Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2019
CiteertitelRegeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerptarieven, inritten, herstraten, onderhoud, object-bewegwijzering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object bewegwijzering 2018'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201801-01-2020Nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-281748

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2019

Burgemeester en wethouders van Boxtel;

 

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2019

Artikel 1. Aard van de regeling

 

De strekking van de onderhavige regeling is de vaststelling van de tarieven voor de diensten zoals vermeld in de bij deze regeling behorende tarieventabel. Voorts zijn in de regeling bepalingen opgenomen inzake de wijze van berekening en betaling van het op basis van de vastgestelde tarieven verschuldigd bedrag.

 

Artikel 2. Tarieven

 

Het verschuldigd bedrag wordt vastgesteld op basis van de tarieven, opgenomen in de bij deze regeling behorende tarieventabel.

 

Artikel 3. Wijze van heffing

 

 • 1.

  Het verschuldigd bedrag wordt in rekening gebracht bij degene die de in de bij deze regeling behorende tarieventabel vermelde diensten heeft aangevraagd.

 • 2.

  Het verschuldigd bedrag wordt in rekening gebracht door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 

Artikel 4. Termijnen van betaling

 

 • 1.

  Het verschuldigd bedrag moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 3, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  Het verschuldigd bedrag moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 3, tweede lid, wordt toegezonden, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  De ‘Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2018’ van 28 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de regeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de diensten die voor die datum zijn aangevraagd.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de regeling is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2019’.

 

 

Boxtel, 20 november 2018.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,

M. Buijs

Bijlage: Tarieventabel behorende bij de “Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2019” als bedoeld in artikel 1 van deze regeling

 

 

 

Tarief excl. BTW

a.

Aanleg inritten (per m¹)

 

 

vaste prijs per m¹

€ 55,00

 

vaste prijs verplaatsen van een lichtmast

€ 678,30

 

vaste prijs verplaatsen van een kolk

€ 117,30

 

vaste prijs rooien van een boom (cf. methode Raad)

€ PM

b.1

Herstraten uitvoering door gemeente:

 

 

De onderstaande tarieven worden gehanteerd bij het herstraten van sleuven die door de vergunninghouder zijn gemaakt en die op last van of door de gemeente zelf worden uitgevoerd.

 

 

Tegels

 

 

tegels 4½ cm herstraten per m²

€ 27,70

 

tegels sleufbreedte 0-5 cm; 0,4 x 25,35

€ 12,60

 

tegels sleufbreedte 50-100 cm; 0,75 x 23,35

€ 21,00

 

tegels lasgaten per m²

€ 27,70

 

Klinkers

 

 

klinkers per m²

€ 33,60

 

klinkers sleufbreedte 0-5 cm; 0,45 x 30,55

€ 15,40

 

klinkers sleufbreedte 50-100 cm; 0,75 x 30,55

€ 24,80

 

klinkers lasgaten per m²

€ 33,10

 

Asfalt

 

 

asfalt verharding dik 13 cm

€ 219,80

 

asfalt lasgat per m²

€ 302,40

 

asfalt sleuf minder dan m¹ breedte

€ 423,40

 

asfalt sleuf meer dan m¹ breedte

€ 847,20

 

Grind en sintelverharding per m²

€ 28,80

b.2

Herstraten uitvoering door vergunninghouders:

 

 

De onderstaande tarieven worden gehanteerd bij het herstraten van sleuven die door vergunninghouders zijn gemaakt en ook door hen kan worden uitgevoerd.

 

 

tegels sleuven per m²

€ 1,20

 

klinkers sleuven per m²

€ 3,20

 

tegels lasgaten per m²

€ 5,70

 

klinkers lasgaten per m²

€ 6,90

 

beheerskosten per m¹ sleuf

€ 12,30

 

beheerskosten per lasgat

€ 2,70

c.

Onderhoudskosten object-bewegwijzering

(jaarlijkse onderhoudskosten per bord)

€ 11,90

 

 

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van 20 november 2018.

 

Mij bekend,

 

de secretaris,

 

drs. H.A.M. van Berkel