Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel betreffende het verlenen van mandaat inzake id-boxtel (Mandaatbesluit id-boxtel)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel betreffende het verlenen van mandaat inzake id-boxtel (Mandaatbesluit id-boxtel)
CiteertitelMandaatbesluit id-boxtel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat, subsidie, id-boxtel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-201901-07-2019Nieuw besluit

11-06-2019

gmb-2019-173175

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel betreffende het verlenen van mandaat inzake id-boxtel (Mandaatbesluit id-boxtel)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

 

gelet op titel 4.2 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Boxtel 2017 en id-boxtel;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het:

 

Mandaatbesluit id-boxtel

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

  • c.

   Regeling: de id-boxtel.

 • 2.

  Voor zover van belang zijn de begripsomschrijvingen als bedoeld in artikel 1 van de Regeling op dit besluit van toepassing.

Artikel 2. Mandaat

 • 1.

  Het college verleent aan de stuurgroep mandaat voor besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van de Regeling.

 • 2.

  Het mandaat, zoals bedoeld in het eerste lid, ziet tevens op de bevoegdheid tot:

  • a.

   het weigeren, intrekken of wijzigen van subsidies;

  • b.

   het verlenen van voorschotten;

  • c.

   het vaststellen van subsidies;

  • d.

   het terugvorderen van onverschuldigd betaalde voorschotten en/of subsidiebedragen;

  • e.

   de overige ter zake van subsidiëring te nemen uitvoeringsbesluiten.

 • 3.

  Besluiten als bedoeld in dit artikel worden ondertekend door de wethouder economie van de gemeente Boxtel.

Artikel 3. Instructies voor de gemandateerde

 • 1.

  Subsidies worden uitsluitend verstrekt voor zover voldaan wordt aan de artikelen 7 en 10 van de Regeling en het subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 12 van de Regeling, nog niet is bereikt.

 • 2.

  De uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

  Hoogachtend of Met vriendelijke groet,

  namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,

  gevolgd door de handtekening, de naam van de functionaris en daaronder de functieaanduiding.

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit id-boxtel.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel op 11 juni 2019.

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

de gemeentesecretaris,

A.E. Kraal

de burgemeester,

A.M.T. Naterop