproef.

 • De vergunninghouder moet zijn afval zelf inzamelen en zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving schoon achter te laten. Controle: toezicht elke week).

 • De vergunninghouder voor verkoop van eet- en drinkwaren dient voldoende afvalbakken voor zijn standplaats te plaatsen en toe te zien op het gebruik ervan. Controle: toezicht elke week.

 • De vergunninghouder mag geen andere dan elektrische verlichting gebruiken. Controle: regelmatige steekproef. De vergunninghouder mag zelf niet in elektriciteit voorzien noch die betrekken van iemand anders dan door het college aangewezen. Controle: incidentele steekproef.

 • De vergunninghouder mag geen gebruik maken van luidsprekers, versterkers etc. en geen geluidsapparatuur (tenzij voor verkoop) aanwezig hebben op de standplaats. Controle: incidentele steekproef.

 • De vergunninghouder mag geen gebruik maken van verwarmingstoestellen en/ bakinstallaties (tenzij ontheffing van college). Controle: regelmatige steekproef.

 • De vergunninghouder dient zijn standplaatsgeld tijdig te voldoen. Controle: op basis van mededelingen van CO.

 

Indien er zich onenigheden voordoen tussen marktkooplieden, vooral met betrekking tot aankomst en vertrek, dient de marktmeester bemiddelend op te treden.

Indien er een klacht of melding van een mogelijke overtreding is geuit door derden, dient dit zo snel mogelijk onderzocht te worden.

 

Bijgevoegde tabellen (Bijlage II en III) geven op basis van de artikelen in de marktverordening een overzicht van de te nemen maatregelen bij overtreding. De vergunninghouder die een overtreding begaat, dient op het moment van constatering daar ook mondeling op attent gemaakt te worden en te worden verzocht de geconstateerde overtreding meteen op te heffen (indien mogelijk).

Overtredingen dienen zo snel mogelijk aan de coördinator economische zaken te worden gemeld, zodat er zo snel mogelijk een eerste schriftelijke reactie kan volgen. Indien deze niet aanwezig is, dient de overtreding gemeld te worden aan de seniorbeleidsmedewerker economische zaken of het afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling.

Overtredingen die onmiddellijk worden opgeven (na het mondelinge verzoek) zullen de eerste keer niet tot een schriftelijke waarschuwing leiden, maar dienen toch te worden gerapporteerd.

 

In geval er fysiek geweld tegen de marktmeester of tegen derden wordt gebruikt, dient de marktmeester onmiddellijk de politie te in te schakelen.

 

De marktmeester heeft minstens 1 keer per 2 maanden overleg met de portefeuillehouder. Daartoe neemt hij zelf het initiatief.

 

Het is in het verleden wel eens voorgekomen dat er op vrijdagochtend nog auto's geparkeerd waren op het marktterrein. Inmiddels is het mogelijk om die weg te laten slepen (wegsleepregeling). Als er geconstateerd wordt dat er een auto geparkeerd is, dan kan de politie gebeld worden.

De politie zorgt voor de verdere afwikkeling.

 

's Zomers worden door horecaondernemers terrassen geplaatst. Net zoals de marktkooplieden horen ook de horecaondernemers zich aan de begrenzing te houden die in hun vergunning is aangegeven. Indien daarover onenigheid bestaat, kan de marktmeester contact opnemen met afdeling Centrale Ondersteuning, juridische zaken.

Het zal voorkomen dat marktkooplieden mondeling een mededeling aan de marktmeester doen, zonder latere schriftelijke bevestiging in de veronderstelling dat deze door wordt gegeven en wordt verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het opzeggen van een standplaats, vragen om ontheffing etc. De marktmeester dient de marktkooplieden er dan op attent te maken dat mededeling of vragen van die aard schriftelijk moeten worden ingediend.

4. Andere taken

Andere taken van de marktmeester zijn:

 • Het plaatsen en verwijderen van de paaltjes in de Clarissenstraat bij respectievelijk de start en het einde van de weekmarkt. Het terugplaatsen van de paaltjes op Duinendaal bij het einde van weekmarkt. (Elke week)

 • Het aannemen en bijhouden afmeldingen van vergunninghouders wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden. De vergunninghouder dient namelijk de standplaats tenminste eenmaal per twee weken en ten minste negenmaal per aaneengesloten periode van dertien weken in te nemen. Deze gegevens dienen met zorg schriftelijk (of in computerbestand) te worden vastgelegd. (Elke week)

 • Deelnemen aan de vergaderingen van de marktcommissie.

 • Adviseren in het kader van marktindeling, branchering en vergunningverlening.

 • Adviseren in het kader van ontheffingen.

 • Contacten met de kramenzetter inzake verplaatsing van de weekmarkt.

 • Verplaatsing van de weekmarkt: meedelen aan de marktkooplieden, inventariseren wie er wel of niet komt, maken van een indeling voor de te verplaatsen weekmarkt en dat schriftelijk meedelen aan de marktkooplieden, regelen aggregaat.

 • Andere voorkomende werkzaamheden.

5. Vervangend marktmeester

Hoewel het streven is dat indien de marktmeester vervangen wordt, dit ook volledig zal gebeuren, is het in geval van gedeeltelijke vervanging van belang dat in elk geval de punten waarbij "elke week" is vermeld worden waargenomen. Ook dient duidelijk te zijn wie de marktmeester wanneer vervangt. De vervangend marktmeester handelt in voornoemde gevallen hetzelfde als de marktmeester.

6. Taken van de coördinator economische zaken in zake de weekmarkt

 • Bijhouden van:

  • -

   de wachtlijst,

  • -

   de anciënniteitlijst, deze dient actueel ter beschikking van de marktmeester te zijn.

 

 • Voorbereiden van, deelnemen aan en uitwerking van vergaderingen van de marktcommissie. Maken van de nieuwsbrief na elke vergadering van de marktcommissie.

 

 • Voorbereiden van:

  • -

   acties en sancties op overtredingen,

  • -

   vergunningverlening,

  • -

   marktindeling, en

  • -

   branchering,

  • -

   ontheffingsbesluiten,

  • -

   verplaatsing weekmarkt.

    

 • Secretariaat van de marktcommissie.

   

 • Andere voorkomende werkzaamheden.

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage III