Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

AANWIJZINGSBESLUIT VERLENGD SLUITINGSUUR EN ONTHEFFING SLUITINGSTIJD CARNAVAL 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT VERLENGD SLUITINGSUUR EN ONTHEFFING SLUITINGSTIJD CARNAVAL 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijzing, sluitingsuur, sluitingstijd, Carnaval

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201906-03-2019Nieuw besluit

26-02-2019

gmb-2019-48841

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT VERLENGD SLUITINGSUUR EN ONTHEFFING SLUITINGSTIJD CARNAVAL 2019

De burgemeester van Boxtel,

 

O V E R W E G E N D E D A T :

 

van 1 maart 2019 tot en met 5 maart 2019 in Noord-Brabant carnaval wordt gevierd;

 

de horeca in Boxtel gedurende carnaval jaarlijks druk bezocht wordt;

 

de meeste bezoekers aan de horeca van Boxtel worden verwacht in het horecaconcentratiegebied op vrijdag 1 maart 2019, zaterdag 2 maart 2019 en zondag 3 maart 2019;

 

artikel 2.3.1.3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012 bepaalt dat het de houder van een horecabedrijf verboden is dit voor bezoekers geopend te hebben of daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven op alle dagen van de week tussen 02.00 uur en 06.00 uur, uitgezonderd 1 januari;

 

dit in beginsel betekent dat horecabedrijven gedurende carnaval tot 02.00 uur geopend mogen zijn;

 

artikel 2.3.1.3, zesde lid, van de APV bepaalt dat de burgemeester, eventueel onder het stellen van nadere regels, straten, gebieden of horecabedrijven kan aanwijzen waar of waarvoor het verbod van lid 1 niet geldt voor de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag voor de tijd tussen 02.00 uur en 03.00 uur;

 

artikel 2.3.1.3, achtste lid, van de APV bepaalt dat de burgemeester ontheffing kan verlenen van de sluitingstijd;

 

ik gelet op het feest carnaval en het grote aantal verwachte bezoekers op vrijdag 1 maart 2019, zaterdag 2 maart 2019 en zondag 3 maart 2019 in het horecaconcentratiegebied gebruik wens te maken van mijn discretionaire bevoegdheid om op grond van de artikelen 2.3.1.3, zesde en achtste lid, van de APV de sluitingstijd tijdelijk te verruimen;

 

de verruiming van de sluitingstijd alleen geldt voor het horecaconcentratiegebied van Boxtel en beperkt blijft tot één uur gedurende drie nachten zodat de woon- en leefomgeving ter plaatse niet onevenredig aangetast wordt;

 

bij dit besluit met horecabedrijf wordt bedoeld: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf worden in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;

 

bij dit besluit met horeca inrichting wordt bedoeld: de lokaliteiten waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het verstrekken van dranken of spijzen voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte;

 

bij dit besluit met natte horeca wordt bedoeld: alle horecabedrijven waarin uitsluitend of in hoofdzaak bedrijfsmatig alcoholhoudende drank voor directe consumptie ter plaatse wordt verstrekt (zoals cafés en bars);

 

bij dit besluit met droge horeca wordt bedoeld: alle horecabedrijven waarin uitsluitend of in hoofdzaak bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor directe consumptie ter plaatse en/of spijzen worden verstrekt (zoals cafetaria’s en shoarmazaken);

 

bij dit besluit met horecaconcentratiegebied de volgende straten in Boxtel worden bedoeld: Fellenoord, vanaf Konijnshoolsedreef tot aan Rechterstraat – Rechterstraat – Rozemarijnstraat – Markt – Clarissenstraat – Oude Kerkstraat – Kruisstraat – Stationsstraat vanaf Molenstraat tot aan Breukelsestraat – Breukelsestraat vanaf Stationsstraat tot aan het Breukelsplein.

 

B E S L U I T :

 

 • -

  op grond van artikel 2.3.1.3, zesde lid, van de APV het horecaconcentratiegebied aan te wijzen als gebied waarvoor het verbod van artikel 2.3.1.3, eerste lid, van de APV niet geldt voor de nacht van vrijdag 1 maart 2019 op zaterdag 2 maart 2019 en voor de nacht van zaterdag 2 maart op zondag 3 maart 2019;

 • -

  op grond van artikel 2.3.1.3, achtste lid, van de APV alle horecabedrijven die zijn gelegen in het horecaconcentratiegebied voor de nacht van zondag 3 maart 2019 op maandag 4 maart 2019 ontheffing van de sluitingstijd te verlenen en daarbij de sluitingstijd op 03.00 uur vast te stellen;

 • -

  bij zowel de aanwijzing op grond van artikel 2.3.1.3, zesde lid, van de APV als de ontheffing op grond van artikel 2.3.1.3, achtste lid, van de APV als regel voor de natte horeca te stellen dat vanaf 02.00 uur geen bezoekers meer tot de horeca inrichting mogen worden toegelaten, vanaf 02.30 uur geen alcohol meer geschonken mag worden en vanaf 02.45 uur geen muziek ten gehore mag worden gebracht en de lichten ten volle moeten worden ontstoken;

 • -

  bij zowel de aanwijzing op grond van artikel 2.3.1.3, zesde lid, van de APV als de ontheffing op grond van artikel 2.3.1.3, achtste lid, van de APV als regel voor de droge horeca te stellen dat vanaf 02.30 uur geen bezoekers meer tot de horeca inrichting mogen worden toegelaten;

 • -

  dat dit besluit in het belang van de openbare orde kan worden ingetrokken, bijvoorbeeld ter voorkoming van ongeregeldheden;

 • -

  dat dit besluit in werking treedt de dag na bekend making daarvan.

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Boxtel, postbus 10.000, 5280 DA Boxtel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisend belang, kan tegelijk met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Dit verzoek kan bij genoemde rechtbank digitaal worden ingediend via DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

 

 

Boxtel, 26 februari 2019.

De burgemeester van Boxtel,

A.M.T. Naterop