Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Regeling betreffende de steunfractieleden gemeente Boxtel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling betreffende de steunfractieleden gemeente Boxtel 2018
CiteertitelRegeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsteunfractie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'Regeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2015'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2018Nieuwe regeling

05-06-2018

Gemeenteblad 2018, 133934 | 25-06-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betreffende de steunfractieleden gemeente Boxtel 2018

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 19 april 2018;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Regeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2018

Artikel 1 Steunfractieleden

Iedere in de raad vertegenwoordigde fractie heeft het recht om maximaal drie steunfractieleden aan te wijzen.

Artikel 2. Benoembaarheidseisen

Om in aanmerking te komen voor benoeming tot steunfractielid moeten de kandidaten voldoen aan de volgende benoembaarheidseisen:

 • a.

  men heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EU. Of men heeft een geldige verblijfsvergunning en verblijft minimaal 5 jaar legaal in Nederland;

 • b.

  18 jaar of ouder;

 • c.

  woonachtig in een Nederlandse gemeente;

 • d.

  niet uitgesloten van het kiesrecht.

Artikel 3. Benoeming

 • 1.

  Steunfractieleden worden benoemd door de eigen fractie.

 • 2.

  Het is aan de fractie om na te gaan of de kandidaat voldoet aan de benoembaarheidseisen.

 • 3.

  Steunfractieleden worden door de fracties aangemeld bij de griffier die hiervan een lijst bijhoudt.

 • 4.

  De griffier stelt het presidium op de hoogte indien zich personele wisselingen voordoen aangaande de steunfractieleden.

Artikel 4. Gedragscode raadsleden

Op de steunfractieleden is de gedragscode voor raadsleden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Zittingstermijn

Het steunfractielidmaatschap eindigt:

 • 1.

  wanneer het steunfractielid niet meer voldoet aan de vereisten zoals vermeld in artikel 2;

 • 2.

  bij opzegging door het steunfractielid;

 • 3.

  bij opzegging door de voorzitter van de fractie die het steunfractielid heeft voorgedragen;

 • 4.

  bij installatie van een nieuwe gemeenteraad na verkiezingen.

Artikel 6. Bevoegdheden steunfractieleden

Steunfractieleden mogen deelnemen aan informatieve bijeenkomsten van de raad, niet zijnde raadsvergaderingen. Eveneens kunnen zij deelnemen in bepaalde werkgroepen van de raad, zulks ter beoordeling aan het presidium. Zij vervangen of ondersteunen daarbij de raadsleden van de fractie waarvoor zij benoemd zijn.

Artikel 7. Rechten van steunfractieleden

 • 1.

  Zij ontvangen de raadsstukken digitaal, met uitzondering van vertrouwelijke stukken.

 • 2.

  Aan steunfractieleden die beschikken over een tablet worden software en/of licenties ten behoeve van het papierloos vergaderen beschikbaar gesteld.

 • 3.

  Zij kunnen gebruik maken van de regeling waarbij aan hen, net als aan raadsleden, een tablet in bruikleen beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden als steunfractielid.

 • 4.

  Steunfractieleden kunnen deelnemen aan cursussen en trainingen die door de gemeente ten behoeve van de raad worden georganiseerd.

Artikel 8. Vergoeding voor de werkzaamheden

Steunfractieleden wordt geen vergoeding toegekend voor de werkzaamheden.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2018’ en treedt in werking daags na bekendmaking. Hiermee komt de ‘Regeling steunfractieleden gemeente Boxtel 2015’ te vervallen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 5 juni 2018.

De gemeenteraad van Boxtel,

de griffier,

mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,

M. Buijs