Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2019
CiteertitelUitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de regeling "Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2018"

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2019Nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-153487

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2019

Burgemeester en wethouders van Boxtel;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de artikelen 2, onderdeel a, 8 en 12 van de Verordening parkeerbelastingen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2019

 

Artikel 1. Plaatsen betaald parkeren

 

Als plaatsen waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, worden de volgende wegen, weggedeelten en terreinen aangewezen:

 • a.

  Mgr. Bekkerstraat;

 • b.

  Dr. van Helvoortstraat;

 • c.

  Markt;

 • d.

  Fellenoord, tussen Rechterstraat en Grote Beemd;

 • e.

  Zusterspad, vanuit de Mgr. Bekkersstraat bezien, de eerste 18 parkeerplaatsen;

 • f.

  Het binnenterrein nabij het gemeentehuis, toegankelijk vanuit de Rechterstraat;

 • g.

  Prins Hendrikstraat II (Zwaanse Brug).

Artikel 2. Tijden betaald parkeren

 

Voor wat betreft het tijdstip waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, worden de volgende tijdstippen vastgesteld:

 • -

  maandag: van 9.00 uur tot 18.00 uur;

 • -

  dinsdag: van 9.00 uur tot 18.00 uur;

 • -

  woensdag: van 9.00 uur tot 18.00 uur;

 • -

  donderdag: van 9.00 uur tot 18.00 uur;

 • -

  vrijdag: van 9.00 uur tot 21.00 uur;

 • -

  zaterdag: van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 3. Wijze van (betaald) parkeren

 

 • 1.

  Voor wat betreft de wijze waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, geldt dat het door de parkeerapparatuur, na voldoening van de verschuldigde belasting, verstrekte parkeerticket zodanig achter de voorruit van het voertuig dient te worden geplaatst dat de zijde met de tijdsaanduiding van buitenaf goed leesbaar is.

 • 2.

  Indien het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van het via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer, geeft de belastingplichtige het zonenummer door dat hoort bij de betreffende parkeerlocatie voor mobiel betalen.

 • 3.

  Indien op de plaatsen als bedoeld in artikel 1 geparkeerd wordt met een vergunning of een gehandicaptenparkeerkaart, dient deze zodanig achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst dat deze van buitenaf goed leesbaar is.

 • 4.

  Een parkeerticket, afkomstig van gemeentelijke parkeerapparatuur in Boxtel, kan, ongeacht de locatie waar het parkeerticket is gekocht, gebruikt worden op alle in artikel 1 genoemde plaatsen, voor zover het niet betreft plaatsen welke voor vergunninghouders zijn bestemd.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  De "Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2018" van 20 maart 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de regeling.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de regeling is 1 juli 2019.

 • 4.

  Deze regeling wordt aangehaald als: "Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2019".

 

 

Boxtel, 18 juni 2019.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

A.E. Kraal

de waarnemend burgemeester,

A.M.T. Naterop