Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Gebiedsaanwijzing cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel
CiteertitelGebiedsaanwijzing cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpgebied, aanwijzing, camera, toezicht
Externe bijlageGebied cameratoezicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 151c
 2. Politiewet 2012, art. 3
 3. Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012, art. 2.9.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2018Nieuwe regeling

17-07-2018

Gemeenteblad 2018, 157187 | 19-07-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel

De burgemeester van Boxtel;

 

gezien het advies van politie eenheid Oost-Brabant d.d. 11 juli 2018;

 

gehoord de officier van justitie arrondissement Oost-Brabant d.d. 13 juli 2018;

 

overwegende dat:

 

 • -

  de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.9.2 van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012 kan besluiten tot plaatsing van tijdelijke camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

   

 • -

  het cameratoezicht in het hierna te noemen gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

   

 • -

  het belang van handhaving van de openbare orde in het onderhavige geval zwaarder weegt dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

   

 • -

  de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

   

 • -

  het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

   

 • -

  in het horecaconcentratiegebied op en rondom de Markt op vrijdag, zaterdag en zondag gedurende20:00 en 05.00 uur regelmatig sprake is van verstoring van de openbare orde als gevolg van openbare dronkenschap, baldadigheid, openbare geweldpleging en mishandeling;

   

 • -

  de politie vanwege meldingen met een hogere prioriteit op voornoemde dagen en tijdstippen niet permanent aanwezig kan zijn op en rondom de Markt;

   

 • -

  uit eerdere proeven met cameratoezicht in Boxtel gebleken is dat door de preventieve werking van cameratoezicht het aantal verstoringen van de openbare orde afneemt;

   

 • -

  cameratoezicht een bijdrage levert aan het vroegtijdig signaleren van (dreigende) verstoringen van de openbare orde;

   

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 2.9.2 van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012 en artikel 3 van de Politiewet 2012;

b e s l u i t :
 • 1.

  binnen Boxtel het gebied als weergegeven in bijlage 1 aan te wijzen als gebied waar cameratoezichtplaats zal vinden, dit betreft het gebied:

  • -

   Markt;

  • -

   Markt – Rosemarijnstraat – Magdalena’s pad;

  • -

   kruising Clarissenstraat - Croonpassage – Kruisstraat;

 • 2.

  dat het cameratoezicht in het onder 1 genoemde gebied plaats zal vinden tot 1 juli 2019;

 • 3.

  dat voor het einde van de onder 2 genoemde periode een evaluatie van het cameratoezicht plaats zal vinden;

 • 4.

  dat de camerabeelden van het onder 1 genoemde gebied op vrijdag en zaterdag live bekeken worden tussen 20.00 uur en 05.00 uur, voor zover noodzakelijk in verband met handhaving van de openbare orde;

 • 5.

  dat de camerabeelden van het onder 1 genoemde gebied 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen;

 • 6.

  dat de politie de opgenomen camerabeelden kan bekijken indien er klachten worden ingediend, aangifte wordt gedaan, strafbare feiten zijn gepleegd of indien dit van belang is naar aanleiding van incidenten of (dreigende) verstoringen van de openbare orde en veiligheid;

 • 7.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

De locoburgemeester van Boxtel, 17 juli 2018.

P. van de Wiel

Bijlage 1. Gebied cameratoezicht

Gebied cameratoezicht