Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Mandaatbesluit voucherregeling muziekonderwijs Boxtel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit voucherregeling muziekonderwijs Boxtel 2019
CiteertitelMandaatbesluit voucherregeling muziekonderwijs Boxtel 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-256785

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit voucherregeling muziekonderwijs Boxtel 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

 

gezien de Cultuurnota 2017 ‘Bouwen aan betekenis’ en de notitie ‘Kanteling in de muziekstructuur Boxtel, Werken aan een nieuw melodie’;

 

gelet op titel 4.2 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Boxtel 2017 en de Regeling vouchers muziekonderwijs Boxtel 2019;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het:

 

Mandaatbesluit voucherregeling muziekonderwijs Boxtel 2019

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   Regeling: de Regeling vouchers muziekonderwijs Boxtel 2019;

  • b.

   Awb: de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Voor zover van belang zijn de begripsomschrijvingen als bedoeld in artikel 1 van de Regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2. Mandaat

 

 • 1.

  Voor het beslissen op een aanvraag om:

  • a.

   een voucher, zoals bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Regeling, en

  • b.

   opname van een muziekdocent op de muziekdocentenlijst, zoals bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Regeling;

wordt mandaat verleend aan de muziekconsulent.

 • 2.

  Wat betreft een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt de muziekconsulent eveneens mandaat verleend voor besluiten op grond van de artikelen 4:5 en 4:6 van de Awb.

 • 3.

  Wat betreft een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt de muziekconsulent gemachtigd om ingevolge artikel 4:5 van de Awb de aanvrager de gelegenheid te bieden zijn aanvraag binnen een door de muziekconsulent te stellen termijn aan te vullen.

 • 4.

  De muziekconsulent wordt eveneens gemachtigd om inzake artikel 4:7 van de Awb:

  • a.

   de aanvrager de gelegenheid te bieden zijn zienswijze naar voren te brengen, of

  • b.

   toepassing daarvan ingevolge artikel 4:11 van de Awb achterwege te laten.

Artikel 3. Instructies voor de gemandateerde

 

 • 1.

  Een voucher wordt uitsluitend verstrekt voor zover voldaan wordt aan artikel 6 van de Regeling en het subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 8 van de Regeling, nog niet is bereikt.

 • 2.

  Een muziekdocent wordt uitsluitend opgenomen op de muziekdocentenlijst voor zover hij voldoet aan artikel 11, tweede lid, van de Regeling.

 • 3.

  De uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

 

Hoogachtend of Met vriendelijke groet,

 

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,

 

gevolgd door de handtekening, de naam van de functionaris en daaronder de functieaanduiding ‘muziekconsulent’.

 

Artikel 4. Slotbepalingen

 

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit voucherregeling muziekonderwijs Boxtel 2019.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel op 27 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

de gemeentesecretaris,

drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,

M. Buijs